ไลฟ์สไตล์
100 year

เปิดรายชื่อ 247 สปช. ลงมติประวัติศาสตร์ คว่ำร่าง รธน.

ไทยรัฐออนไลน์6 ก.ย. 2558 14:35 น.
SHARE

เปิดรายชื่อ 247 สปช. ลงมติครั้งประวัติศาสตร์ คว่ำร่าง รธน. ไม่เห็นชอบ 135 เสียง เห็นชอบ 105 เสียง งดออกเสียง 7 จากนี้ รอคำสั่ง คสช.ตั้งคณะกรรมาธิการยกร่าง รธน.ใหม่ 21 คน

วันที่ 6 ก.ย.58 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ครั้งที่ 67/2558 เพื่อลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช... ทั้งฉบับ โดยมี นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธาน สปช. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ เป็นการลงมติแบบขานชื่อสมาชิก สปช.ทั้ง 247 คน ตามลำดับตัวอักษร เริ่มลงมติในเวลา 10.35 น. ผลปรากฏว่ามีผู้เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ 105 คน ผู้ออกเสียงไม่เห็นชอบ 135 คน และงดออกเสียง 7 คน ทั้งนี้ รอคำสั่ง คสช.ตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างใหม่ 21 คน สำหรับรายละเอียดการลงมติของ สปช. แต่ละคนมีดังนี้

ข่าวแนะนำ

1. นายกษิดิ์เดชธนทัต เสกขุนทด – ไม่เห็นชอบ
2. นายกาศพล แก้วประพาฬ – ไม่เห็นชอบ
3. นายกิตติ โกสินสกุล – ไม่เห็นชอบ
4. นางกัญญ์ฐญาณ์ ภู่สวาสดิ์ – เห็นชอบ
5. นายกงกฤช หิรัญกิจ – เห็นชอบ
6. นายกมล รอดคล้าย – ไม่เห็นชอบ
7. นางกอบกุล พันธ์เจริญวรกุล – ไม่เห็นชอบ
8. นางกอบแก้ว จันทร์ดี – ไม่เห็นชอบ
9. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล – เห็นชอบ
10. นายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ – เห็นชอบ
11. นายกิตติภณ ทุ่งกลาง – ไม่เห็นชอบ
12. นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ – ไม่เห็นชอบ
13. นางกูไซหม๊ะวันซาฟีหน๊ะ มนูญทวี – (งดออกเสียง)
14. นายเกริกไกร จีระแพทย์ – เห็นชอบ
15. นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง – ไม่เห็นชอบ
16. นายเกษมสันต์ จิณณวาโส – ไม่เห็นชอบ
17. นายโกเมศ แดงทองดี – ไม่เห็นชอบ
18. นายโกวิทย์ ทรงคุณ – ไม่เห็นชอบ
19. นายโกวิท ศรีไพโรจน์ – ไม่เห็นชอบ
20. นายไกรราศ แก้วดี – เห็นชอบ
21. นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ – เห็นชอบ
22. นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ – เห็นชอบ
23. พลตำรวจตรี ขจร สัยวัตร์ – ไม่เห็นชอบ
24. พลอากาศเอก ขวัญชัย เอี่ยมรักษา – ไม่เห็นชอบ
25. นายเขมทัต สุคนธสิงห์ – เห็นชอบ
26. นายเข็มชัย ชุติวงศ์ – เห็นชอบ
27. พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร – ไม่เห็นชอบ
28. นายคณิศร ขุริรัง – ไม่เห็นชอบ
29. นายคำนูณ สิทธิสมาน – เห็นชอบ
30. นายคุรุจิต นาครทรรพ – ไม่เห็นชอบ
31. นายจรัส สุทธิกุลบุตร – เห็นชอบ
32. นายจรัส สุวรรณมาลา – เห็นชอบ
33. พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา – ไม่เห็นชอบ
34. นายจรูญ จึงยิ่งเรืองรุ่ง – ไม่เห็นชอบ
35. พลเอก จิระ โกมุทพงศ์ – ไม่เห็นชอบ
36. พลเอก จิรพันธ์ เกษมศานติ์สุข – ไม่เห็นชอบ
37. พันตำรวจโท จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ – ไม่เห็นชอบ
