ข่าว

วิดีโอ

ไทยร่วมปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้

นายสมหมาย กิตยากุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ได้ประสานงานผ่านกระทรวงต่างประเทศ โดยสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) ขอให้กรมอุทยานฯ ร่วมเป็นหน่วยงานหุ้นส่วนฝ่ายไทยร่วมดำเนินโครงการ Lowering Emissions in Asia’s Forests (LEAF) ประเทศไทย ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลทั้ง 4 แห่งของประเทศไทย ได้แก่ พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า จ.เชียงใหม่ พื้นที่สงวนชีวมณฑลห้วยทาก จ.ลำปาง พื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช จ.นครราชสีมา พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง จ.ระนอง มีระยะเวลาดำเนินงานโครงการ 5 ปี เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้ ปรับปรุงการจัดการป่า และการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน นำไปสู่การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืนและขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นๆ

รองอธิบดีกรมอุทยานฯกล่าวต่อว่า ในการดำเนินการได้กำหนดแผนงานไว้ดังนี้ 1.การนำนวัตกรรมไปทดสอบดำเนินการในพื้นที่จริง ขยายผลในพื้นที่อื่นๆ และการเรียนรู้จากเวทีของ PES และเรดด์พลัสในระดับภูมิภาคและภาคี 2.สนับสนุนการปรับปรุงแนวทางนโยบายและแรงจูงใจทางการตลาดที่เอื้อต่อการดำเนินการลด GHG รวมถึงการจัด และแสวงหาประโยชน์จากระบบนิเวศ 3.พัฒนาศักยภาพของบุคคลากรและหน่วยงานในด้านการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของบริการจากระบบนิเวศและการติดตามการเปลี่ยนแปลงของบริการทางระบบนิเวศ และการเก็บกักคาร์บอน และ 4.สาธิตการนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการปรับปรุงการจัดการป่าไม้และการวางแผนการใช้ที่ดินที่ยั่งยืน.

นายสมหมาย กิตยากุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ได้ประสานงานผ่านกระทรวงต่างประเทศ 4 ม.ค. 2559 01:08 4 ม.ค. 2559 01:08 ไทยรัฐ