ไลฟ์สไตล์
100 year

นปส. 66 สังกัด มท.

ซี.122 ก.พ. 2559 05:01 น.
SHARE

เมื่อวานนี้บอกไปว่าการศึกษาอบรมหลักสูตร นปส.รุ่น 66 จะเริ่มในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ แต่เอาเข้าจริงมีการเลื่อนไปเป็นวันที่ 25 เมษายน-5 สิงหาคม 2559 เพราะนายอำเภอและคนที่ได้เข้าเรียนส่วนใหญ่ยังติดภารกิจเรื่องงบตำบล

อย่างไรก็ตามคนที่ได้รับคัดเลือกไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโดยในส่วนของกระทรวงมหาดไทยที่เหลืออีก 5 กรม และ 1 สำนักงานปลัดกระทรวง ตลอดจนรัฐวิสาหกิจในสังกัดนั้น มีดังนี้

ข่าวแนะนำ

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 1.นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2.นายณัฐพล ธานีรัตน์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยนาท 3.นายทวี จงประเสริฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี 4.นายนิมะ มะกาเจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยะลา 5.นายวัชรพงษ์ โพธิ์สูง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ 6.นายศุภชัย ปัญญาศิริ ผอ.สำนักบริหารกลาง ศอ.บต. 7.นายสมยศ วงศ์เจริญ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง 8.นายอรัญ สรรเสริญ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตาก

กรมการพัฒนาชุมชน 1.นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง 2.นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดยโสธร 3.นายภูษิต ลัทธิธนธรรม พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ 4.นางศิรินันท์ รักขติวงศ์ พัฒนาการจังหวัดพิจิตร กรมที่ดิน 1.นายชวลิต อัศวะมหาศักดา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ 2.นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3.นายวราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 1.นายเจษฎา ครรชิตานุรักษ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส 2.นายชิตชัย อินทรพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม 3.นายภวัต ใจห้าว โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1.นายเชาวลิต นิฒรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง 2.นางรติฬส มีคำแหง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก 3.นายสันต์ สร้อยแสง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี 4.น.ส.สุพัตรา คล้ายทิม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท 5.นายอำนาจ ผลมาตย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1.นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย ผอ.สำนักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่เหลือมาจาก รัฐวิสาหกิจ คือ 1.เรืออากาศตรีสำเริง เชี่ยวชูกล ผอ.ไฟฟ้าเขตวัดเดือน กฟน. 2.นายปกรณ์ นุตบุญเลิศ ผอ.ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ เขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยากฟภ.

ส่วนที่มาจากหน่วยงานอิสระไม่สังกัดกระทรวงใด ได้แก่ 1.น.ส.อังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 2.พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ สายันประเสริฐ รอง ผบก.ตำรวจท่องเที่ยว กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง 3.พ.ต.อ.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองผบก.จราจร กองบัญชาการตำรวจนครบาล 4.พันตำรวจโทธีรพงศ์ ดุลยวิจารณ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสืบสวนทางการเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 5.น.ส.ปิยาภรณ์ พิสิฐทิพย์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด 6.น.ส.ทวีศรี กรีทอง ผอ.สำนักบริหารแผนและงบประมาณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 7.นางวิไลลักษณ์ ประยูรพงษ์ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทยนปส. 66 สังกัด มท.

เมื่อวานนี้บอกไปว่าการศึกษาอบรมหลักสูตร นปส.รุ่น 66 จะเริ่มในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ แต่เอาเข้าจริงมีการเลื่อนไปเป็นวันที่ 25 เมษายน-5 สิงหาคม 2559 เพราะนายอำเภอและคนที่ได้เข้าเรียนส่วนใหญ่ยังติดภารกิจเรื่องงบตำบล

อย่างไรก็ตามคนที่ได้รับคัดเลือกไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโดยในส่วนของกระทรวงมหาดไทยที่เหลืออีก 5 กรม และ 1 สำนักงานปลัดกระทรวง ตลอดจนรัฐวิสาหกิจในสังกัดนั้น มีดังนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 1.นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2.นายณัฐพล ธานีรัตน์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยนาท 3.นายทวี จงประเสริฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี 4.นายนิมะ มะกาเจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยะลา 5.นายวัชรพงษ์ โพธิ์สูง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ 6.นายศุภชัย ปัญญาศิริ ผอ.สำนักบริหารกลาง ศอ.บต. 7.นายสมยศ วงศ์เจริญ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง 8.นายอรัญ สรรเสริญ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตาก

กรมการพัฒนาชุมชน 1.นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง 2.นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดยโสธร 3.นายภูษิต ลัทธิธนธรรม พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ 4.นางศิรินันท์ รักขติวงศ์ พัฒนาการจังหวัดพิจิตร กรมที่ดิน 1.นายชวลิต อัศวะมหาศักดา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ 2.นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3.นายวราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง 1.นายเจษฎา ครรชิตานุรักษ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส 2.นายชิตชัย อินทรพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม 3.นายภวัต ใจห้าว โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1.นายเชาวลิต นิฒรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง 2.นางรติฬส มีคำแหง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก 3.นายสันต์ สร้อยแสง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี 4.น.ส.สุพัตรา คล้ายทิม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท 5.นายอำนาจ ผลมาตย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1.นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย ผอ.สำนักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่เหลือมาจาก รัฐวิสาหกิจ คือ 1.เรืออากาศตรีสำเริง เชี่ยวชูกล ผอ.ไฟฟ้าเขตวัดเดือน กฟน. 2.นายปกรณ์ นุตบุญเลิศ ผอ.ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ เขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยากฟภ.

ส่วนที่มาจากหน่วยงานอิสระไม่สังกัดกระทรวงใด ได้แก่ 1.น.ส.อังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 2.พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ สายันประเสริฐ รอง ผบก.ตำรวจท่องเที่ยว กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง 3.พ.ต.อ.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองผบก.จราจร กองบัญชาการตำรวจนครบาล 4.พันตำรวจโทธีรพงศ์ ดุลยวิจารณ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสืบสวนทางการเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 5.น.ส.ปิยาภรณ์ พิสิฐทิพย์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด 6.น.ส.ทวีศรี กรีทอง ผอ.สำนักบริหารแผนและงบประมาณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 7.นางวิไลลักษณ์ ประยูรพงษ์ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

วันต่อไปค่อยถึงคิวคนนอกมหาดไทยที่ได้มาเข้า นปส.66.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12นปส. 66นปส.งบตำบลคอลัมน์คอลัมน์ฉบับพิมพ์คอลัมน์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 02:14 น.