วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยูนิเซฟเรียกร้องให้ผู้ใหญ่รับฟังเสียงของเด็กและเยาวชนมากขึ้น

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือยูนิเซฟ ได้เรียกร้องให้ผู้ใหญ่หันมารับฟังเสียงของเด็กมากขึ้น และเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความเป็นอยู่ของพวกเขา ทั้งนี้การมีส่วนร่วมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กทุกคนดังที่ได้ระบุไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

นายพิชัย ราชภัณฑารี ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า ผู้ใหญ่ต้องสร้างบรรยากาศที่เอื้อให้เด็กๆ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างแท้จริง ควรรับฟังและเคารพความคิดเห็นของเด็กๆ ให้มากขึ้น ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำตามสิ่งที่เด็กต้องการทุกอย่าง แต่ต้องไม่เพิกเฉยต่อความคิดเห็นของพวกเขา

เปิดโอกาสให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 7 ม.ค. 2559 16:40 7 ม.ค. 2559 16:51 ไทยรัฐ