38. ว่าที่ร้อยเอก จิตร์ ศิรธรานนท์ – ไม่เห็นชอบ
39. นายจีระรัตน์ นพวงศ์ ณ อยุธยา – เห็นชอบ
40. นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี – เห็นชอบ
41. นางจุรี วิจิตรวาทการ – เห็นชอบ
42. นายจิรวัฒน์ เวียงด้าน – ไม่เห็นชอบ
43. นางจุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์ – ไม่เห็นชอบ
44. นายจุมพล รอดคำดี – เห็นชอบ
45. นายจุมพล สุขมั่น – เห็นชอบ
46. นายเจน นำชัยศิริ - ไม่เห็นชอบ
47. นายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ -ไม่เห็นชอบ
48. พลอากาศเอก เจษฎา วิจารณ์ - ไม่เห็นชอบ
49. นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง – งดออกเสียง
50. นายจำลอง โพธิ์สุข – ไม่เห็นชอบ
51. นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน – ไม่เห็นชอบ
52. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช – ไม่เห็นชอบ
53. นายเฉลิมศักดิ์ อบสุวรรณ – ไม่เห็นชอบ
54. นางชัชนาถ เทพธรานนท์ – เห็นชอบ
55. นายชัย ชิดชอบ – ไม่เห็นชอบ
56. นายชัยพร ทองประเสริฐ – ไม่เห็นชอบ
57. นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ – ไม่เห็นชอบ
58. นายชัยอนันต์ สมุทวณิช – ไม่เห็นชอบ
59. นายชาลี เจริญสุข – เห็นชอบ
60. นายชาลี เอียดสกุล – ไม่เห็นชอบ
61. นายชาลี ตั้งจีรวงษ์ – เห็นชอบ
62. พลเรือเอก ชาญชัย เจริญสุวรรณ – ไม่เห็นชอบ
63. นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ – เห็นชอบ
64. นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์ – เห็นชอบ
65. นายชิตชัย จิวะตุวินันท์ – ไม่เห็นชอบ
66. นายชูชัย ศุภวงศ์ - เห็นชอบ
67. นายชูชาติ อินสว่าง – เห็นชอบ
68. พลเอก ชูศิลป์ คุณาไทย – ไม่เห็นชอบ
69. นายเชิดชัย วงศ์เสรี – เห็นชอบ
70. นายเชื้อ ฮั่นจินดา – เห็นชอบ
71. นายฐิติ วุฑฒิโกวิทย์ – ไม่เห็นชอบ
72. พลโท ฐิติวัจน์ กำลังเอก – ไม่เห็นชอบ
73. นางฑิฆัมพร กองสอน – เห็นชอบ
74. นายณรงค์ พุทธิชีวิน – เห็นชอบ
75. นายณรงค์ วรงศ์เกรียงไกร – เห็นชอบ
76. นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา – เห็นชอบ
77. นายดิเรก ถึงฝั่ง – ไม่เห็นชอบ
78. นายดำรงค์ พิเดช – ไม่เห็นชอบ
79. นายดุสิต เครืองาม – เห็นชอบ
80. นายดุสิต ลีลาภัทรพันธุ์ – ไม่เห็นชอบ
81. พลเอก เดชา ปุญญบาล – ไม่เห็นชอบ
82. นายเดชฤทธิ์ ปัญจะมูล – ไม่เห็นชอบ
83. นางตรึงใจ บูรณสมภพ – (เห็นชอบ)
84. นางเตือนใจ สินธุวณิก – ไม่เห็นชอบ
85. นางถวิลวดี บุรีกุล – เห็นชอบ
86. นายถาวร เฉิดพันธุ์ – ไม่เห็นชอบ
87. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ – เห็นชอบ
88. นายทนงศักดิ์ ทวีทอง – เห็นชอบ
89. นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ – เห็นชอบ
90. นางสาวทัศนา บุญทอง – งดออกเสียง
91. นางทิชา ณ นคร(ลาออก)
92. นายทิวา การกระสัง – ไม่เห็นชอบ
93. นายเทียนฉาย กีระนันทน์ – งดออกเสียง
94. นายเทียนชัย ปิ่นวิเศษ – ไม่เห็นชอบ
95. นายทรงชัย วงศ์สวัสดิ์ – ไม่เห็นชอบ
96. พันเอก ธนศักดิ์ มิตรภานนท์ – ไม่เห็นชอบ
97. นายธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ – ไม่เห็นชอบ
98. นายธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์ – เห็นชอบ
99. นายธวัช สุวุฒิกุล – ไม่เห็นชอบ
100. นายธวัชชัย ยงกิตติกุล – เห็นชอบ
101. พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร – ไม่เห็นชอบ
102. นายธวัชชัย อุ่ยพานิช – ไม่เห็นชอบ
103. นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ – เห็นชอบ
104. นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ – เห็นชอบ
105. นายธำรง อัศวสุธีรกุล – ไม่เห็นชอบ
106. พลโท นคร สุขประเสริฐ - เห็นชอบ
107. นางนรีวรรณ จินตกานนท์ – เห็นชอบ
108. นายนันทวัฒน์ บรมานันท์ – ไม่เห็นชอบ
109. พลโท นาวิน ดำริกาญจน์ – งดออกเสียง
110. นายนิฟาริด ระเด่นอาหมัด – ไม่เห็นชอบ
111. นายนิคม มากรุ่งแจ้ง – ไม่เห็นชอบ
112. นายนิพนธ์ คำพา – เห็นชอบ
113. นายนิพนธ์ นาคสมภพ – ไม่เห็นชอบ
114. นายนิมิต สิทธิไตรย์ – ไม่เห็นชอบ
115. นายนิรันดร์ พันทรกิจ – ไม่เห็นชอบ
116. นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง – ไม่เห็นชอบ
117. นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ – เห็นชอบ
118. นายนำชัย กฤษณาสกุล – ไม่เห็นชอบ
119. นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ – เห็นชอบ
120. นายบัญชา ปรมีศณาภรณ์ – ไม่เห็นชอบ
121. นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ – เห็นชอบ
122. นายบุญถิ่น มั่นเกษวิทย์ – ไม่เห็นชอบ
123. นายบุญเลิศ คชายุทธเดช – ไม่เห็นชอบ
124. นางเบญจวรรณ สร่างนิทร – เห็นชอบ
125. นายประชา เตรัตน์ – เห็นชอบ
126. นายประทวน สุทธิอำนวยเดช – ไม่เห็นชอบ
127. นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ – เห็นชอบ
128. นางประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด – เห็นชอบ
129. นางประภาภัทร นิยม – เห็นชอบ
130. นางประภาศรี สุฉันทบุตร – ไม่เห็นชอบ
131. นายประมนต์ สุธีวงศ์ – เห็นชอบ
132. นายประสาร มฤคพิทักษ์ – เห็นชอบ
133. นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ – ไม่เห็นชอบ
134. พลเอก ประสูตร รัศมีแพทย์ – ไม่เห็นชอบ
135. นายประเสริฐ ชิตพงศ์ – ไม่เห็นชอบ
136. นายประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์ – ไม่เห็นชอบ
137. นายปราโมทย์ ไม้กลัด – เห็นชอบ
138. นายปรีชา เถาทอง – เห็นชอบ
139. นายปรีชา บุตรศรี – ไม่เห็นชอบ
140. พลตำรวจตรี ปรีชา สมุทระเปารยะ – ไม่เห็นชอบ
141. นายปิยะวัติ บุญ-หลง – เห็นชอบ
142. นายเปรื่อง จันดา – ไม่เห็นชอบ
143. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ – เห็นชอบ
144. นายพงศ์โพยม วาศภูติ – เห็นชอบ
145. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช – เห็นชอบ
146. นายพนา ทองมีอาคม – ไม่เห็นชอบ
147. นายพรชัย มุ่งเจริญพร – ไม่เห็นชอบ
148. นางพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ – ไม่เห็นชอบ
149. นางพรรณวีรินทร์ รัตนวานิช – ไม่เห็นชอบ
150. นางพรรณี จารุสมบัติ – เห็นชอบ
