ข่าว

วิดีโอ

ข้าราชการถวายสัตย์ฯ

โดย ซี.12

การจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมของทุกปีนั้น ในส่วนของข้าราชการพลเรือนกำหนดไว้ในวันที่ 3 ธันวาคม

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 ภายใต้โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อให้ข้าราชการทุกคนมีจิตสำนึกทัศนคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมในการทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ ยึดมั่นการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง เป็นธรรม ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ต่อมาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดเป็นนโยบายในการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในกลุ่มผู้บริหารข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐ โดยให้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำหรับกำหนดการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินที่เอ่ยถึงนี้ จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 คือวันนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-08.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวนำคำถวายสัตย์ปฏิญาณของคณะรัฐมนตรี ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง และตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ข้าราชการทหาร ตำรวจ ยศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี และพลตำรวจตรีขึ้นไป พร้อมทั้งผู้บริหารหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจระดับหัวหน้าหน่วยงาน และรองหัวหน้าหน่วยงาน จำนวน 2,000 คน

สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มิได้เข้าร่วมพิธี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล จะเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ที่จัดขึ้น ณ ที่ตั้งของแต่ละหน่วยงาน โดยสามารถรับชมและรับฟังการถ่ายทอดสดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ในเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ตอนนี้จึงนับเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สำนักงาน ก.พ.จะได้รณรงค์ให้ข้าราชการนำมาตรฐานทางจริยธรรม มาเป็นแนวทางปฏิบัติตนในการเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน มุ่งเน้นให้ข้าราชการมีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้

ซื่อสัตย์ หมายถึง การปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างซื่อตรง กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักวิชา กฎหมาย กฎระเบียบ ไม่คดโกง รักษามาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการ และให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ โดยไม่เลือกปฏิบัติ

รับผิดชอบ หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความรู้ ความสามารถ เอาใจใส่ รอบคอบ โดยยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน มุ่งปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลดี หรือความก้าวหน้าแก่ราชการและประชาชน

ตรวจสอบได้ หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน พร้อมรับการตรวจสอบเมื่อมีข้อเรียกร้องหรือข้อสงสัย เปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือประชาชนได้ร่วมเสนอและความคิดเห็น หรือคำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติราชการ

คำถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา ตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป

จึงเป็นสัญญาจากใจของข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั่วทุกตัวคน.

“ซี.12”

2 ธ.ค. 2558 11:42 2 ธ.ค. 2558 11:42 ไทยรัฐ