ข่าว

วิดีโอ

ผลสำรวจเพิ่มเวลารู้ครู-นร.สุขเว่อร์

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยผลการดำเนินงานโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ หลังจากที่ได้นำร่องในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 3,831 โรง ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย.2558 ว่า จากการดำเนินโครงการพบว่าในภาพรวมโรงเรียนมีความพร้อมถึงร้อยละ 86.23 โดยร้อยละ 95.31 สถานศึกษามีความพร้อมในการบริหารจัดการอย่างเต็มศักยภาพ รองลงมา ร้อยละ 93.63 โรงเรียนจัดตารางเรียนกับกิจกรรมสอดคล้องกัน และร้อยละ 86.75 มีการจัดแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม นักเรียนมีความสุข ตื่นตัว ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 96 ครูร่วมกิจกรรมกับนักเรียนได้อย่างมีความสุข ร้อยละ 93 ชุมชนและหน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ร้อยละ 41 ผู้ปกครองและชุมชนตื่นตัวให้ความสนใจกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการ ร้อยละ 61

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า สำหรับปัญหาที่พบในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่าครูขาดความรู้ความเข้าใจและไม่มีเวลาจัดทำแผน ครูไม่เพียงพอต่อกิจกรรม กิจกรรมที่จัดไม่ตรงกับความถนัดของครู รวมไปถึงปัญหาขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณ และจัดกิจกรรมไม่ครบทุกด้าน ซึ่งต้องแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ อย่างไรก็ตาม จากการดำเนินงานตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่ผ่านมาพบว่านักเรียน ครูและผู้ปกครองมีความสุขและมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดี และในปีการศึกษา 2559 สพฐ.จะขยายผลเพิ่มเติมอีก 10,699 โรงเรียน โดยจะสำรวจโรงเรียนที่ได้ดำเนินโครงการคู่ขนานอยู่แล้ว ก่อนจะเปิดรับสมัครโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ยังจัดอบรมพัฒนาสมาร์ทเทรนเนอร์ให้มีจำนวนมากขึ้นเพื่อรองรับโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการเพิ่ม รวมไปถึงจะมีการจัดประกวด Best Practice โรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จในกิจกรรม 4H เพื่อจัดทำเป็นกิจกรรมต้นแบบแก่โรงเรียนทั่วไปในการจัดทำกิจกรรมอีกด้วย.

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยผลการดำเนินงานโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ หลังจากที่ได้นำร่องในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 3,831 โรง 6 ม.ค. 2559 00:42 6 ม.ค. 2559 00:42 ไทยรัฐ