151. นายพรายพล คุ้มทรัพย์ – เห็นชอบ
152. นายพลเดช ปิ่นประทีป – เห็นชอบ
153. พลเอก พอพล มณีรินทร์ – ไม่เห็นชอบ
154. พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป – เห็นชอบ
155. นางพันธุ์ทิพย์ สายสุนทร – เห็นชอบ
156. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา – เห็นชอบ
157. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม – เห็นชอบ
158. นายเพิ่มศักดิ์ เชื้อชาติ – ไม่เห็นชอบ
159. นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา – ไม่เห็นชอบ
160. นายไพบูลย์ นิติตะวัน – เห็นชอบ
161. นายไพบูลย์ นลินทรางกูร – เห็นชอบ
162. นายไพโรจน์ พรหมสาส์น – ไม่เห็นชอบ
163. นาวาอากาศเอก ไพศาล จันทรพิทักษ์ – ไม่เห็นชอบ
164. นางภัทรียา สุมะโน – ไม่เห็นชอบ
165. พลเอก ภูดิศ ทัตติยโชติ – ไม่เห็นชอบ
166. พลอากาศเอก มนัส รูปขจร – ไม่เห็นชอบ
167. นายมนู เลียวไพโรจน์ – ไม่เห็นชอบ
168. นายมนูญ ศิริวรรณ – ไม่เห็นชอบ
169. นายมานิจ สุขสมจิตร – เห็นชอบ
170. นายมีชัย วีระไวทยะ – เห็นชอบ
171. พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ – ไม่เห็นชอบ
172. พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา – ไม่เห็นชอบ
173. นางสาวรสนา โตสิตระกูล – เห็นชอบ
174. พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช – เห็นชอบ
175. นายวรรณชัย บุญบำรุง – เห็นชอบ
176. พลเอก วรวิทย์ พรรณสมัย – ไม่เห็นชอบ
177. นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา – ไม่เห็นชอบ
178. นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ – เห็นชอบ
179. พลเอก วัฒนา สรรพานิช – ไม่เห็นชอบ
180. นายวันชัย สอนสิริ – ไม่เห็นชอบ
181. นายวัลลภ พริ้งพงษ์ – ไม่เห็นชอบ
182. นายวิชัย ด่านรุ่งโรจน์ – ไม่เห็นชอบ
183. พลเอก วิชิต ยาทิพย์ – ไม่เห็นชอบ
184. นายวิทยา กุลสมบูรณ์ – เห็นชอบ
185. นายวินัย ดะห์ลัน – เห็นชอบ
186. นายวิบูลย์ คูหิรัญ – เห็นชอบ
187. นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ – เห็นชอบ
188. นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร – ไม่เห็นชอบ
189. นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร – เห็นชอบ
190. นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน – ไม่เห็นชอบ
191. พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ – ไม่เห็นชอบ
192. นายวุฒิสาร ตันไชย – เห็นชอบ
193. นายไวกูณฑ์ ทองอร่าม – ไม่เห็นชอบ
194. นายศานิตย์ นาคสุขศรี – เห็นชอบ
195. นายศักรินทร์ ภูมิรัตน – เห็นชอบ
196. นายศักดา ศรีวิริยะไพบูลย์ (ใบแดง )
197. นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ – เห็นชอบ
198. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา – ไม่เห็นชอบ
199. พลเรือเอก ศุภกร บูรณดิลก – ไม่เห็นชอบ
200. นายศุภชัย ยาวะประภาษ – เห็นชอบ
201. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ – ไม่เห็นชอบ
202. นายสมเกียรติ ชอบผล – ไม่เห็นชอบ
203. นายสมเดช นิลพันธุ์ - ไม่เห็นชอบ
