ข่าว

วิดีโอ

'ดาว์พงษ์' ชูหลักเศรษฐกิจพอเพียงอวดยูเนสโก

จากการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 4-7 พ.ย.2558 ณ กรุงปารีส ฝรั่งเศส พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย กล่าวสุนทรพจน์ในนามของรัฐบาลไทย ตอนหนึ่งว่า ประเทศไทยกำลังอยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปด้านต่างๆ รวมถึงการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาประเทศให้เดินหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลไทยให้ความสำคัญสูงสุดกับงานด้านการศึกษา เนื่องจากเล็งเห็นว่าการศึกษาเป็นกลไกสำคัญที่จะนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน รวมถึงความมีเสถียรภาพของประชาธิปไตย ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของยูเนสโก ที่มุ่งส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้เป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลก ประเทศไทยขอสนับสนุนยูเนสโกที่ได้ผลักดันวาระ 2030 ให้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยบูรณาการงานด้านการศึกษากับงานในสาขาอื่นๆ การศึกษาตามแนวคิดนี้จึงควรเป็น “การศึกษาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” ซึ่งจะช่วยสร้างศักยภาพของเราให้สามารถรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ประเทศไทยได้น้อมนำแนวพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นต้นแบบในการพัฒนาด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการศึกษา การอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียมในสังคม.

จากการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 4-7 พ.ย.2558 ณ กรุงปารีส ฝรั่งเศส พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก ... 6 พ.ย. 2558 00:21 6 พ.ย. 2558 00:22 ไทยรัฐ