ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ผลิตน้ำยางคุณภาพมาตรฐาน ISO9001

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์2 มี.ค. 2559 05:01 น.
  SHARE

  สถานการณ์ตลาดยางที่ผันผวน “ราคายางตามกลไกตลาดโลก” ประเทศไทย...เกษตรกรชาวสวนยางไทยอาจจะต้องรับความจริงหันมาพึ่งตนเอง สร้างภูมิคุ้มกัน...เพื่อคลี่คลายปัญหาด้วยมือของตัวเอง

  รับศึกหนัก “ราคายาง”...ตกต่ำสุดขีด ว่ากันว่าน่าจะต่ำที่สุดในรอบ 100 ปี แม้ว่ารัฐบาลออกมาตรการเร่งด่วนเยียวยา ในระยะยาวอาจไม่ใช่คำตอบ

  ทางเลือกเร่งด่วน...การปลูกพืชแซมยาง พืชร่วมยาง และกิจกรรมเสริมรายได้ของชาวสวนยาง เป็นหนึ่งในทางออก แต่ในระยะยาว ชาวสวนยางต้องรักษาคุณภาพยางให้ได้มาตรฐาน ตัวอย่างโครงการ “พัฒนาระบบการผลิตยางแผ่นรมควันสู่มาตรฐานสากล ISO 9001: 2015” เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกยางไทยสู่ตลาดโลก เกษตรกรชาวสวนยางคลองปาง จ.ตรัง

  พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) กิจการร่วมทุนระหว่างไทย-ญี่ปุ่น และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในชื่อย่อหลักทรัพย์ “IRC” บอกว่า ในแต่ละปี บริษัทรับซื้อ “ยางแผ่นรมควันชั้น 1”...เป็นจำนวนมาก เพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางล้อรถจักรยานยนต์

  ...ไม่ต่ำกว่าปีละ 15 ล้านเส้น

  ตลอดระยะเวลากว่า 45 ปี...สินค้าได้รับความนิยมจากตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะ “ยางรถจักรยานยนต์” เป็นที่เชื่อถือในคุณภาพ สมรรถนะ ใช้ติดตั้งกับรถจักรยานยนต์จากผู้ผลิตชั้นนำ เช่น ฮอนด้า ยามาฮ่า คาวาซากิ ซูซูกิ

  ปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ผ่านมา “ยางแผ่นรมควัน”...ที่รับซื้อมักมีสิ่งสกปรกปนเปื้อน และคุณสมบัติทางกายภาพของยางไม่เป็นไปตามความต้องการ รวมถึงความไม่เสถียรของคุณสมบัติยางในแต่ละครั้งของการผลิต ทำให้เกิดปัญหาในกระบวนการผลิตและได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ

  พิมพ์ใจ เล่าว่า เนื่องจากบริษัทไม่สามารถเข้าถึงเกษตรกรได้โดยตรง ทำให้เกษตรกรไม่ทราบความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งาน จนกระทั่งปี 2557 ราคายางอยู่ในสภาวะตกต่ำ...มีปริมาณยางออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก บริษัทเห็นว่าควรแปรวิกฤติเป็นโอกาส ในการเข้าไปดูแลช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่มีความพร้อม มีความรู้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันให้มีคุณภาพมาตรฐานอย่างยั่งยืน

  “เราจัดทีมงานเดินทางลงพื้นที่ไปสำรวจสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จังหวัดตรัง ตามคำแนะนำของอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ เวลานั้น”

  สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง เปิดบริการรับฝากน้ำยางสดจากสมาชิก เพื่อนำไปแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน แล้วขายให้กับผู้ซื้อโดยตรง โดยนำรายรับจากการขายยางทั้งหมดมาหักลบต้นทุนการผลิตก่อน จึงค่อยเฉลี่ยจ่ายคืนแก่สมาชิกภายหลัง ซึ่งรูปแบบการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์แห่งนี้ ตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ที่ต้องการพัฒนาเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตยางแผ่นโดยตรง เพื่อให้พวกเขาเกิดแรงจูงใจที่จะปรับปรุง...พัฒนา เพิ่มคุณภาพของยางอย่างมีมาตรฐาน และสามารถขายยางได้ในราคาที่เป็นธรรม

