ข่าว

วิดีโอ

กรรมการกฤษฎีกาใหม่ (2)

โดย ซี.12

กรรมการกฤษฎีกาอีก 60 คนที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพร้อมกับกลุ่มที่เสนอรายชื่อไปแล้ว 80 คน รวมเป็น 140 คน มีดังนี้

81.นายเพ็ง เพ็งนิติ 82.นายไพโรจน์ วายุภาพ 83.นายไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล 84.นายมนัส แจ่มเวหา 85.นายมนู เลียวไพโรจน์ 86.นายมีชัย ฤชุพันธุ์ 87.นายไมตรี ตันเต็มทรัพย์ 88.นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม 89.นายวัฒนา รัตนวิจิตร 90.นายวันชัย ศารทูลทัต 91.พลตำรวจเอก วันชัย ศรีนวลนัด 92.นายวิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์ 93.นายวิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ 94.นายวิลาศ สิงหวิสัย 95.นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ 96.นายวิษณุ เครืองาม 97.นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ 98.พลอากาศเอก วิสุรินทร์ มูลละ 99.นายวีระพล ตั้งสุวรรณ 100.นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์

101.นายศิริ เกวลินสฤษดิ์ 102.นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล 103.นายสบโชค สุขารมณ์ 104.นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ 105.นายสมชัย ฤชุพันธุ์ 106.นายสมชาย พงษธา 107.นายสมยศ เชื้อไทย 108.นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ 109.นายสรรเสริญ ไกรจิตติ 110.นายสวัสดิ์ โชติพานิช 111.นายสีมา สีมานันท์ 112.นางสาวสุคนธ์ กาญจนาลัย 113.นายสุชาติ ไตรประสิทธิ์ 114. นางสุดา วิศรุตพิชญ์ 115.นางสุดาศิริ วศวงศ์ 116.นายสุเทพ เจตนาการณ์กุล 117.นายสุนทร มณีสวัสดิ์ 118.นายสุประดิษฐ์ หุตะสิงห์ 119.พลตำรวจเอก สุพาสน์ จีระพันธุ 120.นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ

121.นายสุรพล นิติไกรพจน์ 122.นายสุรินทร์ นาควิเชียร 123.นายแสวง บุญเฉลิมวิภาส 124.นายโสภณ รัตนากร 125.นายอนันต์ จันทรโอภากร 126.นายอมร จันทรสมบูรณ์ 127.พลอากาศเอก อมร แนวมาลี 128.นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ 129.นายอภิชาต สุขัคคานนท์ 130.นายอรุณ ภาณุพงศ์ 131.นายอักขราทร จุฬารัตน 132.นายอัครวิทย์ สุมาวงศ์ 133.นายอัชพร จารุจินดา 134.พลเอก อัฏฐพร เจริญพานิช 135.นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 136.นายอารีย์ วงศ์อารยะ 137.นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม 138.นายอาษา เมฆสวรรค์ 139.นายอำพน กิตติอำพน 140. พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์

คณะกรรมการกฤษฎีกาชุดนี้มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปีไปจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2561 โดยจากเดิมมี 108 ราย กลายเป็น 140 ราย ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนเดิมๆ ที่ยังมีกำลังวังชาพร้อมกับเพิ่มเติมคนใหม่ที่มีบทบาทเข้ามาเสริมทีมจำนวนหนึ่ง

คนหน้าใหม่ไล่ดูแล้วก็เช่น นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติในปัจจุบัน รัฐมนตรีก็มี 2 ราย คือ นายปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม อดีตรัฐมนตรีที่เพิ่งพ้นจากตำแหน่งในคราวการปรับ ครม.ล่าสุดมี นายกฤษณพงศ์ กีรติกร ปลัดกระทรวงในปัจจุบันคือ พลตำรวจเอกเอก อังสนานนท์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน อดีตปลัดกระทรวงมี นายนรชิต สิงหเสนี อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายคุรุจิต นาครทรรพ อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน พลตำรวจเอกชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม นอกนั้นก็มี ร้อยตำรวจตรีพงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นายนนทิกร กาญจนะจิตรา อดีตเลขาธิการ ก.พ. และนายอภิชาต สุขัคคานนท์ อดีตประธาน กกต.

สำหรับประธานในคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะต่างๆ ทั้ง 12 คณะ ที่ครบวาระไปแล้วนั้นต่างคัมแบ็กกลับมาอย่างสง่าผ่าเผยครบถ้วนทุกคน นับตั้งแต่นายมีชัย ฤชุพันธ์ุ คณะที่ 1 ไปจนถึงนายวิษณุ เครืองาม นายปลั่ง มีจุล นายอมร จันทรสมบูรณ์ นายวัฒนา รัตนวิจิตร นายอรุณ ภาณุพงศ์ นายสรรเสริญ ไกรจิตติ นายเกษม สุวรรณกุล นายไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล นายสวัสดิ์ โชติพานิช นายโสภณ รัตนากร และนายพนัส สิมะเสถียร คณะที่ 12 ตามลำดับ

ยินดีต้อนรับกลับถิ่นเก่า.

“ซี.12”

1 ธ.ค. 2558 10:48 1 ธ.ค. 2558 10:48 ไทยรัฐ