ข่าว

วิดีโอ

"สมคิด" ปฏิรูปงบประมาณปี 60 เน้น 6 ยุทธศาสตร์ชาติบูรณาการงานภาครัฐ

“สมคิด” ลุยปฏิรูปงบประมาณปี 60 ภายใต้แผนบูรณาการ 6 ยุทธศาสตร์ 54 แผนงาน หวังลดความซ้ำซ้อนและรวมเป็นหนึ่งเดียว ด้านสำนักงบประมาณมั่นใจวิธีการงบประมาณใหม่รวดเร็วทันใจ เนื่องจากวางแผนดีตั้งแต่เริ่มต้นจะส่งผลดีกับเศรษฐกิจไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (5 พ.ย.) นาย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมการจัดทำงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) ตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี โดยมีปลัดทุกกระทรวงและนายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของทุกส่วนราชการเข้าร่วมประชุม 200 คน ทั้งนี้ หลังการประชุมเสร็จสิ้น นายสมคิดกล่าวว่า การหารือในครั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานราชการทุกแห่งเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ที่จะเริ่มต้นในวันที่ 1 ต.ค.2559 และสิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ย.2560

นายสมคิดกล่าวว่า การหารือในครั้งนี้เพื่อให้ทุกส่วนราชการเตรียมตัวจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2560 ตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะในช่วงเดือน พ.ย.นี้ อยู่ระหว่างการเริ่มต้นการจัดทำงบประมาณพอดี โดยรัฐบาลมีนโยบายที่จะบูรณาการงบประมาณด้วยวิธีการใหม่ จากเดิมในแต่ละปี ทุกส่วนราชการจะเป็นผู้เขียนคำขอการใช้จ่ายเงินงบประมาณแล้วส่งมายังสำนักงบประมาณ หลังจากนั้น สำนักงบประมาณก็จะตั้งวงเงินและกำหนดโครงการการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณที่ 4 ส่วนงานซึ่งประกอบด้วย สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นผู้กำหนดรายรับของรัฐบาลในแต่ละปีงบประมาณ หากรายได้น้อยกว่ารายจ่ายก็ตั้งเป็นงบประมาณขาดดุล

แต่ในปีงบประมาณ 2560 จะแตกต่างไป จากเดิม โดยรัฐบาลได้กำหนดการใช้จ่ายเงินงบประมาณออกมาทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง เช่น ความมั่นคงทางด้านต่างประเทศ เรื่องปรองดองของคนภายในประเทศและการแก้ไขปัญหา 4 จังหวัดชายแดนใต้

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม เป็นต้น

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะครอบคลุมไปถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการป้องกันและการปราบปรามคอร์รัปชันและการเพิ่มประสิทธิ-ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นต้น

“ที่ผ่านมา การจัดงบประมาณแต่ละปีมีความซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงานมาก เช่น เรื่องของเอสเอ็มอี ซึ่งมีทั้งกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการคลัง แต่ต่างคนก็ต่างทำ งบประมาณก็ถูกใช้เกิดความซ้ำซ้อนจนไม่รู้ว่า งบประมาณที่ถูกใช้ไปในเรื่องของเอสเอ็มอีมีจำนวน เท่าไหร่ ดังนั้น การบูรณาการงบประมาณในครั้งนี้ จึงถือเป็นการปฏิรูปงบประมาณครั้งใหญ่ของประเทศ”

นายสมคิดกล่าวว่า การจัดทำงบประมาณด้วยวิธีบูรณาการ ถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับสำนักงบประมาณ แต่จากการหารือมีความมั่นใจว่าทุกหน่วยงานจะสามารถทำคำขอและจัดงบประมาณได้ตามเงินงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยแผนงานบูรณาการทั้งหมด 6 ด้าน ได้แบ่งออกเป็นอีก 54 แผนงานที่ทุกส่วนราชการต้องเสนอ การใช้งบประมาณตามแผนการดังกล่าว เช่น แผนพัฒนาอุตสาหกรรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แผนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ และแผนการแก้ไขปัญหาภาคใต้ เป็นต้น โดยในวันที่ 18 ธ.ค. 58 ส่วนราชการทุกแห่งต้องยื่นคำของบประมาณส่งสำนักงบประมาณ วันที่ 2 ก.พ.2559 กำหนดกรอบวงเงินงบประมาณร่วมกับ 4 หน่วยงาน

วันที่ 19 ก.พ.2559 ตรวจสอบรายละเอียดโครงการ วันที่ 12 เม.ย.2559 สรุปกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2560 เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) หลังจากนั้นนำมาปรับปรุงและเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันที่ 24 พ.ค.เพื่อทันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายปี 2560 วันที่ 1 ต.ค.2559

“การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณนั้น ไม่ขึ้นอยู่กับเรื่องเบิกจ่ายเงิน แต่จะขึ้นอยู่ตั้งแต่การเริ่มวางโครงการตั้งแต่แรก ดังนั้น หากแผนการที่วางเอาไว้ออกดี เราก็มั่นใจว่า จะเบิกจ่ายงบประมาณจะมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2559 ที่เริ่มต้นเมื่อวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา ขณะนี้การเบิกจ่ายงบลงทุนอยู่ที่ 4% ดีกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว ที่เบิกจ่ายได้เพียง 1% เท่านั้น โดยในปีงบประมาณนี้ รัฐบาลกำหนดรายจ่ายที่ 2.27 ล้านล้านบาท ขาดดุลงบประมาณ 390,000 ล้านบาท”.

“สมคิด” ลุยปฏิรูปงบประมาณปี 60 ภายใต้แผนบูรณาการ 6 ยุทธศาสตร์ 54 แผนงาน หวังลดความซ้ำซ้อนและรวมเป็นหนึ่งเดียว ด้านสำนักงบประมาณมั่นใจวิธีการงบประมาณใหม่รวดเร็วทันใจ 6 พ.ย. 2558 00:12 6 พ.ย. 2558 00:37 ไทยรัฐ