ข่าว

วิดีโอ

ผบ.สส.นำ ผบ.เหล่าทัพ ต้อนรับ กมธ.ทหาร เข้าเยี่ยมชมกองทัพ

"บุญสร้าง" นำ กมธ.ทหาร สนช. เยี่ยมชม บก.กองทัพไทย เพื่อเยี่ยมชมกิจการทางทหารของกองทัพไทย โดยมี "ผบ.สส." นำคณะ ผบ.เหล่าทัพต้อนรับ...

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. เวลา 09.10 น. ที่กองบัญชาการกองทัพไทย พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน และคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการทางทหารของกองทัพไทย โดยมี พล.อ.สมหมาย เกาฏีระ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศต้อนรับ


การเยี่ยมชมในครั้งนี้ เป็นการรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของกองทัพไทย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศ จากนั้นเยี่ยมชมการสาธิตการปฏิบัติงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยของกองบัญชาการกองทัพไทย ที่แสดงถึงขีดความสามารถในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมียุทโธปกรณ์ในการสาธิต ประกอบด้วย รถผลิตน้ำประปา รถครัวสนาม รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว รถยนต์ปฏิบัติการพิเศษกู้ภัยขนาดใหญ่ รถยนต์ดับเพลิงหอน้ำ พร้อมบันได รถยนต์ดับเพลิงโฟมและเคมีขนาดใหญ่ และรถยนต์ดับเพลิงพร้อมหัวเจาะทำลาย


นอกจากนี้ คณะได้เยี่ยมชมโครงการธงน้ำเงิน ซึ่งเป็นโครงการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดของกองบัญชาการกองทัพไทย ที่นำสินค้า ผลิตภัณฑ์ และผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรหรือชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติงานที่กองทัพไทยให้การส่งเสริมและสนับสนุนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ มาจำหน่ายให้กับกำลังพล ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง นับเป็นการลดรายจ่าย และตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกษตรกรและราษฎรที่เป็นกลุ่มอาชีพในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น


จากการเดินทางมาเยี่ยมชมกองบัญชาการกองทัพไทยในครั้งนี้ คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รู้สึกประทับใจ และชื่นชมการปฏิบัติงานของกองทัพไทยที่ผ่านมา โดยเฉพาะในบทบาทที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการพิทักษ์เทิดทูน ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ งานการป้องกันประเทศ พิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติ ทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ การพัฒนาประเทศ และการบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนภัยพิบัติต่างๆ นอกจากนี้ยังมีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในทุกๆ ด้าน.

"บุญสร้าง" นำ กมธ.ทหาร สนช. เยี่ยมชม บก.กองทัพไทย เพื่อเยี่ยมชมกิจการทางทหารของกองทัพไทย โดยมี "ผบ.สส." นำคณะ ผบ.เหล่าทัพต้อนรับ... 3 พ.ย. 2558 15:11 3 พ.ย. 2558 16:20 ไทยรัฐ