เปิดรายชื่อ 247 สปช. ลงมติประวัติศาสตร์ คว่ำร่าง รธน.

ข่าว

  เปิดรายชื่อ 247 สปช. ลงมติประวัติศาสตร์ คว่ำร่าง รธน.

  ไทยรัฐออนไลน์

   6 ก.ย. 2558 14:35 น.

   เปิดรายชื่อ 247 สปช. ลงมติครั้งประวัติศาสตร์ คว่ำร่าง รธน. ไม่เห็นชอบ 135 เสียง เห็นชอบ 105 เสียง งดออกเสียง 7 จากนี้ รอคำสั่ง คสช.ตั้งคณะกรรมาธิการยกร่าง รธน.ใหม่ 21 คน

   วันที่ 6 ก.ย.58 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ครั้งที่ 67/2558 เพื่อลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช... ทั้งฉบับ โดยมี นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธาน สปช. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ เป็นการลงมติแบบขานชื่อสมาชิก สปช.ทั้ง 247 คน ตามลำดับตัวอักษร เริ่มลงมติในเวลา 10.35 น. ผลปรากฏว่ามีผู้เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ 105 คน ผู้ออกเสียงไม่เห็นชอบ 135 คน และงดออกเสียง 7 คน ทั้งนี้ รอคำสั่ง คสช.ตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างใหม่ 21 คน สำหรับรายละเอียดการลงมติของ สปช. แต่ละคนมีดังนี้

   1. นายกษิดิ์เดชธนทัต เสกขุนทด – ไม่เห็นชอบ
   2. นายกาศพล แก้วประพาฬ – ไม่เห็นชอบ
   3. นายกิตติ โกสินสกุล – ไม่เห็นชอบ
   4. นางกัญญ์ฐญาณ์ ภู่สวาสดิ์ – เห็นชอบ
   5. นายกงกฤช หิรัญกิจ – เห็นชอบ
   6. นายกมล รอดคล้าย – ไม่เห็นชอบ
   7. นางกอบกุล พันธ์เจริญวรกุล – ไม่เห็นชอบ
   8. นางกอบแก้ว จันทร์ดี – ไม่เห็นชอบ
   9. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล – เห็นชอบ
   10. นายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ – เห็นชอบ
   11. นายกิตติภณ ทุ่งกลาง – ไม่เห็นชอบ
   12. นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ – ไม่เห็นชอบ
   13. นางกูไซหม๊ะวันซาฟีหน๊ะ มนูญทวี – (งดออกเสียง)
   14. นายเกริกไกร จีระแพทย์ – เห็นชอบ
   15. นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง – ไม่เห็นชอบ
   16. นายเกษมสันต์ จิณณวาโส – ไม่เห็นชอบ
   17. นายโกเมศ แดงทองดี – ไม่เห็นชอบ
   18. นายโกวิทย์ ทรงคุณ – ไม่เห็นชอบ
   19. นายโกวิท ศรีไพโรจน์ – ไม่เห็นชอบ
   20. นายไกรราศ แก้วดี – เห็นชอบ
   21. นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ – เห็นชอบ
   22. นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ – เห็นชอบ
   23. พลตำรวจตรี ขจร สัยวัตร์ – ไม่เห็นชอบ
   24. พลอากาศเอก ขวัญชัย เอี่ยมรักษา – ไม่เห็นชอบ
   25. นายเขมทัต สุคนธสิงห์ – เห็นชอบ
   26. นายเข็มชัย ชุติวงศ์ – เห็นชอบ
   27. พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร – ไม่เห็นชอบ
   28. นายคณิศร ขุริรัง – ไม่เห็นชอบ
   29. นายคำนูณ สิทธิสมาน – เห็นชอบ
   30. นายคุรุจิต นาครทรรพ – ไม่เห็นชอบ
   31. นายจรัส สุทธิกุลบุตร – เห็นชอบ
   32. นายจรัส สุวรรณมาลา – เห็นชอบ
   33. พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา – ไม่เห็นชอบ
   34. นายจรูญ จึงยิ่งเรืองรุ่ง – ไม่เห็นชอบ
   35. พลเอก จิระ โกมุทพงศ์ – ไม่เห็นชอบ
   36. พลเอก จิรพันธ์ เกษมศานติ์สุข – ไม่เห็นชอบ
