ข่าว

วิดีโอ

มธ.ปรับข้อสอบรับตรง ใช้ 'TU-STAR' คัด นร.ตามความสามารถ เริ่มปีการศึกษา 60

มธ.ปรับข้อสอบรับตรง ใช้ TU-STAR คัดเลือกนักเรียนให้ตรงกับความสามารถและความต้องการของคณะ ให้เป็นบัณฑิตที่เป็นผู้นำในโลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ซึ่งจะจัดสอบทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง... 

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 59 รศ.เกศินี วิฑูรชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว TU-STAR ซึ่งเป็นระบบการทดสอบแบบใหม่เพื่อการรับตรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ TU Standardized Test of Aptitude Requirement โดย รศ.เกศินี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มียุทธศาสตร์ในการผลิตบัณฑิตไปเป็นผู้นำแห่งศตวรรษที่ 21 โดยให้มีคุณสมบัติตามแนว GREAT ได้แก่ Global Mindset หรือ ทันโลก ทันสังคม Responsibility หรือ สำนึกรับผิดชอบอย่างยั่งยืน Eloquence หรือ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์และทรงพลัง Aesthetic Appreciation หรือ มีสุนทรียะในหัวใจ Team Leader หรือ เป็นผู้นำทำงานเป็นทีม Spirit of Thammasat หรือ มีจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ โดยในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปลี่ยนรูปแบบการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ในระบบรับตรง โดยใช้ชุดข้อสอบ TU-STAR เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าในระบบรับตรงที่ตรงกับความต้องการของคณะและความสามารถของผู้เรียน

ด้าน รศ.ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ข้อสอบ TU-STAR จะประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ส่วนแรก เป็นข้อสอบที่ใช้วัดทักษะด้านต่างๆ ได้แก่ การคิด อ่าน เขียน อย่างมีวิจารณญาณ ความเท่าทันโลกสมัยใหม่ และการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ หรือ Aptitude for Higher Education ส่วนที่สอง เป็นข้อสอบวัดความรู้ทางวิชาการระดับมัธยมศึกษา ซึ่งขอยืนยันว่า ข้อสอบจะมีเนื้อหาไม่เกินหลักสูตร ม.ปลายแน่นอน ส่วนที่สาม ข้อสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ เป็นข้อสอบที่คัดกรองผู้เรียนที่สนใจสาขาวิชานั้นๆ ในปีนี้มี 2 วิชา ได้แก่ ความถนัดด้านรัฐศาสตร์ และความถนัดด้านสถาปัตยกรรม ทั้งนี้ นักเรียนที่จะเลือกสอบในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น จะต้องเลือกเมนูข้อสอบให้ตรงกับที่คณะกำหนด โดยดูรายละเอียดได้ที่ www.TUSTAR.tu.ac.th หรือ เข้าดูรายละเอียดได้ทางเฟซบุ๊ก TU-STAR คะแนนสอบสามารถเก็บได้ 2 ปี

สำหรับปี 2560 จะมีคณะที่ใช้คะแนนสอบ TU-STAR จำนวน 14 คณะ 44 หลักสูตร ได้แก่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง คณะแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร โดยการรับตรงปีการศึกษา 2560 จะเริ่มรับสมัครครั้งแรกวันที่ 6-12 มิ.ย. 59 สอบวันที่ 3 ก.ค. 59 และจะจัดสอบทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง จนถึงเดือน ก.พ. 2560 โดยจะจัดสอบปีละ 8 ครั้ง นักเรียนนำคะแนนที่ดีที่สุดเพื่อยื่นสมัครเข้าคณะที่ต้องการได้เพียง 1 คณะ เมื่อผ่านสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิแล้ว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะนำรายชื่อให้กับสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เพื่อเข้าสู่ระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ต่อไป และในอนาคตการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จะใช้คะแนน TU-STAR เกือบทั้งหมด

มธ. ปรับข้อสอบรับตรง ใช้ TU-STAR คัดเลือกนักเรียนให้ตรงกับความสามารถและความต้องการของคณะ ให้เป็นบัณฑิตที่เป็นผู้นำในโลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ซึ่งจะจัดสอบทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง... 1 เม.ย. 2559 15:58 1 เม.ย. 2559 16:43 ไทยรัฐ