ข่าว

วิดีโอ

ชู "บางโคล่โมเดล" ต้นแบบคุมวัณโรค

นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเทศไทยพบผู้ป่วยวัณโรคสูงอันดับ 16 ของโลก และพบว่าเมืองใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีโอกาสพบโรคได้สูง และปัจจุบันมีผู้ป่วยวัณโรคเข้าถึงการรักษาเพียงร้อยละ 59 จึงต้องมีการค้นหาผู้ป่วยในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูง ให้รับการรักษาต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือนจนหายขาด นอกจากนี้ยังพบว่าอัตราป่วยของประชากรกลุ่มเสี่ยงสูง เช่น ผู้สูงอายุมีโอกาสป่วยมากกว่าคนทั่วไป 2-3 เท่า และพบในกลุ่มเสี่ยง อาทิ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี แรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และเมืองใหญ่ เนื่องจากวัณโรคเป็นโรคติดต่อทางลมหายใจ เมื่ออาศัยอยู่ในพื้นที่แออัดร่วมกับผู้ป่วยวัณโรค จึงมีโอกาสสัมผัสและแพร่กระจายโรคได้สูงกว่าปกติ

นพ.อำนวยกล่าวอีกว่า กรมฯได้พัฒนาโมเดลการควบคุมวัณโรคในเมืองใหญ่ โดยเริ่มจากพื้นที่แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม สร้างเป็น “บางโคล่โมเดล” ซึ่งจะมีการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มผู้ขับรถสาธารณะ ชุมชนแออัดและสถานประกอบการ โดยมุ่งเน้นการใช้กลไกระบบบริการสาธารณสุข ส่วนการพัฒนาโมเดลควบคุมวัณโรคจะมีการขยายผลต่อในกรุงเทพฯ ปริมณฑลและ 5 เมืองใหญ่ อาทิ เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา ระยอง เป้าหมายคือ พัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคภายใต้ 4 มาตรการ คือ 1.จัดให้มีระบบการคัดกรอง ค้นหาผู้ป่วยและให้การรักษาผู้ป่วยวัณโรคอย่างต่อเนื่อง 2.พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารในการดูแลผู้ป่วยวัณโรค 3.ประเมินผลตามเป้าหมายที่วางไว้ และ 4.ให้พื้นที่ชุมชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมวัณโรคอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตามวัณโรคหากพบเร็วจะมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้.

ประเทศไทยพบผู้ป่วยวัณโรคสูงอันดับ 16 ของโลก และพบว่าเมืองใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีโอกาสพบโรคได้สูง และปัจจุบันมีผู้ป่วยวัณโรคเข้าถึงการรักษาเพียงร้อยละ 59 จึงต้องมีการค้นหาผู้ป่วยในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูง ให้รับการรักษาต่อ 7 ม.ค. 2559 02:02 7 ม.ค. 2559 02:02 ไทยรัฐ