ข่าว

วิดีโอ

ดูดาว

www.narit.or.th เป็นเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) จัดตั้งเพื่อค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านดาราศาสตร์ สร้างเครือข่ายการวิจัยและวิชาการด้านดาราศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์

เกี่ยวกับ สตร. ประวัติความเป็นมาของสถาบันฯ โครงการในพระราชดำริ วิสัยทัศน์/พันธกิจ คณะกรรมการบริหาร ระเบียบ/ข้อบังคับ อุทยานดาราศาสตร์ ข่าวดาราศาสตร์ บทความดาราศาสตร์ หนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ห้องภาพดาราศาสตร์ มุมนักดูดาว และนอกจากนี้ใน หน้าแรก ยังมี หอดูดาวแห่งชาติ หอดูดาวภูมิภาค หอดูดาวซีกฟ้าใต้ ข่าวประชาสัมพันธ์...

5 พ.ย. 2558 10:06 5 พ.ย. 2558 10:08 ไทยรัฐ