ข่าว

วิดีโอ

แม่โจ้โพลล์ ชี้ ชาวเชียงใหม่ 82.12% หวั่น 'ซิงเกิล เกตเวย์' ละเมิดเสรีภาพ

"แม่โจ้โพลล์" เผย ชาวเชียงใหม่ 43.62% มีความเข้าใจ "ซิงเกิล เกตเวย์" ในระดับน้อย ส่วนใหญ่ 82.12% หวั่นถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล แนะรัฐให้ความรู้ ทำประชาพิจารณ์...

เมื่อวันที่ 6 ต.ค. ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือ แม่โจ้โพลล์ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วไปในเขต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 503 ตัวอย่าง ในหัวข้อ ระบบ Single Gateway กับมุมมองคนเชียงใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 43.62 มีความเข้าใจในระดับน้อย รองลงมา ร้อยละ 38.45 มีความเข้าใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 14.74 ไม่รู้จักระบบดังกล่าว มีเพียงร้อยละ 3.19 ที่มีความเข้าใจในระบบดังกล่าวอยู่ในระดับมาก

เมื่อสอบถามถึงผลกระทบด้านบวก ถ้าหากประเทศไทยมีการใช้ระบบ Single Gateway ในการจัดการข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต พบว่า ชาวเชียงใหม่ ร้อยละ 80.12 มีความคิดเห็นว่าจะทำให้ภาครัฐสามารถตรวจสอบอาชญากรรมหรือผู้กระทำผิดทางอินเทอร์เน็ตได้ง่าย ร้อยละ 74.55 มีความคิดเห็นว่าจะทำให้สามารถควบคุมการเข้าถึงสื่อที่ผิดกฎหมาย หรืออบายมุขต่างๆ ได้ง่าย และร้อยละ 66.40 มีความคิดเห็นว่าจะทำให้เกิดความมั่นคงในประเทศ จากการที่ภาครัฐสามารถควบคุม ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้

เมื่อสอบถามถึงผลกระทบด้านลบ ถ้าหากประเทศไทยมีการใช้ระบบ Single Gateway ในการจัดการข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต พบว่า ชาวเชียงใหม่ ร้อยละ 82.12 มีความคิดเห็นว่า จะทำให้ตนเองถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ร้อยละ 73.56 มีความคิดเห็นว่า จะทำให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตเกิดปัญหา ความเร็วอินเทอร์เน็ตลดลงหรือไม่เสถียร ร้อยละ 70.58 มีความคิดเห็นว่า จะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยของข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ ร้อยละ 69.18 มีความคิดเห็นว่า จะทำให้ตนเองถูกจำกัดการเข้าถึงข่าวสารข้อมูลต่างๆ และร้อยละ 57.06 มีความคิดเห็นว่า จะทำให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจจากการขาดความเชื่อมั่น ในการลงทุนจากต่างประเทศ

เมื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำระบบ Single Gateway มาใช้ในประเทศไทย พบว่า ชาวเชียงใหม่ส่วนใหญ่ ร้อยละ 41.94 ไม่เห็นด้วย ที่ประเทศไทยจะนำระบบดังกล่าวมาใช้ ส่วนร้อยละ 36.08 ไม่แน่ใจ เนื่องจาก ไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับระบบ Single Gateway และวิธีการใช้งานระบบดังกล่าวของภาครัฐที่มากพอ สำหรับการตัดสินใจ มีเพียงร้อยละ 21.98 ที่เห็นด้วยกับการนำระบบดังกล่าวมาใช้ในประเทศไทย

ทั้งนี้ เมื่อสอบถามถึงข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล เกี่ยวกับระบบ Single Gateway พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 59.37 ได้แก่ ภาครัฐบาลควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบ Single Gateway แก่ประชาชน และควรทำการประชาพิจารณ์หาแนวทางร่วมกัน ก่อนที่จะนำระบบดังกล่าวมาใช้ อันดับ 2 ร้อยละ 25.00 ได้แก่ ควรมีการศึกษาให้รอบด้านถึงผลกระทบที่มีต่อประเทศชาติ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ก่อนที่จะนำระบบดังกล่าวมาใช้จริง และอันดับ 3 ร้อยละ 15.63 ได้แก่ ควรใช้วิธีการอื่นในการคัดกรองและตรวจสอบข้อมูลที่ผิดกฎหมาย

"แม่โจ้โพลล์" เผย ชาวเชียงใหม่ 43.62% มีความเข้าใจ "ซิงเกิล เกตเวย์" ในระดับน้อย ส่วนใหญ่ 82.12% หวั่นถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล แนะรัฐให้ความรู้ ทำประชาพิจารณ์... 6 ต.ค. 2558 13:15 6 ต.ค. 2558 15:09 ไทยรัฐ