   37. พันตำรวจโท จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ – ไม่เห็นชอบ
   38. ว่าที่ร้อยเอก จิตร์ ศิรธรานนท์ – ไม่เห็นชอบ
   39. นายจีระรัตน์ นพวงศ์ ณ อยุธยา – เห็นชอบ
   40. นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี – เห็นชอบ
   41. นางจุรี วิจิตรวาทการ – เห็นชอบ
   42. นายจิรวัฒน์ เวียงด้าน – ไม่เห็นชอบ
   43. นางจุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์ – ไม่เห็นชอบ
   44. นายจุมพล รอดคำดี – เห็นชอบ
   45. นายจุมพล สุขมั่น – เห็นชอบ
   46. นายเจน นำชัยศิริ - ไม่เห็นชอบ
   47. นายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ -ไม่เห็นชอบ
   48. พลอากาศเอก เจษฎา วิจารณ์ - ไม่เห็นชอบ
   49. นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง – งดออกเสียง
   50. นายจำลอง โพธิ์สุข – ไม่เห็นชอบ
   51. นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน – ไม่เห็นชอบ
   52. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช – ไม่เห็นชอบ
   53. นายเฉลิมศักดิ์ อบสุวรรณ – ไม่เห็นชอบ
   54. นางชัชนาถ เทพธรานนท์ – เห็นชอบ
   55. นายชัย ชิดชอบ – ไม่เห็นชอบ
   56. นายชัยพร ทองประเสริฐ – ไม่เห็นชอบ
   57. นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ – ไม่เห็นชอบ
   58. นายชัยอนันต์ สมุทวณิช – ไม่เห็นชอบ
   59. นายชาลี เจริญสุข – เห็นชอบ
   60. นายชาลี เอียดสกุล – ไม่เห็นชอบ
   61. นายชาลี ตั้งจีรวงษ์ – เห็นชอบ
   62. พลเรือเอก ชาญชัย เจริญสุวรรณ – ไม่เห็นชอบ
   63. นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ – เห็นชอบ
   64. นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์ – เห็นชอบ
   65. นายชิตชัย จิวะตุวินันท์ – ไม่เห็นชอบ
   66. นายชูชัย ศุภวงศ์ - เห็นชอบ
   67. นายชูชาติ อินสว่าง – เห็นชอบ
   68. พลเอก ชูศิลป์ คุณาไทย – ไม่เห็นชอบ
   69. นายเชิดชัย วงศ์เสรี – เห็นชอบ
   70. นายเชื้อ ฮั่นจินดา – เห็นชอบ
   71. นายฐิติ วุฑฒิโกวิทย์ – ไม่เห็นชอบ
   72. พลโท ฐิติวัจน์ กำลังเอก – ไม่เห็นชอบ
   73. นางฑิฆัมพร กองสอน – เห็นชอบ
   74. นายณรงค์ พุทธิชีวิน – เห็นชอบ
   75. นายณรงค์ วรงศ์เกรียงไกร – เห็นชอบ
   76. นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา – เห็นชอบ
   77. นายดิเรก ถึงฝั่ง – ไม่เห็นชอบ
   78. นายดำรงค์ พิเดช – ไม่เห็นชอบ
   79. นายดุสิต เครืองาม – เห็นชอบ
   80. นายดุสิต ลีลาภัทรพันธุ์ – ไม่เห็นชอบ
   81. พลเอก เดชา ปุญญบาล – ไม่เห็นชอบ
   82. นายเดชฤทธิ์ ปัญจะมูล – ไม่เห็นชอบ
   83. นางตรึงใจ บูรณสมภพ – (เห็นชอบ)
   84. นางเตือนใจ สินธุวณิก – ไม่เห็นชอบ
   85. นางถวิลวดี บุรีกุล – เห็นชอบ
   86. นายถาวร เฉิดพันธุ์ – ไม่เห็นชอบ
   87. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ – เห็นชอบ
   88. นายทนงศักดิ์ ทวีทอง – เห็นชอบ
   89. นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ – เห็นชอบ
   90. นางสาวทัศนา บุญทอง – งดออกเสียง
   91. นางทิชา ณ นคร(ลาออก)
   92. นายทิวา การกระสัง – ไม่เห็นชอบ
   93. นายเทียนฉาย กีระนันทน์ – งดออกเสียง
   94. นายเทียนชัย ปิ่นวิเศษ – ไม่เห็นชอบ
