ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  กรรมการกฤษฎีกาใหม่

  ซี.121 ธ.ค. 2558 05:01 น.
  SHARE

  คณะกรรมการในหน่วยงานภาครัฐที่ทำงานหนักมากกว่าใครเพื่อนเห็นจะเป็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เพราะกรรมการกฤษฎีกาแต่ละคนซึ่งมีบทบาทสูงในงานด้านกฎหมายนั้นนอกจากจะเป็นเสมือนที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลแล้ว

  ยังต้องเป็นหูเป็นตาแทนประชาชนให้กระบวนการร่างกฎหมายเป็นไปด้วยความรอบคอบถูกต้องไม่ให้ใครต้องเดือดร้อนเพราะการออกกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม

  กรรมการกฤษฎีกา ที่มีอยู่จำนวน 108 รายนั้นทำงานมาครบวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี แล้วเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ตอนนี้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สมควรเป็นกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการกฤษฎีกา จำนวน 140 ราย ดังนี้

  1.นายกมลชัย รัตนสกาววงศ์ 2.นายกฤษณพงศ์ กีรติกร 3.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา 4.นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ 5.นายการุณ กิตติสถาพร 6.นายกำชัย จงจักรพันธ์ 7.นายเกริก วณิกกุล 8.นายเกริกไกร จีระแพทย์ 9.นายเกษม สุวรรณกุล 10.นายเกษมสันต์ วิลาวรรณ 11.นายเกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ 12.นายโกวิทย์ โปษยานนท์ 13.นายเข็มชัย ชุติวงศ์ 14.นายคณิต ณ นคร 15.นายคุรุจิต นาครทรรพ 16.นายเคียง บุญเพิ่ม 17.นายจตุรนต์ ถิระวัฒน์ 18.นางจริยา เจียมวิจิตร 19.นายจรูญ อินทจาร 20.นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช

  21.หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล 22.นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล 23.นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ 24.นายเฉลิมศักดิ์ วานิชสมบัติ 25.นางโฉมศรี อารยะศิริ 26.พลเรือเอก ชลินทร์ สาครสินธุ์ 27.พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ 28.นายชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ 29.นายชีพ จุลมนต์ 30.นายชุมพร ปัจจุสานนท์ 31.นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ 32.นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ 33.พลตำรวจเอก ดรุณ โสตถิพันธุ์ 34.นายดิเรก สุนทรเกตุ 35.นายดิเรก อิงคนินันท์ 36.นายดิสทัต โหตระกิตย์ 37.นายตระกูล วินิจนัยภาค 38.นายทศพร ศิริสัมพันธ์ 39.นายทักษพล เจียมวิจิตร 40.คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์

  41.นายธงทอง จันทรางศุ 42.นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล 43.นายธานิศ เกศวพิทักษ์ 44.นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย 45.นายนคร ศิลปอาชา 46.นายนนทิกร กาญจนะจิตรา 47.นายนพนิธิ สุริยะ 48.นายนรชิต สิงหเสนี 49.นายนรนิติ เศรษฐบุตร 50.คุณหญิงนันทกา สุประภาตะนันทน์ 51.นายนันทวัฒน์ บรมานันท์ 52.นายนิพนธ์ ฮะกีมี 53.พลเอก นิวัติ ศรีเพ็ญ 54.นายบดี จุณณานนท์ 55.นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ 56.นายบุญปลูก ชายเกตุ 57.พลตำรวจเอก บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ 58.พลเอก ประพาฬ กุลพิจิตร 59.นายประสงค์ วินัยแพทย์ 60.นายประสพสุข บุญเดช

  61.นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล 62.นายปรีชา วัชราภัย 63.นายปลั่ง มีจุล 64.นายปัญญา ถนอมรอด 65.นายปิ่นทิพย์ สุจริตกุล 66.นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต 67.นายปิยะสกล สกลสัตยาทร 68.นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา 69.นายไผทชิต เอกจริยกร 70.ร้อยตำรวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร 71.นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช 72.นายพชร ยุติธรรมดำรง 73.นายพนัส สิมะเสถียร 74.นายพรชัย นุชสุวรรณ 75.คุณพรทิพย์ จาละ 76.นายพรเพชร วิชิตชลชัย 77.พลเรือเอก พลเดช เจริญพูล 78.นางสาวพวงเพชร สารคุณ 79.นายพิชัยศักดิ์ หรยางกูร 80.พลเอก พิชิต ยูวะนิยม

  นี่เป็น 80 รายแรก และมีอีก 60 รายที่จะได้บอกกล่าวกันในวันพรุ่งนี้.

  “ซี.12”

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  มุมข้าราชการซี.12กรรมการกฤษฎีกาใหม่กฎหมายที่ปรึกษากฎหมายคอลัมน์คอลัมน์ฉบับพิมพ์คอลัมน์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐ

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09:26 น.