ข่าว

วิดีโอ

สั่งจัดงบให้โปร่งใสวัดผลได้

“ธนะศักดิ์” มอบนโยบาย “วีระศักดิ์” บอร์ดทีเส็บใหม่

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ผู้กำกับดูแลสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ หน่วยงานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการประชุมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการแสดงสินค้า (ไมซ์) เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 6 คน แทนชุดเดิมที่ครบวาระ ได้แก่ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เป็นประธานกรรมการ และกรรมการ ประกอบด้วยนายธงชัย ศรีดามา นางสาวรัชนีพร พุคยาภรณ์ นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ นางประพีร์ บุรี น.ส.ศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ “ผมได้มอบนโยบายในการทำงานให้แก่คณะกรรมการชุดใหม่มุ่งเน้นให้ประธานกรรมการระดมความคิดเห็นกับกรรมการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จัดงบประมาณอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล ต้องมีตัววัดผลที่ชัดเจน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างสูงสุด และบูรณาการความร่วมมือในการทำงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยเฉพาะความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียน สร้างพื้นฐานของภูมิภาคอาเซียนในองค์รวมให้มีความแข็งแกร่ง ตลอดจนการประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมไมซ์และบทบาทการดำเนินงานของทีเส็บให้แก่ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของธุรกิจที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ”

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ เปิดเผยว่า ในปี 2559 เตรียมดึงเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย ไม่ต่ำกว่า 3-4 แห่ง เช่น สระแก้ว สงขลา ตาก ฯลฯ มาผลักดัน ให้เกิดการจัดงานจัดแสดงสินค้านานาชาติ หรือในรูปแบบของงานเอ็กซ์โปต่างๆ

นายสุเมธ สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) หรือทิก้า กล่าวว่า ได้หารือเบื้องต้นกับประธานบอร์ดคนใหม่ให้ปรับกลยุทธ์การทำงานโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน จากที่ผ่านมาจะให้ความสำคัญใช้งบประมาณกับการดึงงานเข้ามาจัดในไทยมาก และเน้นวัดผลด้วยการดึงปริมาณเข้ามา แต่หากต้องการให้ไทยแข่งขันได้อย่างยั่งยืนควรให้น้ำหนักกับการเพิ่มศักยภาพพื้นฐานมากขึ้น แทนการทุ่มงบประมาณจูงใจผู้จัดงาน ซึ่งบางครั้งไม่จำเป็นเพราะผู้จัดพร้อมจะเลือกไทยอยู่แล้วและมีศักยภาพในการใช้จ่าย.

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ผู้กำกับดูแลสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ หน่วยงานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการแสดงสินค้า (ไมซ์) 6 พ.ย. 2558 00:02 6 พ.ย. 2558 00:49 ไทยรัฐ