   95. นายทรงชัย วงศ์สวัสดิ์ – ไม่เห็นชอบ
   96. พันเอก ธนศักดิ์ มิตรภานนท์ – ไม่เห็นชอบ
   97. นายธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ – ไม่เห็นชอบ
   98. นายธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์ – เห็นชอบ
   99. นายธวัช สุวุฒิกุล – ไม่เห็นชอบ
   100. นายธวัชชัย ยงกิตติกุล – เห็นชอบ
   101. พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร – ไม่เห็นชอบ
   102. นายธวัชชัย อุ่ยพานิช – ไม่เห็นชอบ
   103. นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ – เห็นชอบ
   104. นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ – เห็นชอบ
   105. นายธำรง อัศวสุธีรกุล – ไม่เห็นชอบ
   106. พลโท นคร สุขประเสริฐ - เห็นชอบ
   107. นางนรีวรรณ จินตกานนท์ – เห็นชอบ
   108. นายนันทวัฒน์ บรมานันท์ – ไม่เห็นชอบ
   109. พลโท นาวิน ดำริกาญจน์ – งดออกเสียง
   110. นายนิฟาริด ระเด่นอาหมัด – ไม่เห็นชอบ
   111. นายนิคม มากรุ่งแจ้ง – ไม่เห็นชอบ
   112. นายนิพนธ์ คำพา – เห็นชอบ
   113. นายนิพนธ์ นาคสมภพ – ไม่เห็นชอบ
   114. นายนิมิต สิทธิไตรย์ – ไม่เห็นชอบ
   115. นายนิรันดร์ พันทรกิจ – ไม่เห็นชอบ
   116. นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง – ไม่เห็นชอบ
   117. นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ – เห็นชอบ
   118. นายนำชัย กฤษณาสกุล – ไม่เห็นชอบ
   119. นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ – เห็นชอบ
   120. นายบัญชา ปรมีศณาภรณ์ – ไม่เห็นชอบ
   121. นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ – เห็นชอบ
   122. นายบุญถิ่น มั่นเกษวิทย์ – ไม่เห็นชอบ
   123. นายบุญเลิศ คชายุทธเดช – ไม่เห็นชอบ
   124. นางเบญจวรรณ สร่างนิทร – เห็นชอบ
   125. นายประชา เตรัตน์ – เห็นชอบ
   126. นายประทวน สุทธิอำนวยเดช – ไม่เห็นชอบ
   127. นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ – เห็นชอบ
   128. นางประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด – เห็นชอบ
   129. นางประภาภัทร นิยม – เห็นชอบ
   130. นางประภาศรี สุฉันทบุตร – ไม่เห็นชอบ
   131. นายประมนต์ สุธีวงศ์ – เห็นชอบ
   132. นายประสาร มฤคพิทักษ์ – เห็นชอบ
   133. นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ – ไม่เห็นชอบ
   134. พลเอก ประสูตร รัศมีแพทย์ – ไม่เห็นชอบ
   135. นายประเสริฐ ชิตพงศ์ – ไม่เห็นชอบ
   136. นายประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์ – ไม่เห็นชอบ
   137. นายปราโมทย์ ไม้กลัด – เห็นชอบ
   138. นายปรีชา เถาทอง – เห็นชอบ
   139. นายปรีชา บุตรศรี – ไม่เห็นชอบ
   140. พลตำรวจตรี ปรีชา สมุทระเปารยะ – ไม่เห็นชอบ
   141. นายปิยะวัติ บุญ-หลง – เห็นชอบ
   142. นายเปรื่อง จันดา – ไม่เห็นชอบ
   143. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ – เห็นชอบ
   144. นายพงศ์โพยม วาศภูติ – เห็นชอบ
   145. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช – เห็นชอบ
   146. นายพนา ทองมีอาคม – ไม่เห็นชอบ
   147. นายพรชัย มุ่งเจริญพร – ไม่เห็นชอบ
