ข่าว

วิดีโอ

ปราบ จนท.รัฐค้ามนุษย์

โดย ซี.12

ปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นปัญหาสำคัญที่ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้าท้าทายจากการจับจ้องมองของชาวโลก

เป็นปัญหาที่หมักหมมสะสมมายาวนานแต่เพิ่งมีการตื่นตัวเอาจริงเอาจังในการแก้ไขกันในยุคนี้ โดยสิ่งที่น่าวิตกคือมีการพบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ทำให้การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ตามนโยบายของรัฐบาลยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์

นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบายแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการทำประมงผิดกฎหมาย สั่งการให้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่างระเบียบเพื่อกำหนดมาตรการในการควบคุมเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องช่วยเหลือ หรือรับความช่วยเหลือ ตลอดจนคบค้าสมาคมกับบุคคลซึ่งมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

ออกมาเป็น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรการทางการบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นอีกมาตรการหนึ่งของรัฐบาล ที่แสดงความมุ่งมั่นในการวางน้ำหนักปัญหาการค้ามนุษย์หรือเอาชีวิตมนุษย์ไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ แจ้งว่าระเบียบดังกล่าวมีสาระสำคัญ ดังนี้

หมวดที่ 1 การป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ได้แก่ 1)ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการรณรงค์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์และบทลงโทษ 2)ให้ผู้บังคับบัญชาสอดส่อง ดูแล และป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดหรือเข้าไปเกี่ยวข้อง 3)จัดให้มีระบบข่าว และศูนย์รับแจ้งข่าว / การกล่าวหาร้องเรียนว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ 4)ให้สำนักงานปลัด พม. เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินงานเรื่องนี้

หมวดที่ 2 คณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ให้มีคณะกรรมการโดยมีรองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็นประธานมีอำนาจหน้าที่เพื่อ 1)กำหนดแนวทางปฏิบัติ และพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้น 2)ตรวจสอบ กลั่นกรอง และแสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้น 3)พิจารณาเรื่องกล่าวหาร้องเรียน หรือข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ และวินิจฉัยเบื้องต้นว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์หรือไม่ เป็นต้น

หมวดที่ 3 การรายงานและการดำเนินการ กำหนดว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใดบ้างที่ถือว่าเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ เช่น 1)สนับสนุน หรือช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ 2)จัดหา หรือให้เงิน หรือ ทรัพย์สิน ยานพาหนะ สถานที่ หรือวัตถุใดๆ 3)รับเงิน ทรัพย์สิน หรือ 4)คบค้าสมาคมเป็นอาจิณ 5)ใช้หลักทรัพย์ หรือ สถานะของการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาเป็นประกันตัวผู้ต้องหา หรือจำเลย ในคดีความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์รวมทั้งกำหนดแนวทางการรายงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

ดังนั้น งานค้ามนุษย์จึงเป็นวาระเชิงนโยบายที่กระทรวง พม. เป็นแกนหลักในการประสานงาน อำนวยการ ประมวล และรายงาน โดยมีส่วนราชการเกี่ยวข้อง รวมไปถึงปัญหาแรงงานผิดกฎหมายในกิจการประมงทะเล เป็นมาตรฐานที่ต่างชาติเฝ้ามองไทยอย่างใกล้ชิด

นี่เป็นงานที่ท้าทายในการจัดระเบียบเจ้าหน้าที่ของรัฐนอกแถวซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม.อย่าง พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ให้ความสำคัญมากที่สุดเป็นเรื่องแรก.

“ซี.12”

5 พ.ย. 2558 09:32 5 พ.ย. 2558 09:32 ไทยรัฐ