ข่าว

วิดีโอ

โพลชี้ ปีใหม่นี้ คนไทยอยากให้ ‘บิ๊กตู่’ แก้ปัญหาเศรษฐกิจ!

"กรุงเทพโพลล์" สำรวจความคิดเห็น "ของขวัญปีใหม่ที่ประชาชนอยากได้จากนายกรัฐมนตรี" ร้อยละ 34.4 อยากให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ รองลงมาคืออยากให้ประเทศสงบสุข ส่วนภาพลักษณ์ของนายกฯ เป็นคน "จริงใจ พูดจาตรงไปตรงมา"...

เมื่อวันที่ 3 ม.ค.59 กรุงเทพโพลล์ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ของขวัญปีใหม่ที่ประชาชนอยากได้จากนายกรัฐมนตรี” เก็บข้อมูลจากประชาชนในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวน 1,189 คน

ทั้งนี้ ของขวัญปีใหม่ ปี 2559 ที่ประชาชนอยากได้จากนายกรัฐมนตรีมากที่สุด คือ แก้ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ ค่าครองชีพสูง และการว่างงาน ร้อยละ 34.4 รองลงมาคือ อยากให้ประเทศสงบสุข สร้างความสามัคคีปรองดองให้เห็นเป็นรูปธรรม ร้อยละ 16.3 และอยากให้จัดการเลือกตั้งใหม่โดยเร็ว ร้อยละ 10.1

ส่วนเรื่องที่อยากให้รัฐบาลปฏิรูปให้เห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุดในปีใหม่นี้ ร้อยละ 39.1 อยากให้ปฏิรูปเรื่องเศรษฐกิจ แก้ปัญหาค่าครองชีพ ควบคุมราคาสินค้า รองลงมาร้อยละ 18.7 อยากให้ปฏิรูปเรื่องสังคมปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน และร้อยละ 9.6 อยากให้ปฏิรูปด้านการเมือง ทำให้เกิดความปรองดองของคนในชาติ
       
สำหรับความเห็นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2559 เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว (ปี 2558) พบว่า ร้อยละ 40.6 คิดว่าน่าจะดีกว่าปีที่แล้ว รองลงมาร้อยละ 33.8 คิดว่าน่าจะเหมือนกับปีที่แล้ว และร้อยละ 15.6 คิดว่าน่าจะแย่กว่าปีที่แล้ว
       
สุดท้าย เมื่อให้ประชาชนแสดงความเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีตลอดปี 2558 ที่ผ่านมา ประชาชนร้อยละ 28.9 ระบุว่า นายกรัฐมนตรี “เป็นคนจริงใจ พูดจาตรงไปตรงมา” รองลงมาร้อยละ 18.2 ระบุว่า “พูดจาแข็งไป โผงผาง ฉุนเฉียวบ่อย” และร้อยละ 13.4 ระบุว่า “เป็นคนจริงจัง ตั้งใจทำงาน”.

"กรุงเทพโพลล์" สำรวจความคิดเห็น "ของขวัญปีใหม่ที่ประชาชนอยากได้จากนายกรัฐมนตรี" ร้อยละ 34.4 อยากให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ รองลงมาคืออยากให้ประเทศสงบสุข ส่วนภาพลักษณ์ของนายกฯ เป็นคน "จริงใจ พูดจาตรงไปตรงมา"... 3 ม.ค. 2559 11:14 3 ม.ค. 2559 11:34 ไทยรัฐ