   148. นางพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ – ไม่เห็นชอบ
   149. นางพรรณวีรินทร์ รัตนวานิช – ไม่เห็นชอบ
   150. นางพรรณี จารุสมบัติ – เห็นชอบ
   151. นายพรายพล คุ้มทรัพย์ – เห็นชอบ
   152. นายพลเดช ปิ่นประทีป – เห็นชอบ
   153. พลเอก พอพล มณีรินทร์ – ไม่เห็นชอบ
   154. พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป – เห็นชอบ
   155. นางพันธุ์ทิพย์ สายสุนทร – เห็นชอบ
   156. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา – เห็นชอบ
   157. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม – เห็นชอบ
   158. นายเพิ่มศักดิ์ เชื้อชาติ – ไม่เห็นชอบ
   159. นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา – ไม่เห็นชอบ
   160. นายไพบูลย์ นิติตะวัน – เห็นชอบ
   161. นายไพบูลย์ นลินทรางกูร – เห็นชอบ
   162. นายไพโรจน์ พรหมสาส์น – ไม่เห็นชอบ
   163. นาวาอากาศเอก ไพศาล จันทรพิทักษ์ – ไม่เห็นชอบ
   164. นางภัทรียา สุมะโน – ไม่เห็นชอบ
   165. พลเอก ภูดิศ ทัตติยโชติ – ไม่เห็นชอบ
   166. พลอากาศเอก มนัส รูปขจร – ไม่เห็นชอบ
   167. นายมนู เลียวไพโรจน์ – ไม่เห็นชอบ
   168. นายมนูญ ศิริวรรณ – ไม่เห็นชอบ
   169. นายมานิจ สุขสมจิตร – เห็นชอบ
   170. นายมีชัย วีระไวทยะ – เห็นชอบ
   171. พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ – ไม่เห็นชอบ
   172. พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา – ไม่เห็นชอบ
   173. นางสาวรสนา โตสิตระกูล – เห็นชอบ
   174. พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช – เห็นชอบ
   175. นายวรรณชัย บุญบำรุง – เห็นชอบ
   176. พลเอก วรวิทย์ พรรณสมัย – ไม่เห็นชอบ
   177. นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา – ไม่เห็นชอบ
   178. นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ – เห็นชอบ
   179. พลเอก วัฒนา สรรพานิช – ไม่เห็นชอบ
   180. นายวันชัย สอนสิริ – ไม่เห็นชอบ
   181. นายวัลลภ พริ้งพงษ์ – ไม่เห็นชอบ
   182. นายวิชัย ด่านรุ่งโรจน์ – ไม่เห็นชอบ
   183. พลเอก วิชิต ยาทิพย์ – ไม่เห็นชอบ
   184. นายวิทยา กุลสมบูรณ์ – เห็นชอบ
   185. นายวินัย ดะห์ลัน – เห็นชอบ
   186. นายวิบูลย์ คูหิรัญ – เห็นชอบ
   187. นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ – เห็นชอบ
   188. นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร – ไม่เห็นชอบ
   189. นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร – เห็นชอบ
   190. นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน – ไม่เห็นชอบ
   191. พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ – ไม่เห็นชอบ
   192. นายวุฒิสาร ตันไชย – เห็นชอบ
   193. นายไวกูณฑ์ ทองอร่าม – ไม่เห็นชอบ
   194. นายศานิตย์ นาคสุขศรี – เห็นชอบ
   195. นายศักรินทร์ ภูมิรัตน – เห็นชอบ
   196. นายศักดา ศรีวิริยะไพบูลย์ (ใบแดง )
   197. นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ – เห็นชอบ
   198. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา – ไม่เห็นชอบ
   199. พลเรือเอก ศุภกร บูรณดิลก – ไม่เห็นชอบ
