ข่าว

วิดีโอ

มทร.ธัญบุรี เปิดขยายโอกาสรับนักศึกษาเพิ่มเติม

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรีได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม โดยรับสมัครเฉพาะผู้ที่สอบไม่ผ่านข้อเขียนจากการประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 รอบแรก ที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่เปิดรับ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเทียบโอน รับวุฒิ ปวส.) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี (ใบประกอบวิชาชีพครู) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปะ บัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี สายศิลปกรรม) ผู้สนใจสมัครได้ตามคณะที่เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 7 เม.ย.นี้ เวลา 08.30—16.30 น. (วันเวลาราชการ) สอบถามรายละเอียดได้ที่คณะบริหารธุรกิจ โทร.0-2549-3241 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0-2549-3381-2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0-2549-4748 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0-2549-4156-8 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0-2549-3278.

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรีได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 2 เม.ย. 2559 00:46 2 เม.ย. 2559 01:21 ไทยรัฐ