ข่าว

วิดีโอ

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ เสด็จพระราชทานกระบี่ให้ผู้สำเร็จ ร.ร.นายเรือ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงเป็นประธานในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ประจำปี 56-57 จำนวน 142 นาย...

เมื่อวันที่ 2 พ.ย.58 เมื่อเวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่นายทหารผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2556 และ 2557 รวมจำนวน 142 นาย ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ

ในการนี้ พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ พล.ร.ท.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และนางปรานี อารีนิจ ภริยาผู้บัญชาการทหารเรือ เฝ้าฯ รับเสด็จ

โรงเรียนนายเรือ เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของกองทัพเรือ มีหน้าที่ให้การศึกษา ฝึก อบรม นักเรียนนายเรือ ในด้านวิทยาการ วิชาทหาร จริยธรรม ตลอดจนพลศึกษา เพื่อให้นักเรียนนายเรือมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็น นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือ โดยจัดการศึกษาเป็น 8 ภาคการศึกษา ระยะเวลา 4 ปี ซึ่งในแต่ละปีการศึกษา จะแบ่งออกเป็น การศึกษาภาควิทยาการและการฝึกศึกษา การปฏิบัติ นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 1 จะได้รับการศึกษาอบรมในกระบวนวิชาต่างๆ เหมือนกัน และเมื่อเลื่อนขึ้นปีที่ 2 จะแยกศึกษาตามสาขาวิชาเฉพาะด้านจนจบการศึกษาในชั้นปีที่ 4 โดยมีสาขาวิชาให้เลือกศึกษาถึง 11 สาขาวิชา

นักเรียนนายเรือที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ตามหลักสูตร 4 ปี มีสิทธิได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาต่างๆ ตามพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาทหาร ได้แก่ โดยผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 จำนวน 72 นาย ประกอบด้วย พรรคนาวิน สาขาวิชาวิทยาการทางเรือ จำนวน 31 นาย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 5 คน และสาขาวิชาวิทยาการทางเรือ (พธ.)
จำนวน 2 นาย พรรคกลิน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ จำนวน 13 นาย และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 3 นาย พรรคนาวิกโยธิน สาขาวิชาวิทยาการทางเรือ จำนวน 6 นาย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 นาย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2557 จำนวน 70 นาย ประกอบด้วย พรรคนาวิน สาขาวิชาการทางเรือ จำนวน 40 นาย สาขาวิชาวิทยาการทางเรือ (พธ.) จำนวน 4 นาย พรรคกลิน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ จำนวน 15 นาย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 3 นาย และพรรคนาวิกโยธิน สาขาวิชาการทางเรือ จำนวน 8 นาย.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงเป็นประธานในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ประจำปี 56-57 จำนวน 142 นาย... 3 พ.ย. 2558 16:13 3 พ.ย. 2558 16:56 ไทยรัฐ