   200. นายศุภชัย ยาวะประภาษ – เห็นชอบ
   201. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ – ไม่เห็นชอบ
   202. นายสมเกียรติ ชอบผล – ไม่เห็นชอบ
   203. นายสมเดช นิลพันธุ์ - ไม่เห็นชอบ
   204. นายสมชัย ฤชุพันธ์ – เห็นชอบ
   205. นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ – ไม่เห็นชอบ
   206. นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา – เห็นชอบ
   207. นายสมศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ – ไม่เห็นชอบ
   208. นายสยุมพร ลิ่มไทย – ไม่เห็นชอบ
   209. นายสรณะ เทพเนาว์ – ไม่เห็นชอบ
   210. นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ – เห็นชอบ
   211. นายสายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์ – เห็นชอบ
   212. นางสาวสารี อ๋องสมหวัง – เห็นชอบ
   213. นายสิระ เจนจาคะ – เห็นชอบ
   214. พันเอก สิรวิชญ์ นาคทอง – ไม่เห็นชอบ
   215. นางสีลาภรณ์ บัวสาย – เห็นชอบ
   216. นายสืบพงศ์ ธรรมชาติ – ไม่เห็นชอบ
   217. นางสุกัญญา สุดบรรทัด – เห็นชอบ
   218. นายสุชาติ นวกวงษ์ – ไม่เห็นชอบ
   219. นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง – เห็นชอบ
   220. นายสุธรรม ลิ้มสุวรรณเกษม – เห็นชอบ
   221. นายสุพร สุวรรณโชติ – ไม่เห็นชอบ
   222. นางสาวสุภัทรา นาคะผิว – เห็นชอบ
   223. พลเรือเอก สุรินทร์ เริงอารมณ์ – ไม่เห็นชอบ
   224. นายสุวัช สิงหพันธุ์ – ไม่เห็นชอบ
   225. นายสุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ – เห็นชอบ
   226. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ (ลาออก)
   227. นายเสรี สุวรรณภานนท์ – ไม่เห็นชอบ
   228. นายหาญณรงค์ เยาวเลิศ – เห็นชอบ
   229. นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ – ไม่เห็นชอบ
   230. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ – ไม่เห็นชอบ
   231. นายอนันตชัย คุณานันทกุล – ไม่เห็นชอบ
   232. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล – เห็นชอบ
   233. พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ – ไม่เห็นชอบ
   234. นายอมร วาณิชวิวัฒน์ – ไม่เห็นชอบ
   235. นายอมรวิชช์ นาครทรรพ - เห็นชอบ
   236. นางสาวอรพินท์ สพโชคชัย – เห็นชอบ
   237. นางอรพินท์ วงศ์ชุมพิศ – ไม่เห็นชอบ
   238. นายอลงกรณ์ พลบุตร – เห็นชอบ
   239. นางสาวอ่อนอุษา ลำเลียงพล – เห็นชอบ
   240. นางอัญชลี ชวนิชย์ – ไม่เห็นชอบ
   241. พลตำรวจโท อาจิณ โชติวงศ์ – ไม่เห็นชอบ
   242. พันตรี อาณันย์ วัชโรทัย – ไม่เห็นชอบ
   243. นายอำพล จินดาวัฒนะ – งดออกเสียง
   244. นายอุดม เฟื่องฟุ้ง – ไม่เห็นชอบ
   245. นายอุดม ทุมโฆสิต – เห็นชอบ
   246. นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ – ไม่เห็นชอบ
   247. นางอุบล หลิมสกุล – เห็นชอบ
   248. พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ – งดออกเสียง
   249. นายเอกราช ช่างเหลา – ไม่เห็นชอบ
   250. นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ – เห็นชอบ

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 08:48 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์