'บิ๊กตู่' ใช้ ม.44 ออกคำสั่ง คสช. แก้ 'เมาแล้วขับ-แก๊งซิ่งรถตามท้องถนน'

ข่าว

  'บิ๊กตู่' ใช้ ม.44 ออกคำสั่ง คสช. แก้ 'เมาแล้วขับ-แก๊งซิ่งรถตามท้องถนน'

  ไทยรัฐออนไลน์

   31 ธ.ค. 2558 06:38 น.

   'บิ๊กตู่' ใช้อำนาจ ม.44 ออกคำสั่ง คสช.ที่ 46/2558 จัดการเมาแล้วขับ-แก๊งแข่งรถซิ่ง ให้อำนาจ จนท.สามารถยึดใบอนุญาต-ควบคุมตัว-อบรมความประพฤติเป็นการชั่วคราวได้ ตามกฎหมาย

   วันที่ 31 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 46/2558 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ เพื่อให้การระงับยับยั้ง และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนรําคาญ อันตราย และความเสียหายอันเกิดจาก การขับขี่ยานพาหนะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูป และจัดระเบียบสังคม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ซึ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นชอบให้มีคําสั่ง ดังต่อไปนี้ คือ


   1. ในกรณีที่บุคคลกระทําการรวมกลุ่ม หรือมั่วสุม หรือจัดให้มีการรวมกลุ่มในลักษณะหรือโดยพฤติการณ์ที่น่าจะเป็นการนําไปสู่การแข่งรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ในทางอันเป็นความผิด และต้องรับโทษตามกฎหมาย ว่าด้วยจราจรทางบก หรือขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ และรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร หรือรถบรรทุกตั้งแต่หกล้อขึ้นไป ประมาทและมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด เป็นเหตุให้มีบุคคลบาดเจ็บสาหัส หรือถึงแก่ชีวิต ให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก เจ้าพนักงานตํารวจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง

   "มีอํานาจยึดใบอนุญาตขับขี่ของบุคคลนั้นไว้เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ไม่เกินสามสิบวัน รวมถึงสามารถนํารถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่สงสัยว่า จะใช้ในการกระทําดังกล่าวมาเก็บรักษาไว้เป็นการชั่วคราว ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เท่าที่จําเป็นต่อการป้องกันหรือรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยสาธารณะ"

   และสามารถจับกุม ควบคุมตัวบุคคลนั้นไว้ เพื่ออบรมความประพฤติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ไม่เกินสิบห้าวัน โดยจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นในลักษณะเป็นผู้ต้องหามิได้

   2. เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการควบคุมตัวตามข้อ 1 แล้ว หากมีเหตุอันจะต้องดําเนินคดี ต่อบุคคลที่ถูกควบคุมตัวในฐานะเป็นผู้ต้องหา ให้ส่งตัวบุคคลนั้นให้พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ไม่ถือว่าการควบคุมตัวตามข้อ 1 เป็นการควบคุมตัวตามประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา


   3. ในกรณีบุคคลที่ได้กระทําการตามข้อ 1 คือ เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ให้นายทะเบียนตามกฎหมาย ว่าด้วยการขนส่งทางบกมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือสั่งปิดกิจการนั้นเป็นการชั่วคราว ไม่เกินสิบห้าวัน เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนรู้เห็น และได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว ที่จะป้องกันไม่ให้ผู้ขับรถกระทําการดังกล่าว

   4. เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระทําการไปตามอํานาจหน้าที่ตามคําสั่งโดยสุจริต และไม่เกินสมควรแก่เหตุ หรือไม่เกินกว่ากรณีจําเป็น ย่อมได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 17 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

   และ 5. คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


   สั่ง ณ วันที่ 30 ธ.ค. 58 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 01:59 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์