204. นายสมชัย ฤชุพันธ์ – เห็นชอบ
205. นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ – ไม่เห็นชอบ
206. นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา – เห็นชอบ
207. นายสมศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ – ไม่เห็นชอบ
208. นายสยุมพร ลิ่มไทย – ไม่เห็นชอบ
209. นายสรณะ เทพเนาว์ – ไม่เห็นชอบ
210. นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ – เห็นชอบ
211. นายสายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์ – เห็นชอบ
212. นางสาวสารี อ๋องสมหวัง – เห็นชอบ
213. นายสิระ เจนจาคะ – เห็นชอบ
214. พันเอก สิรวิชญ์ นาคทอง – ไม่เห็นชอบ
215. นางสีลาภรณ์ บัวสาย – เห็นชอบ
216. นายสืบพงศ์ ธรรมชาติ – ไม่เห็นชอบ
217. นางสุกัญญา สุดบรรทัด – เห็นชอบ
218. นายสุชาติ นวกวงษ์ – ไม่เห็นชอบ
219. นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง – เห็นชอบ
220. นายสุธรรม ลิ้มสุวรรณเกษม – เห็นชอบ
221. นายสุพร สุวรรณโชติ – ไม่เห็นชอบ
222. นางสาวสุภัทรา นาคะผิว – เห็นชอบ
223. พลเรือเอก สุรินทร์ เริงอารมณ์ – ไม่เห็นชอบ
224. นายสุวัช สิงหพันธุ์ – ไม่เห็นชอบ
225. นายสุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ – เห็นชอบ
226. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ (ลาออก)
227. นายเสรี สุวรรณภานนท์ – ไม่เห็นชอบ
228. นายหาญณรงค์ เยาวเลิศ – เห็นชอบ
229. นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ – ไม่เห็นชอบ
230. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ – ไม่เห็นชอบ
231. นายอนันตชัย คุณานันทกุล – ไม่เห็นชอบ
232. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล – เห็นชอบ
233. พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ – ไม่เห็นชอบ
234. นายอมร วาณิชวิวัฒน์ – ไม่เห็นชอบ
235. นายอมรวิชช์ นาครทรรพ - เห็นชอบ
236. นางสาวอรพินท์ สพโชคชัย – เห็นชอบ
237. นางอรพินท์ วงศ์ชุมพิศ – ไม่เห็นชอบ
238. นายอลงกรณ์ พลบุตร – เห็นชอบ
239. นางสาวอ่อนอุษา ลำเลียงพล – เห็นชอบ
240. นางอัญชลี ชวนิชย์ – ไม่เห็นชอบ
241. พลตำรวจโท อาจิณ โชติวงศ์ – ไม่เห็นชอบ
242. พันตรี อาณันย์ วัชโรทัย – ไม่เห็นชอบ
243. นายอำพล จินดาวัฒนะ – งดออกเสียง
244. นายอุดม เฟื่องฟุ้ง – ไม่เห็นชอบ
245. นายอุดม ทุมโฆสิต – เห็นชอบ
246. นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ – ไม่เห็นชอบ
247. นางอุบล หลิมสกุล – เห็นชอบ
248. พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ – งดออกเสียง
249. นายเอกราช ช่างเหลา – ไม่เห็นชอบ
250. นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ – เห็นชอบ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

คว่ำร่างรธน.ร่างรธน.สปช.สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ247 สปช.ไม่เห็นด้วยเห็นด้วยงดออกเสียง135 เสียง105เสียงคณะกรรมาธิการยกร่างใหม่คสช.คำสั่งข่าวไทยรัฐออนไลน์ข่าวการเมืองเทียนฉาย กีระนันทน์

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 05:57 น.