ข่าว

วิดีโอ

ตรวจสอบความโปร่งใส

ในการแต่งตั้ง บุคคลสำคัญเข้าดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆตามรัฐธรรมนูญ นอกจากจะมีการสรรหาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ต้องผ่านการเห็นชอบจากขบวนการทางรัฐสภา และมีการตรวจสอบประวัติ เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้แจ้งข้อมูลข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งนั้นๆ

อย่างกรณีของการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือ ป.ป.ช. หลังจากที่คณะกรรมการสรรหา มีมติเสนอชื่อให้ วิทยา อาคมพิทักษ์ อดีตกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สุวณา สุวรรณจูฑะ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ อดีตรอง ผบ.ตร. สุรศักดิ์ คีรีวิเชียร ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา พล.อ.บุณยวัจน์ เครือหงส์ ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลปฏิบัติงาน กสทช. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้มีประกาศจากคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยมี พล.อ.อู้ด เบื้องบน เป็นประธาน ให้ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปสามารถแจ้งประวัติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อไปยังคณะกรรมาธิการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ทันที

สำหรับผู้ที่ทำหน้าที่ในคณะกรรมาธิการดังกล่าวล้วนแต่เป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์สูง ได้แก่ แถมสิน รัตนพันธุ์ พล.อ.ทรงกิตติ จักกาบาตร์ พล.อ.อ.ชนะ อยู่สถาพร พล.ร.อ. ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ พล.ต.อ.พิชิต ควรเดชะคุปต์ ศ.นิสดารก์ เวชยานนท์ พล.ท.จเรศักณิ์ อานุภาพ พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ พล.อ.ไพโรจน์ พานิชสมัย พล.อ.รังสาทย์ แช่มเชื้อ พล.อ.เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ ศ.สมคิด เลิศไพฑูรย์ สุรางคณา วายุภาพ พล.อ.อดุลยเดช อินทะพงษ์ ผศ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ และ พล.อ.โปฎก บุนนาค

เสียดายการตรวจสอบประวัติบุคคลเข้ารับตำแหน่งสำคัญในองค์กรต่างๆ ไม่ค่อยมีการแพร่หลาย ซึ่งมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากคนที่ได้รับการเสนอชื่อเหล่านี้ จะต้องเข้าไปทำหน้าที่สำคัญ ในการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชัน จึงไม่ควรมีตำหนิหรือด่างพร้อย

และการตรวจสอบประวัติ ควรจะมีการกระทำอย่างเปิดเผยให้คนภายนอกมีส่วนร่วมให้มากที่สุด จึงจะเป็นการการันตี ความโปร่งใส ในวิชาชีพนั้นๆ ดังนั้น วิธีการเปิดให้มีการตรวจสอบประวัติและพฤติกรรม ถือว่าเป็นการตรวจสอบความโปร่งใสด่านแรกที่ควรกำหนดไว้ในการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญด้วย

อีกทั้งยังป้องกัน การแทรกแซงจากบุคคลภายนอก และจะทำให้องค์กรนั้นๆ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและโปร่งใส เพราะการแต่งตั้งหรือสรรหาที่ผ่านมามักจะถูกครหาว่าเล่นพรรคเล่นพวก มีเส้นมีสาย มีใบสั่ง เอาไว้ล่วงหน้าแล้ว.

หมัดเหล็ก

5 พ.ย. 2558 09:33 5 พ.ย. 2558 09:33 ไทยรัฐ