ข่าว

วิดีโอ

Don’t discriminate on any grounds

เพื่อนหลายคนที่ผมรู้จัก เมื่อบอกถึง ทำให้เห็นความแตกต่าง แบ่งแยกเชื้อชาติ แบ่งแยกสีผิวหรือเผ่าพันธุ์ ปฏิบัติอย่างเลือกที่รักมักที่ชัง มักจะใช้กริยา discriminate+somebody เลย ซึ่งขอเรียนว่า ไม่ถูกต้องนะครับ discriminate มักจะถูกตามหลังด้วย from หรือ against หรือ between เช่น...✘..The new system discriminates poor people. ระบบใหม่เลือกปฏิบัติต่อคนจน ประโยคนี้ถ้าจะให้ถูกต้อง จะต้องพูดว่า...✔...The new system discriminates against poor people.

ในการปราศรัย ผู้สมัครบอกว่า Don’t discriminate against people based on nationality, gender or occupation. อย่าแบ่งแยกคนด้วยสัญชาติ เพศ หรืออาชีพ

แต่ถ้าหมายถึง แยกแยะความแตกต่างจาก... เราก็ใช้ discriminate x from y เช่น ผู้อ่านท่านต้องการจะพูดถึง กระบวนการเรียนรู้ที่จะแยกแยะความจริงออกจากความคิดเห็น ก็ต้องใช้ว่า the process of learning to discriminate fact from opinion

นอกจากนั้น ก็ยังมีวลี discriminate between ที่หมายถึง บอกความแตกต่างระหว่าง...เช่น The child must first learn to discriminate between different shapes and colors. เด็กต้องเรียนรู้อย่างแรกในการแยกความแตกต่างระหว่างรูปร่างและสี

โลกปัจจุบันทุกวันนี้ ท่านที่เป็นหัวหน้าองค์กรจะต้องมีความเป็นสากลสูงหน่อยนะครับ ความเป็นสากลที่ผมว่าก็คือ การปฏิบัติต่อคนเสมอเท่าเทียมกัน ไม่เลือกเพศ ผิวพรรณ ผู้บริหารต้องฝึกพูดประโยคพวกนี้ไว้ครับ We don’t discriminate on any grounds–except skill at the job. เราไม่แบ่งคนเรื่องพื้นฐานทั่วไป ยกเว้นเรื่องทักษะในการทำงานเท่านั้น.

คุณนิติ นวรัตน์
pasalok@outlook.co.th  
www.nitipoom.media  
www.facebook.com/nitipoom.thailand 

3 ธ.ค. 2558 08:58 3 ธ.ค. 2558 08:58 ไทยรัฐ