ข่าว

วิดีโอ

อย่าทำเสียของ

ก็เรียกว่าเดินเครื่องเข้าสู่โหมดปฏิรูปประเทศกันเต็มตัว

หลังแม่น้ำทั้ง 5 สาย ได้แก่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คณะรัฐมนตรี (ครม.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งเป็นแม่น้ำ 3 สายเดิม กับอีกแม่น้ำ 2 สายใหม่ คือ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)

ได้ฟังสัญญาณตีธงเดินหน้าขับเคลื่อนงานตามโรดแม็ปจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ไปแล้ว

เหลือเพียง สปท.เท่านั้น ที่เพิ่งจะเริ่มสตาร์ต เนื่องจากต้องรอร่างข้อบังคับ จะได้รู้ทิศทางการทำงาน

ล่าสุด คณะกรรมาธิการยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ที่มี คุณเสรี สุวรรณภานนท์ เป็นประธาน ได้ดำเนินการ ยกร่างข้อบังคับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เสร็จเรียบร้อย

เตรียมนำเข้าสู่ที่ประชุม สปท. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบกันในวันนี้

แค่ชื่อร่างข้อบังคับก็ถือว่าน่าสนใจแล้ว เพราะไม่ได้ใช้คำว่าข้อบังคับการประชุม เหมือนที่ผ่านๆมา แต่ใช้คำว่าข้อบังคับสภาขับเคลื่อนฯ เพื่อเน้นภารกิจงานกันให้ชัดเจน ว่ามาทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานปฏิรูป ต่อจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

ซึ่งร่างข้อบังคับ มีด้วยกัน 7 หมวด บวกบทเฉพาะกาล รวมทั้งสิ้น 104 มาตรา

ผมขอยกในส่วนสำคัญๆมาพูดถึง ได้แก่ หมวด 3 ว่าด้วยการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

กำหนดให้ สปท. ต้องดำเนินการปฏิรูปประเทศสืบต่อจาก สปช. โดยให้คำนึงถึงความสำคัญเร่งด่วนและความสัมฤทธิผลของการปฏิรูป ในระยะเวลาที่เหลืออยู่

โดยมีคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือวิป สปท.คอยเป็นตัวประสาน

ให้มีการจัดทำแผนการปฏิรูป เสนอวิธีการปฏิรูป พร้อมกำหนดเวลาให้ชัดเจน

ขณะที่หมวด 5 ว่าด้วยกรรมาธิการ กำหนดให้มีคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา 11 คณะ ตามกรอบปฏิรูป 11 ด้านของ คสช. คือ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น

คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม

และคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม ก็ต้องดูผลที่ออกมา หวังว่าคงไม่ทำเสียของกันอีก.

เพลิงสุริยะ

1 พ.ย. 2558 10:19 1 พ.ย. 2558 10:19 ไทยรัฐ