ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ศตวรรษิกชน (2)

  ซี.123 พ.ย. 2558 05:01 น.
  SHARE

  ขอว่ากันต่อถึงเรื่องราวการศึกษาของ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลในโครงการ “การศึกษาศตวรรษิกชนคนร้อยปีในประเทศไทย” ที่ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการดำเนินการ

  การดำเนินการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้สอดรับกับวัตถุประสงค์และภารกิจของกระทรวงมหาดไทยด้านการทะเบียนราษฎร ที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลทางทะเบียนราษฎรให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ด้วยความตระหนักว่าฐานข้อมูลทางทะเบียนที่มีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาในหลายมิติทั้งในมิติทางสังคมและความมั่นคง

  ในปัจจุบันได้มีบันทึกข้อตกลงในการเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับหน่วยงานอื่นๆ จำนวน 123 แห่ง อาทิ

  กระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องของการให้บริการประชาชนตามสิทธิในการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่บุคคลที่มีปัญหาทางสถานะทางสิทธิ

  กระทรวงการต่างประเทศ ในเรื่องของการออกหนังสือเดินทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในส่วนของการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กับการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรม เป็นต้น

  สำหรับวิธีการศึกษาวิจัยนั้น จะมีการนำข้อมูลศตวรรษิกชนที่อยู่ในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย มาศึกษาจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ และนำข้อมูลดังกล่าวมาตรวจสอบซ้ำว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ โดยอาศัยความร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  หลังจากนั้นจะมีการสัมภาษณ์ศตวรรษิกชนเพื่อศึกษาลักษณะทางประชากร โภชนาการ พฤติกรรม การใช้ชีวิต สถานะทางสุขภาพอนามัย สภาวะทุพพลภาพ สุขภาพจิต การอยู่อาศัย และลักษณะครอบครัว เพื่อให้เกิดความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล

  ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลในครั้งนี้มีความคาดหวังให้เกิดกระบวนการผลักดันผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ อันได้แก่การพัฒนาประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนราษฎรโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุวัยปลายให้มีความถูกต้อง

  เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบาย หรือมาตรการที่จะช่วยส่งเสริมให้คนรุ่นหลังใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้สูงอายุวัยที่มีคุณภาพในอนาคต อันเป็นเป้าหมายที่สอดคล้องกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศตามร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

  ตลอดจนการให้หน่วยงานอื่นๆ ได้ใช้ฐานข้อมูลทางทะเบียนราษฎรที่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนางานด้านต่างๆ เพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม

  ทั้งกลุ่มเยาวชน ผู้ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้สามารถเข้าถึงการพัฒนาด้านสุขภาวะ โภชนาการ ที่อยู่อาศัย การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย สวัสดิการทางสังคมอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

  ทราบว่าโครงการนี้มีผู้ที่เป็นหลักในการให้การสนับสนุนอย่างแข็งขันคือ นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะนี่คืออีกเส้นทางหนึ่งของการปฏิรูปทางสังคมที่ไม่ค่อยมีใครใส่ใจนัก.

  “ซี.12”

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  มุมข้าราชการศตวรรษิกชนซี.12คอลัมน์คอลัมน์ฉบับพิมพ์คอลัมน์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐ

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 07:23 น.