ข่าว

วิดีโอ

วัดไทย 16 ประเทศผ่านฉลุยชุมชนศีล 5

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีว่าปัจจุบันโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ได้ขยายผลไปยังวัดไทยในต่างประเทศเกือบจะครบทั่วโลกแล้ว โดยขณะนี้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เข้าสู่การดำเนินงานในระยะที่ 3 ซึ่งตามกำหนดโครงการนี้จะสิ้นสุดโครงการในปี 2560 แต่ก็ขอให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพราะการที่ส่งเสริมให้คนรักษาศีล 5 เป็นเรื่องที่ดี จะเป็นส่วนสำคัญให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ และเกิดสันติสุขขึ้นในประเทศชาติ

พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เจ้าคณะภาค 7 ในฐานะประธาน ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 กล่าวว่า ขณะนี้มีชุมชนรักษาศีล 5 ของวัดไทยในต่างประเทศที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการ ร้อยละ 50 และได้รับป้ายชุมชนรักษาศีล 5 จากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ไปแล้ว 16 ประเทศ ประกอบด้วยวัดไทยในประเทศเนเธอร์แลนด์ อินเดีย สหรัฐอเมริกา เนปาล นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน เบลเยียม สวีเดน สหราชอาณาจักร อาร์เจนตินา อิตาลี เยอรมนี ไอซ์แลนด์ แคนาดา สเปน และไอร์แลนด์เหนือ.

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีว่าปัจจุบันโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ได้ขยายผลไปยังวัดไทยในต่างประเทศเกือบจะครบทั่วโลกแล้ว 4 ม.ค. 2559 01:06 4 ม.ค. 2559 01:06 ไทยรัฐ