วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
12 ปี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

12 ปี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

โดย ซี.12
3 ต.ค. 2558 05:01 น.
  • Share:

วันนี้ 3 ตุลาคม 2558 เป็นวันที่หน่วยงานของรัฐในด้านการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพให้แก่ประชาชนครบรอบการสถาปนามา 12 ปี

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สังกัดกระทรวงยุติธรรม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2545 มีภารกิจมุ่งมั่น คือ

1.ด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิ สร้างความเชื่อมั่นด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศและระดับนานาประเทศ โดยมีแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันมีถึง 3 ฉบับแล้วเป็นเครื่องมือในการสร้างหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพ รวมทั้งการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน การดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนากลไกการระงับข้อพิพาทและการจัดการความขัดแย้งหรือข้อพิพาทในชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่เรียกว่า อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อเป็นแกนหลักในการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนผ่านศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทที่มีอยู่ครอบคลุมทั่วประเทศ

2.ด้านการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมและถูกละเมิดสิทธิ มีกฎหมายที่สำคัญอยู่ 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ช่วยเหลือผู้เสียหายทางอาญา 2 กลุ่ม คือ ผู้เสียหายและจำเลยทางอาญา โดยเฉพาะกรณีผู้เสียหายหากถูกทำร้าย ถูกยิง ถูกแทง ถูกฆ่า ถูกข่มขืน ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้น จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาทางการเงินเบื้องต้นจากรัฐตามหลักสิทธิขั้นพื้นฐานโดยปฏิบัติงานในเชิงรุกและที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือเยียวยาไปแล้วเช่น เหตุการณ์ไฟไหม้ซานติก้าผับ การช่วยเหลือจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองและเมื่อเร็วๆนี้จากเหตุการณ์ระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์

นอกจากนี้มีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบ คือ การช่วยเหลือพยานในคดีอาญาตาม พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 และภายใต้นโยบายของรัฐบาลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม จึงมีก่อกำเนิดกองทุนยุติธรรม ที่มีเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ผู้ยากไร้ ทั้งในด้านกฎหมาย การฟ้องร้อง การดำเนินคดี หรือการบังคับคดี ให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติเพื่ออำนวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

12 ปีที่ผ่านมากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมในด้านส่งเสริม คุ้มครองและสร้างหลักประกันในด้านสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชนในทุกชั้นระดับโดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกการทำงานให้กับประชาชนให้เป็นที่พึ่งเพื่อให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ทั้งนี้การให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยหน่วยงานนี้มีอยู่ในทุกจังหวัดที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ และที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ และสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 1-4 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอนแก่น เชียงใหม่และสงขลา) หรือติดต่อที่สายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1111 กด 77

การย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 13 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมีเป้าหมายในการพัฒนามาตรการและกลไกด้านสิทธิและเสรีภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและจะเป็นที่พึ่งของประชาชนเพื่อให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมให้ทัดเทียมตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้