ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่ง พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ปี 59

ข่าว

  ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่ง พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ปี 59

  ไทยรัฐออนไลน์

   1 เม.ย. 2559 12:26 น.

   เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ "พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559" โดยมีใจความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า สมควรมีกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ...

   เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ "พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559" โดยมีใจความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า สมควรมีกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

   มาตรา 1 พระราชบัญญัติเรียกว่า "พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙"

   มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

   มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ “สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ” หมายความว่า สถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อดําเนินกิจการ ดังต่อไปนี้

   (1) กิจการสปา อันได้แก่ บริการที่เกี่ยวกับการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพโดยวิธีการบําบัดด้วยน้ํา และการนวดร่างกายเป็นหลัก ประกอบกับบริการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงอีกอย่างน้อยสามอย่าง เว้นแต่เป็นการดําเนินการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือการอาบน้ํา นวด หรืออบตัวที่เป็นการให้บริการในสถานอาบน้ํา นวด หรืออบตัวตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ หน้า 11 เล่ม 133 ตอนที่ 30 ก ราชกิจจานุเบกษา 31 มีนาคม 2559 (2) กิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม เว้นแต่การนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือในหน่วยบริการสาธารณสุขของหน่วยงานของรัฐ หรือการนวดที่เป็นการให้บริการในสถานอาบน้ํา นวด หรืออบตัวตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

   (3) กิจการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง “ผู้อนุญาต” หมายความว่า อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย “ผู้รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ “ผู้ดําเนินการ” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดําเนินการบริหารจัดการสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพ “ผู้ให้บริการ” หมายความว่า ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ทําหน้าที่บริการเพื่อสุขภาพในสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพ

   “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดํารงตําแหน่ง ไม่ต่ำกว่าข้าราชการพลเรือนสามัญระดับปฏิบัติการหรือเทียบเท่าซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัตินี้ “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ “ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงสาธารณสุข “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

   มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี อํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ การกําหนดค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง อาจกําหนดให้แตกต่างกัน โดยคํานึงถึงประเภทและขนาดของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

   ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 10:11 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์