ข่าว

วิดีโอ

ออก ก.ม.คุมนำเข้าบาท-ตราสารการเงิน โหนกระแส!ป้องฟอกเงิน-ต้านก่อการร้าย

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่...) พ.ศ. ... เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินการปฏิบัติตามด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของ Financial Action Task Force (FATF) ในเดือน พ.ค.2559 หลังจากที่ไทยเป็นสมาชิกกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชีย-แปซิฟิก ตั้งแต่ปี 2544

สำหรับร่าง พ.ร.บ.ฉบับใหม่นี้ มีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ.2485 โดยเพิ่มหลักเกณฑ์ในการควบคุมเงินตราที่เป็นเงินบาทขาเข้าประเทศ และกำหนดมาตรการควบคุมตราสารทางการเงินผ่านแดน รวมทั้งมีบทกำหนดโทษการฝ่าฝืนร่าง พ.ร.บ.และร่างอนุบัญญัติที่ออกตามร่าง พ.ร.บ.นี้ ให้เป็นการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีอำนาจในการตรวจค้น ยึด หรืออายัดได้

ทั้งนี้ ประเทศไทยจะสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มก่อการร้าย โดยให้อำนาจหน่วยงานรัฐควบคุมเงินตราที่เป็นเงินบาทขาเข้าประเทศ และกำหนดมาตรการควบคุมตราสารทางการเงินผ่านแดน เพื่อให้ไทยไม่อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศได้.

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่...) พ.ศ. ... เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินการปฏิบัติตามด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน 6 ม.ค. 2559 01:38 6 ม.ค. 2559 01:38 ไทยรัฐ