ข่าว

วิดีโอ

'กรธ.'รวม'ศาล รธน.-องค์กรอิสระ'ไว้หมวดเดียวกัน เสนอ ส.ส.แบ่งเขต 350 สัดส่วน 150

ที่ประชุม กรธ. พิจารณารวม "ศาล รธน.-องค์กรอิสระ" ไว้ในหมวดเดียว ใช้กระบวนการร่วมกัน พร้อมเสนอ ส.ส. 500 คน แยกเป็น แบ่งเขต 350-ปาร์ตี้ลิสต์ 150 เพื่อสะท้อนความต้องการ ปชช. อยู่ระหว่างพิจารณา โดยยึดหลักทุกเสียงมีความหมาย

เมื่อวันที่ 4 พ.ย.58 ที่รัฐสภา นายนรชิต สิงหเสนี โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) แถลงความคืบหน้าการประชุม กรธ.ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาความในหมวดศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ ซึ่งการกำหนดความในหมวดนี้เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญมีสถานะเหมือนกับองค์กร อิสระอื่นๆ จึงกำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระอยู่ในหมวดเดียวกัน เพื่อให้ใช้กระบวนการร่วมกัน

นายนรชิต กล่าวว่า สรุปสาระสำคัญของความในหมวดนี้ คือ 1.กำหนดให้มีศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นให้มีความอิสระ โดยการใช้อำนาจอย่างเที่ยงธรรม และปราศจากอคติ 2.กำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งในศาล รัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ 3.กำหนดให้ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระ ต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา โดยให้ประธานวุฒิสภานำความขึ้นกราบบังคมทูลฯ เพื่อทรงแต่งตั้งและเป็นผู้ลงนาม รับสนองพระบรมราชโองการ 4.กำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อสรรหาผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระต่างๆ 5.กำหนดการพ้นตำแหน่งของศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ 6.กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกันกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของแต่ละองค์กรเอง และ 7.กำหนดให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญและประธานองค์กรอิสระแต่ละแห่งมีหน่วยธุรการ ที่มีความเป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซงภายนอกในการบริหารงานบุคคล และงบประมาณ

โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงความคืบหน้าในการพิจารณาโครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติด้วยว่า ที่ประชุมมีข้อเสนอให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จำนวน 500 คน แบ่งเป็นแบบแบ่งเขต 350 คน แบบบัญชีรายชื่อ 150 คน เนื่องจากจำนวน 500 คน มีการใช้เป็นส่วนใหญ่ในรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมา มีความเข้าใจง่าย ส.ส.แบบแบ่งเขตมีมากกว่าแบบบัญชีรายชื่อ เพื่อสะท้อนความต้องการของประชาชน ซึ่งประเด็นนี้ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา โดยยึดหลักการพื้นฐานให้ทุกคะแนนเสียงของประชาชนมีความหมาย ส่วนความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ตามที่มีองค์กรต่างๆ มายื่นแล้วนั้น อาทิ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และพรรคประชาธิปัตย์ จะนำไปพิจารณาเพื่อประโยชน์ในการร่างรัฐธรรมนูญต่อไป.

ที่ประชุม กรธ. พิจารณารวม "ศาล รธน.-องค์กรอิสระ" ไว้ในหมวดเดียว ใช้กระบวนการร่วมกัน พร้อมเสนอ ส.ส. 500 คน แยกเป็น แบ่งเขต 350-ปาร์ตี้ลิสต์ 150 เพื่อสะท้อนความต้องการ ปชช. อยู่ระหว่างพิจารณา โดยยึดหลักทุกเสียงมีความหมาย ... 4 พ.ย. 2558 16:49 4 พ.ย. 2558 18:16 ไทยรัฐ