ข่าว

วิดีโอ

ชี้ สื่อไทย เสนอข่าวความหลากหลายทางเพศ เน้นคุกคาม-ลดศักดิ์ศรีมนุษย์

ผลวิจัยสังคมไทยกับความหลากหลายทางเพศในสื่อ พบนำเสนอข่าวชายรักชายมากสุด ใช้คำตีตรา-คุกคาม วอนนักข่าวมุ่งเน้นเชิงสร้างสรรค์ หยุดลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ปฏิบัติตามกรอบจริยธรรมวิชาชีพ...

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 58 สำนักงานพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย (UNDP) ร่วมกับ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "สังคมไทยกับความหลากหลายทางเพศในสื่อ" เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอข้อค้นพบงานวิจัยสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้สื่อข่าวและผู้ทำงานด้านสื่อในประเด็นเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศ เพศวิถี และการเป็นอินเทอร์เซ็กส์ และการไม่เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคล LGBTIQ

ทั้งนี้ มีการนำเสนองานวิจัยเรื่อง "การศึกษาเพศวิถี อัตลักษณ์ทางเพศสถานะ และการแสดงออกอัตลักษณ์ทางเพศในสื่อ" โดยมี ดร.กังวาฬ ฟองแก้ว อาจารย์ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหัวหน้างานวิจัยดังกล่าว

ดร.กังวาฬ กล่าวว่า ผลจากการวิจัย พบว่า มีการนำเสนอข่าวในกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ โดย ข่าวเกี่ยวกับชายรักชาย (gay) มากที่สุด 351 ข่าว (ร้อยละ 33.5) ตามด้วยบุคคลข้ามเพศ (transgender) 195 ข่าว (ร้อยละ 18.6) หญิงรักหญิง (lesbian) 143 ข่าว (ร้อยละ 13.6) บุคคลรักสองเพศ (bisexual) 74 ข่าว (ร้อยละ 7.1) ผู้ไม่นิยามเพศ (queer) 41 ข่าว (ร้อยละ 4) และบุคคลสองเพศ (intersex) 2 ข่าว (ร้อยละ 0.2) มีการนำเสนอน้อย ทั้งที่มีตัวตนอยู่ในสังคม และมีการนำเสนอเกี่ยวกับผู้มีความหลากหลายทางเพศโดยรวม (LGBTIQ) 241 ข่าว (ร้อยละ 23) ทั้งนี้ การนำเสนอภาพตัวแทนของผู้มีความหลากหลายทางเพศ (Representation of LGBTIQ) พบสื่อบางส่วนนำเสนอข่าวแบบตีตราและสร้างภาพตัวแทน ยกตัวอย่าง การใช้ภาษาและการให้สมญานามที่ตีตรา คุกคาม และลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เช่น ในกลุ่มหญิงรักหญิง ใช้คำเรียกว่า ดนตรีไทย ลดตัวคบทอม หลงดัชนี กลิ่นเลสเบี้ยนโชย กลุ่มชายรักชาย ใช้คำเรียกว่า อมนกเขา แก๊งเกย์ แก๊งไม้ป่าเดียวกัน ที่ร้ายแรงสุด คือ สายเหลือง เป็นต้น

หัวหน้านักวิจัย กล่าวถึงบทสรุป ว่า มีการนำเสนอข่าวโดยขาดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับ LGBTIQ แม้อาจไม่ตั้งใจนำเสนอในฐานะกลุ่มคนที่ผิดแผกแตกต่างจากผู้คนทั่วไป อย่างไรก็ตาม สื่อคัดเลือกและขับเน้นเพียงบางมิติของผู้มีความหลากหลายทางเพศให้เป็นที่รู้จักกันทั่วไป โดยเฉพาะมิติเพศสัมพันธ์

“สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการลดทอนความซับซ้อน สร้างความเข้าใจผิด และดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มาก นอกจากนี้ LGBTIQ บางส่วนยังขาดพื้นที่หรือถูกละเลยจากสื่อ เน้นเฉพาะการนำเสนอข่าวสารในรูปแบบและลักษณะที่เป็นแบบฉบับไม่กี่ลักษณะ” ดร.กังวาฬ กล่าว

ท้ายที่สุด คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ หนึ่งในนั้น คือ ควรสร้างความตระหนักในกลุ่มเจ้าของสื่อ ผู้บริหาร กองบรรณาธิการ รวมทั้งสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ให้เห็นความสำคัญในมิติเพศสภาวะ เพศวิถี และสิทธิมนุษยชน รวมถึงพัฒนาเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อีกทั้งองค์กรสื่อควรสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้และเพิ่มจำนวนการทำข่าวเชิงคุณภาพเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว โดยมุ่งเน้นในเชิงสร้างสรรค์และข่าวเชิงลึกให้มากขึ้น ตลอดจนการจัดอบรมและพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนตามที่องค์กรพัฒนาสื่อมวลชนดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องนั้น ให้เพิ่มประเด็นด้านเพศสภาวะ เพศวิถี และสิทธิมนุษยชนด้วย.

ผลวิจัยสังคมไทยกับความหลากหลายทางเพศในสื่อ พบนำเสนอข่าวชายรักชายมากสุด ใช้คำตีตรา-คุกคาม วอนนักข่าวมุ่งเน้นเชิงสร้างสรรค์ หยุดลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ปฏิบัติตามกรอบจริยธรรมวิชาชีพ... 1 ธ.ค. 2558 16:46 1 ธ.ค. 2558 17:18 ไทยรัฐ