วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'บิ๊กตู่' ใช้ ม.44 ให้ 'กรธ.' มีที่ปรึกษาได้ 9 ราย พร้อมเปิดเงินเดือน-เบี้ยประชุม

'บิ๊กตู่' ใช้ ม.44 ให้ 'กรธ.' มีที่ปรึกษาได้ 9 ราย พร้อมเปิดเงินเดือน-เบี้ยประชุม

  • Share:

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งหัวหน้า คสช. ออกหลักเกณฑ์อำนวยความสะดวกให้ กรธ. ไฟเขียวมีที่ปรึกษาได้ 9 คน นอกเหนือจากผู้ช่วยปฏิบัติงาน-อนุฯ กรรมการ หวังให้โรดแม็ปรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ด้าน สปท.มีผู้ช่วยได้ไม่เกินรายละ 3 อัตรา

วันนี้ (6 ต.ค.) มีรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 34/2558 เรื่องการอำนวยความสะดวกในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ให้กับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เพื่อให้การปฏิบัติงานของ กรธ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ อันจะทำให้กระบวนการทั้งหลายดำเนินไปได้ตามเวลาที่กำหนดหรือเร็วขึ้น สมประโยชน์และสอดคล้องกับการปฏิรูปการเมืองการปกครอง ตามแผนและขั้นตอนโรดแม็ปที่ คสช. ได้แถลงไว้ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 หัวหน้า คสช. จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

1. ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา 4 แห่ง พ.ร.ฎ.เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญบางตำแหน่ง พ.ศ. 2557

2. ให้ กรธ. มีที่ปรึกษาจำนวนไม่เกิน 9 คน ตามที่ กรธ. แต่งตั้ง โดยคำนึงถึงผู้เคยเป็นกรรมาธิการในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญชุด พ.ศ. 2557-2558 ด้วย ให้ที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่ง ซึ่งประธานกรธ. เชิญให้เข้าประชุมได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ครั้งละ 4,000 บาท วันใดที่มีการประชุมหลายครั้งให้ได้รับเบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียว

3. ให้สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) แต่ละคน มีผู้ช่วยในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง และอัตราค่าตอบแทนตามที่ประธานรัฐสภาออกระเบียบ โดยเทียบเคียงกับกรณีของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) แต่จำนวนต้องไม่เกินคนละ 3 อัตรา

4. ให้ กรธ. มีผู้ช่วยในการปฏิบัติงานดังนี้

(1) ผู้ชำนาญการประจำตัวประธานกรรมการ จำนวน 2 อัตรา และ ผู้ชำนาญการประจำตัวกรรมการ จำนวน 1 อัตรา ทั้งนี้ให้ผู้ชำนาญการแต่ละคนได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 20,000 บาท

(2) ผู้ช่วยดำเนินงานของประธานกรรมการและกรรมการ คนละ 1 อัตรา ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท ซึ่ง กรธ. อาจตั้งคณะอนุกรรมการร่างรัฐธรรมนูญฝ่ายต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานภายในอำนาจหน้าที่ของ กรธ. อนุกรรมการดังกล่าวได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ที่มาประชุมตามอัตรา และหลักเกณฑ์เดียวกับกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้มีผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญไม่เกิน 5 คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการรัฐสภาสามัญอย่างน้อย 1 คน ผู้ช่วยเลขานุการได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ครั้งละ 1,000 บาท ให้ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และอนุกรรมการ ซึ่งต้องเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักร นอกจังหวัดอันเป็นที่ตั้งอาคารรัฐสภา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามมติของคณะกรรมการ ได้รับค่าเดินทาง ค่าใช้จ่าย และมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาล เช่นเดียวกับกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และอนุกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญตาม พ.ร.ฎ.เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญบางตำแหน่ง พ.ศ. 2557

5. ให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดงบประมาณสถานที่ เจ้าหน้าที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ กรธ. และคณะอนุกรรมการ ตามที่ กรธ.แจ้งให้ทราบเพื่อประโยชน์แก่การจัดทำร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และการจัดทำร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่ กรธ. เห็นสมควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดค่าใช้จ่าย สิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางและการปฏิบัติงานและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด้วย

6. การเบิกเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าพาหนะ ค่ารักษาพยาบาลของประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ให้เบิกจ่ายจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

7. เพื่อประโยชน์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การจัดให้มีการลงประชามติ และการจัดทำร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอื่นที่จำเป็น นายกฯ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทำงานอื่นเพื่อศึกษา หรือเตรียมการควบคู่กันไป โดยประสานกับ กรธ. และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ต้องให้มีความสอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญ และคำนึงถึงกำหนดเวลา แผน และขั้นตอนของ คสช. ในการนี้จะกำหนดอัตราเบี้ยประชุม หรือค่าตอบแทนแก่ผู้ได้รับแต่งตั้งด้วยก็ได้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค. 2558 เป็นต้นไป

ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้