ข่าว

วิดีโอ

Recommend something to someone

เล่นกีฬากับเกมไม่ต้องมี the นะครับ เช่น play tennis, play golf, play chess, play cards, play roulette, play poker, play computer games ฯลฯ เช่นบอกว่า...✘...John likes playing the computer games. จอห์นชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ถ้าจะพูดให้ถูก ต้องบอกว่า...✔...John likes playing computer games.

แต่ถ้าเป็นเครื่องดนตรีต้องใช้ the เสมอนะครับ เช่น play the guitar, play the piano, play the trumpet, play the violin ฯลฯ...✘...Jim plays guitar. จิมเล่นกีตาร์ ถ้าจะให้ถูกต้องต้องพูดว่า...✔... Jim plays the guitar.

แต่ถ้าเรื่องเล่นกับอะไรที่ไม่ใช่กีฬา เกม และเครื่องดนตรี เราต้องใช้ play with นะครับ เป็น play with + something เช่น เล่นกับไม้ขีดไฟ...✘...Sam warned his son not to play the matches. แซมเตือนลูกชายไม่ให้เล่นกับไม้ขีดไฟ ที่ถูกต้องน่าจะพูดว่า...✔...Sam warned his son not to play with matches.

เรื่อง recommend ที่หมายถึงแนะนำก็เหมือนกัน นักเรียนของผมชอบใช้วลี for me ต่อท้าย ที่หมายถึงแนะนำให้ตัวผู้พูด ซึ่งไม่ต้องมีนะครับ...✘...Could you recommend a good English tutor for me? คุณช่วยแนะนำติวเตอร์ภาษาอังกฤษดีๆ ให้ผมสักคนได้ไหมครับ? ประโยคที่ควรพูดน่าจะเป็น ...✔...Could you recommend a good English tutor? แต่ถ้าแนะนำให้คนอื่นก็ใช้ recommend + something + to + someone ได้ครับ...✔... Could you recommend a good English tutor to my son? คุณช่วยแนะนำติวเตอร์ภาษาอังกฤษดีๆ ให้ลูกชายของผมสักคนได้ไหมครับ?

คุณนิติ นวรัตน์
pasalok@outlook.co.th  
www.nitipoom.media  
www.facebook.com/nitipoom.thailand 

1 เม.ย. 2559 11:35 1 เม.ย. 2559 11:35 ไทยรัฐ