ข่าว

วิดีโอ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

พระราชทานบัตร อวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2559 ด้านซ้ายเป็นพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงจักรยานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ปั่น เพื่อพ่อ Bike For Dad” ด้านขวามีข้อความอวยพรเป็นภาษาอังกฤษและพระนามาภิไธย.

พระราชทานบัตร อวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2559 ด้านซ้ายเป็นพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงจักรยานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2 ม.ค. 2559 05:08 2 ม.ค. 2559 05:08 ไทยรัฐ