วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
"สมคิด" ย้ำถ้าไม่ปฏิรูปจีดีพีโตต่ำ 3%

"สมคิด" ย้ำถ้าไม่ปฏิรูปจีดีพีโตต่ำ 3%

  • Share:

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 50 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่า เศรษฐกิจไทยมีปัญหาในเชิงโครงสร้าง เห็นได้จากตัวเลขการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ที่ปรับลดลงเรื่อยๆ จากเคยเติบโตได้ในระดับ 10% ลดลงมาเหลือ 7-8% และ 5-6% และลดลงเหลือ 3% ตามลำดับขณะที่ในบางปีเศรษฐกิจขยายตัวได้เพียง 1-2% ซึ่งไม่ได้มาจากปัญหาจากเศรษฐกิจโลกเท่านั้น แต่มาจากปัญหาเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจที่ต้องอาศัยการปฏิรูปแก้ไขอย่างจริงจัง ไม่เช่นนั้นคาดว่าในอีก 5-6 ปี ข้างหน้าเศรษฐกิจของประเทศไทยอาจไม่สามารถขยายตัวได้ในระดับ 5% อีกต่อไปหรืออาจจะขยายตัวได้ต่ำกว่าระดับ 3% ได้ หากไม่แก้ไขอย่างจริงจัง

สำหรับการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศต้องดำเนินการใน 4 เรื่องที่สำคัญและต้องเร่งดำเนินการในช่วง 1 ปีครึ่งนับจากนี้ ได้แก่ 1.การสร้างความสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจ ระหว่างการผลิตเพื่อส่งออก และการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ ลดการพึ่งพาการส่งออกแบบที่ทำมาตลอด 30-40 ปีที่ผ่านมา หันมาสร้างการเติบโตจากภายในโดยเฉพาะการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรโดยเน้นการเพิ่มผลผลิตของภาคเกษตร ให้ความรู้เกษตรกรให้เลิกปลูกพืชเชิงเดี่ยวและปลูกพืชหลายชนิดเพื่อลดความเสี่ยง ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่เพื่อให้มีความสามารถในการใช้เครื่องจักรทำการเกษตร พัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานให้เพียงพอสำหรับทำการเกษตร และทำโครงการตลาดประชารัฐเพื่อให้เอกชนมาช่วยหาตลาดรองรับสินค้า

2.การสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อเป็นเครื่องยนต์ใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยต้องนำการวิจัยและพัฒนา (R&D) ตลอดจนนวัตกรรมเข้ามาต่อยอดอุตสาหกรรมเดิม และต่อไปถ้าประเทศไทยยังมีสัดส่วนการลงทุนตรงนี้ไม่ถึง 1% ของจีดีพี ในอนาคตหากธุรกิจรายใดไม่มีการสร้างนวัตกรรมหรือไม่มีการวิจัย จะพิจารณาตัดสิทธิ์การให้การสิทธิพิเศษในการลงทุน ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เพราะการให้บีโอไอก็เพื่อส่งเสริมให้แข่งขันได้ไม่ใช่ให้อยู่เฉยๆ 3.การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าอุตสาหกรรมของไทย โดยเน้นไปที่การเพิ่มความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ นำงานวิจัยและนวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้สินค้า สร้างศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่เป็นผู้ประกอบการ Start Up ที่รู้บริบทการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการผลิตรูปแบบ 4.0

4.การส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาเปลี่ยนแปลงตัวเอง โดยเน้นการสร้างบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของประเทศ พัฒนาหลักสูตรใหม่ หาบุคลากรที่เหมาะสมกับการพัฒนาการศึกษาที่ทันสมัยมาทำงาน ซึ่งในเรื่องนี้ต้องทำไปควบคู่กับการสร้างคุณธรรมจริยธรรมสร้างจิตสำนึกการไม่โกง แต่ไม่ใช่การไปกดดันรัฐบาลอย่างเดียว การไม่โกงคือสร้างจิตสำนึกร่วมกัน เอกชนก็ต้องไม่จ่ายด้วย.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้