วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เจาะศักยภาพ "แดนกิมจิ" เดินเครื่องเต็มสูบเปิดประตูกระชับมิตร AC : เสริมพลังแกร่งอาเซียน+3

เจาะศักยภาพ "แดนกิมจิ" เดินเครื่องเต็มสูบเปิดประตูกระชับมิตร AC : เสริมพลังแกร่งอาเซียน+3

  • Share:

31 ธ.ค.2558

ดีเดย์ในการเปิดประตูของ 10 ประเทศเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ

ประชาคมอาเซียน หรือ ASEAN Community : AC เป็นการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และ บรูไน เป้าหมายเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียน ในเวทีระหว่างประเทศ รวมถึงทำให้อาเซียนมีความแข็งแกร่ง มีภูมิต้านทานที่ดีในการรับมือกับปัญหาใหม่ๆ ระดับโลก

ทั้งนอกเหนือจากการรวมตัวกันของ 10 ประเทศอาเซียนแล้ว ยังมีพันธมิตรร่วมวงเพิ่มอีก 3 ประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ และ ญี่ปุ่น ที่มาร่วมผนึกพลังเป็น อาเซียน + 3 ด้วยวัตถุประสงค์ในการสร้างประโยชน์และความมั่นคงในภาพรวมให้กับสมาชิกทั้ง 13 ประเทศ รวมถึงสร้างอำนาจต่อรองในเวทีระหว่างประเทศและระดับโลก

ซึ่งในการรวมตัวของอาเซียน + 3 จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตลอด โดยเฉพาะ 10 ประเทศอาเซียนกับเกาหลีใต้ และนั่นคือจุดเริ่มต้นของโครงการ ASEAN–ROK Media Exchange Programme ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างสื่อมวลชนอาเซียนและเกาหลีใต้ ภายใต้ Future Oriented Cooperation Projects โดยเป็นโครงการภายใต้คณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสารสนเทศ (ASEAN-COCI Sub-Committee on Information: SCI) ซึ่งดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2542

หัวใจหลักของโครงการคือมุ่งเน้นส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนอาเซียนและเกาหลี ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจระหว่างกัน รวมทั้งเป็นสื่อกลางนำประสบการณ์ และความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่ผ่านสื่อในแต่ละประเทศเพื่อสร้างความเข้าใจในหมู่ประชาชนนั่นเอง

ทีมข่าววัฒนธรรม ได้มีโอกาสร่วมโครงการสื่อมวลชนอาเซียนเยือนเกาหลีใต้ (ASEAN Media People’s visit to Korea) จัดโดย กระทรวงการต่างประเทศเกาหลี ระหว่างวันที่ 18-24 ต.ค. 2558 พร้อมกับคณะของกรมประชาสัมพันธ์ฐานะหน่วยงานประสานในประเทศไทย ร่วมกับผู้แทนสื่อจาก 10 ประเทศอาเซียน โดย ในปี 2558 นี้ จัดโครงการภายใต้หัวข้อ “Enhancing the ASEAN–ROK Community through Cultural Exchange เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นขึ้น รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร รับฟังข้อมูลของมหาวิทยาลัย และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านต่างๆ ของประเทศเกาหลี ตลอดจนเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเกาหลี อาทิ ศูนย์อาเซียนเกาหลี และ ศูนย์วิจัยวัฒนธรรมอาเซียน

นาย คิม ยอง ซุน (H.E.Kim Yong–SUN) เลขาธิการอาเซียน ฉายภาพความร่วมมือของอาเซียนและเกาหลีใต้ ว่า การรวมตัวกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีและอาเซียน ซึ่งได้มีการส่งเสริมความคิดริเริ่มเชื่อมต่ออาเซียนเข้ากับชุมชน ธุรกิจเกาหลี

ถือเป็นความพยายามที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ทั้งการให้ข้อมูลกับภาคเอกชนเกาหลี เพิ่มโอกาสในการลงทุนทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม รวมถึงการเชื่อมต่อ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งได้ประโยชน์หลายด้านจากความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สำคัญคือด้านเงินทุน และวัฒนธรรม ซึ่งโครงการนี้ทำให้เห็นเป็นรูปธรรม ทั้งข้อมูลโครงการ โครงสร้างพื้นฐาน และการเชื่อมต่อกัน โดยการบูรณาการนั้นกลายเป็นสิ่งที่ดี ที่ทำให้เกิดฐานการผลิตและวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างโอกาสที่ดีกว่าสำหรับกลุ่มการเจรจาในระดับโลก ซึ่งเป้าหมายระยะยาวคือการทำงานร่วมกัน และลดช่องว่างระหว่างเกาหลีใต้และประเทศอาเซียน ภายใต้ ศูนย์อาเซียนเกาหลี

ศูนย์อาเซียนเกาหลีนี้ จะเน้นในเรื่องวัฒนธรรมของประเทศเกาหลี โดยเฉพาะวัฒนธรรมด้านการแสดง โดยภายในศูนย์จะส่งเสริมเรื่องการแสดง ศิลปิน และวัฒนธรรมต่างๆของประเทศ ที่ได้รับการยอมรับจากอาเซียน ดังนั้น จึงเหมาะที่ไทยและอาเซียนจะนำวัฒนธรรมและรูปแบบดังกล่าวมาต่อยอดและส่งเสริมวัฒนธรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักได้

เลขาธิการอาเซียน ขยายภาพด้วยว่า เกาหลีใต้มีเป้าหมายในการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียน ด้วยการลดช่องว่างระหว่างสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียนทั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Commu-nity:AEC) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political Security Community: APSC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Asean Socio Cultural Community:ASCC) รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน ที่ถือเป็นปัจจัยสำคัญอันจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมโยง หรือความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งระหว่างภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางคมนาคม หรือวัฒนธรรม

สำหรับความร่วมมือในส่วนเฉพาะกับไทยนั้น นาย คิม ยอง ซุน เล่าเสริมว่า เกาหลีจะส่งเสริมการค้า การลงทุน และวัฒนธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือ และสร้างความร่วมมือในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการดำเนินงานของศูนย์ ASEAN–Korea ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของโครงการความร่วมมือที่จะนำไปสู่ความสมบูรณ์แบบได้

จากที่ ทีมข่าววัฒนธรรม ได้มีโอกาสร่วมโครงการครั้งนี้ สิ่งหนึ่งที่เราสัมผัสได้อย่างชัดเจนคือ สาธารณรัฐเกาหลี มีการพัฒนาและส่งเสริมในเรื่องวัฒนธรรมต่างๆ อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการตั้ง ศูนย์วิจัยอาเซียน และ ศูนย์อาเซียนเกาหลี เพื่อเป็นสื่อกลางและหัวหอกในการเชื่อมโยงกับประเทศอาเซียนอย่างจริงจัง

แต่เหนืออื่นใดสิ่งหนึ่งที่เราเริ่มมองและตระหนัก คือ ไทยต้องสร้างความพร้อมในการพัฒนากระบวนการต่างๆ และนำมาวิเคราะห์ต่อยอดเพื่อวางแผนการดำเนินงานของประเทศ อันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดในการเป็นประชาคมอาเซียน

ถึงเวลาต้อง “เรียนรู้เขา” และต้องให้เขา “รับรู้คุณค่าของเรา” เพื่อประเทศไทยจะสามารถก้าวไปยืนบนเวทีประชาคมอาเซียนอย่างแข็งแกร่ง มั่นคง และยั่งยืน ไม่แพ้ประเทศใด!!!

ทีมข่าววัฒนธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้