  หลังตรวจสอบพบว่า สินค้ายางแผ่นรมควันของทางสหกรณ์คลองปาง มีคุณภาพมาตรฐานตามที่ต้องการ ทางบริษัทจึงจัดส่งทีมงานเข้าไปตรวจประเมินผู้ขาย ณ สหกรณ์คลองปาง 2 รอบ โดยตรวจสอบตั้งแต่การรับน้ำยาง...กระบวนการผลิตทุกขั้นตอน จนถึงกระบวนการคัดเกรดยาง

  หากจุดใดไม่ผ่านมาตรฐานก็ให้คำแนะนำ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 ถึงปัจจุบัน ได้ซื้อสินค้ายางแผ่นรมควันของสหกรณ์คลองปางที่ผ่านการปรับปรุง...พัฒนาทั้งด้านคุณภาพและการจัดส่ง และจะสนับสนุนยกระดับสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง ไปสู่ ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล หรือ ISO 9001 ให้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน...เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสหกรณ์ สู่การค้าในระดับสากล

  ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2559 “IRC”...ได้จับมือกับ “สหกรณ์ คลองปาง” เริ่มต้นพัฒนาระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 โดยบริษัท โทเทิลแมเนจเมนท์ โซลูชั่น จำกัด ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเรื่องการจัดทำระบบคุณภาพให้สหกรณ์ และเปิดโอกาสให้สหกรณ์คลองปางเข้ามาศึกษากระบวนการตรวจสอบคุณภาพยางแผ่นรมควัน...กระบวนการผลิตยางรถจักรยานยนต์ของบริษัท เพื่อให้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญ

  เพื่อเป้าหมายเดียวกัน...ก็คือการพัฒนาคุณภาพยางให้มีมาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้น

  โครงการร่วมมือในฐานะผู้ผลิตและผู้นำส่งยางแผ่นรมควันคุณภาพมาตรฐานอย่างยั่งยืนนี้จะอยู่ภายใต้ระบบการบริหารคุณภาพสากล ISO 9001:2015 เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เป็นการจุดประกาย...สร้างแรงจูงใจให้กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่อื่นๆได้นำหลักคิด แนวทางปฏิบัติของสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จังหวัดตรัง ไปใช้เป็นต้นแบบ สู่มาตรฐานสากลในอนาคต

  “เราคาดหวังว่าโครงการความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นต้นแบบในการพัฒนาขีดความสามารถของชาวสวนยางไทยไปสู่ตลาดโลก โดยการเพิ่มศักยภาพในด้านคุณภาพมาตรฐานสากล การควบคุมต้นทุน ช่วยเหลือให้เกษตรกรชาวสวนยางมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน”

  และผลในท้ายที่สุดก็เพื่อ...เพื่อความมั่นคงของเศรษฐกิจประเทศชาติ

  พิมพ์ใจ บอกอีกว่า สถานการณ์ในปัจจุบันสินค้าเกษตรราคาตกต่ำ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเป็นสิ่งสำคัญมาก ส่งผลให้สหกรณ์จะต้องพัฒนาการผลิตสินค้าให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

  โครงการความร่วมมือระหว่างบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กับสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จำกัด ซึ่งดำเนินการโดยการเปิดบริการรับฝากน้ำยางสดจากสมาชิก เพื่อนําไปแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน แล้วขายให้กับผู้ซื้อโดยตรง

  ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บอกว่า “สหกรณ์ฯ”...ได้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพมาตรฐานทําให้สามารถขายยางได้ในราคาที่เหมาะสม ดำเนินการสอดรับกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ที่มุ่งเน้นใช้... “การตลาดนำการผลิต”

  สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จำกัด เป็นหนึ่งในแกนนําของการพัฒนาคุณภาพผลผลิตยางพารา ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดที่แท้จริง ซึ่งการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทําให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกมีศักยภาพ มีความสามารถในการแข่งขันสูง มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ ทําให้ชุมชนเติบโตอย่างเข้มแข็งเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติที่ยั่งยืนต่อไป

  โมเดลธุรกิจลักษณะนี้เป็นการเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส สามารถพัฒนาไปสู่การดำเนินกลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน เอสเอ็มอีอื่นๆได้อย่างเข้มแข็งยั่งยืน “IRC”...ไม่สงวนลิขสิทธิ์แต่อย่างใด

  พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) ฝากทิ้งท้าย.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  สกู๊ปหน้า1น้ำยางคุณภาพมาตรฐานISO9001ราคายางตกต่ำปลูกพืชแซมยางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลคอลัมน์คอลัมน์ฉบับพิมพ์คอลัมน์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐ

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 02:48 น.