วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ม.บูรพายื่นหนังสือร้อง "ดาว์พงษ์" เร่งตั้งอธิการบดี

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ผศ.เชิดชัย ชาญสมุทร อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) ในฐานะผู้แทนคณาจารย์มบ. เข้ายื่นหนังสือต่อ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะผู้รักษาการตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550 ให้เข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยขอให้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมกับสภามหาวิทยาลัยครั้งพิเศษ/2559 วันที่ 14 ม.ค.นี้ ขอให้กำกับและตรวจสอบสภา มบ. ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองระยอง โดยต้องดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ซึ่งคณะกรรมการสรรหาเสนอว่า สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการบดี ทั้ง 3 คน คือ ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช, รศ.ชาลี มณีศรี และ รศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยรับทราบ และพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจากรายชื่อทั้ง 3 โดยวิธีลงคะแนนลับ และขอให้แต่งตั้งคนกลางมาทำหน้าที่รักษาการแทนอธิการบดี มบ. เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

ผศ.เชิดชัยกล่าวว่า ทางคณาจารย์เห็นว่าหากปล่อยให้เป็นอยู่อย่างปัจจุบัน จะส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยมากขึ้น และเชื่อว่าสภาเสียงข้างมากจะยื้อเวลาโดยการดำเนินการอุทธรณ์คำพิพากษาศาล ซึ่งต้องใช้เวลาพิจารณาอีกเป็นปีกว่าจะได้ข้อสรุป
ขณะที่ พล.อ.ดาว์พงษ์กล่าวว่า ตนรับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว ซึ่งคงต้องลงไปดู เพราะมหาวิทยาลัยมีหลายเรื่อง จะให้แก้ทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้.

ทางคณาจารย์เห็นว่าหากปล่อยให้เป็นอยู่อย่างปัจจุบัน จะส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยมากขึ้น และเชื่อว่าสภาเสียงข้างมากจะยื้อเวลาโดยการดำเนินการอุทธรณ์คำพิพากษาศาล ซึ่งต้องใช้เวลาพิจารณาอีกเป็นปีกว่าจะได้ข้อสรุป 7 ม.ค. 2559 01:57 7 ม.ค. 2559 01:58 ไทยรัฐ