ข่าว

วิดีโอ

Only ในภาษาพูดและภาษาเขียน

เรื่อง only ที่หมายถึง “เพียงแต่” นี่มีปัญหาว่าจะวางเอาไว้ตรงไหนของประโยค ผมก็มีข้อสังเกตอย่างนี้ครับ

1. In written English only is usually placed before the word it refers to. ในภาษาเขียน ท่านจะใช้ only ไปขยายคำไหน ให้เอาไว้ ข้างหน้า คำนั้น เช่น only Anne เพียงแต่แอนน์เท่านั้น only kiss จูบอย่างเดียวเท่านั้น only Monday เฉพาะวันจันทร์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

I love only Dennis. ดิฉันรักเพียงเดนนิส คนเดียวเท่านั้น Only Jane loves Dennis. มีเพียงเจนคนเดียวเท่านั้นที่รักเดนนิส Dennis only kissed Jane. เดนนิสจูบเจนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ไม่ได้ทำอย่างอื่น

2.In spoken English we can use stress to show which word it refers to and only does not have to change position. แต่ถ้าในภาษาพูด เราสามารถใช้การลงเสียงหนักไปที่คำที่เราต้องการจะเน้นว่าเพียงคนเดียว สิ่งเดียว และไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนการวางตำแหน่ง only เหมือนในภาษาเขียน

Dennis only kissed ’Jane. ประโยคนี้ ผมพูดลงเสียงหนักที่เจน สื่อว่า เดนนิสจูบเจนเพียงคนเดียวเท่านั้น ไม่ได้จูบคนอื่น He kissed Jane and no one else. ลองมาฟังผมพูดประโยคนี้ซีครับ Dennis only’ kissed Jane. คราวนี้ผมลงเสียงหนักที่ kissed ก็เพื่อต้องการจะสื่อว่า เดนนิสเพียงแต่จูบเท่านั้น ไม่ได้ทำอย่างอื่น He kissed Jane but he didn’t do anything else.

คุณนิติ นวรัตน์
pasalok@outlook.co.th
www.nitipoom.media
www.facebook.com/nitipoom.thailand

2 พ.ย. 2558 10:06 2 พ.ย. 2558 10:06 ไทยรัฐ