วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เพื่อไทย ย้ำ ร่าง รธน.ใหม่ ต้องไม่ขัดแย้งกับหลักสากล

เพื่อไทย ย้ำ ร่าง รธน.ใหม่ ต้องไม่ขัดแย้งกับหลักสากล

  • Share:

"เพื่อไทย" ย้ำ เนื้อหา ร่าง รธน. ต้องเป็นสากล หนุนตัดสิทธิคนโกง ต้องไม่ใช่ผลพวงจากรัฐประหาร พร้อมห้ามนิรโทษกรรมแก่ผู้ล้ม รธน.-สถาบันฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 58 พรรคเพื่อไทย ได้จัดทำข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของพรรคเพื่อไทย ต่อ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) โดยเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ควรมีความเป็นสากล ประชาชนมีสิทธิในการตัดสินใจ ทั้งในการเลือกตั้งทุกรูปแบบ และการมีส่วนร่วมอื่นๆ เช่น การลงประชามติ การเสนอร่างรัฐธรรมนูญ ร่างกฎหมาย อย่างแท้จริง การจัดความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่างๆ ต้องเป็นไปอย่างมีดุลยภาพ มีความรับผิดชอบ และถูกตรวจสอบได้ ไม่ให้องค์กรหนึ่งองค์กรใดอยู่เหนือองค์กรอื่น หรือกลายเป็นรัฐธรรมนูญเสียเอง

นอกจากนี้ ยังเห็นว่ารัฐธรรมนูญที่สอดคล้องกับความเป็นไทย คือ การเรียนรู้จากพัฒนาการรัฐธรรมนูญที่ตกผลึกเป็นเวลานาน ในช่วง 83 ปี โดยไม่ขัดแย้งกับหลักสากล บัญญัติให้ทุกองค์กรตามรัฐธรรมนูญต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม ต้องกำหนดห้ามการนิรโทษกรรมแก่ผู้ล้มล้างรัฐธรรมนูญ และสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่นที่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2517 และต้องกำหนดให้บทบัญญัติเช่นนี้ เป็นประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ต้องกำหนดในร่างรัฐธรรมนูญนี้ว่า เมื่อมีการเลือกตั้งแล้ว ภายใน 180 วัน หรือ 1 ปี ต้องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงทั่วประเทศ มาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

ข้อคิดเห็นระบุอีกว่า การตัดสิทธิเลือกตั้งนักการเมือง หรือบุคคลใดก็ตาม ที่ถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดว่าประพฤติมิชอบ หรือทุจริตการเลือกตั้ง เป็นสิ่งที่ชอบด้วยเหตุผล แต่ต้องชัดเจนว่ากรณีนั้นๆ เกิดขึ้นตามระบบปกติ ไม่ใช่ผลพวงของการรัฐประหาร และบุคคลผู้ถูกตัดสิทธิต้องถูกดำเนินคดีโดยชอบ การที่ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ประสงค์จะร่างรัฐธรรมนูญให้มีความกระชับ ไม่ลงรายละเอียดปลีกย่อย นับว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่ต้องให้มีความชัดเจน และตรงไปตรงมาในหลักการและกรอบต่างๆ การปฏิรูปประเทศ ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาไปอย่างยั่งยืนนั้น ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรับฟังซึ่งกันและกัน การวิพากษ์ตนเอง การยอมรับที่จะปรับปรุงตนเอง การไม่ใช้อคติและการมีท่าทีที่ดีต่อกัน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้