เทพแห่งธาตุ-ไฟลมน้ำ...รับรู้ อิทธิฤทธิ์...หลวงปู่นาคบังพวน

ข่าว

  เทพแห่งธาตุ-ไฟลมน้ำ...รับรู้ อิทธิฤทธิ์...หลวงปู่นาคบังพวน

  ก้อง กังฟู

   6 ก.ย. 2558 05:01 น.

   แม่แบบองค์หลวงปู่นาคจำลอง.

   พญานาค...สัตว์ในเทพนิยายซึ่งมี คติความเชื่อ ของมวลมนุษยชาติสืบสานกันมากว่า 5,000 ปี และได้แผ่อิทธิพลก้าวข้ามศาสนาไหลพลังศรัทธาจาก พราหมณ์ หรือ “ฮินดู” ถึง พุทธศาสน์

   จะเห็นได้จาก สถานการณ์ต่างๆตั้งแต่ครั้งพุทธกาลล้วนมีพญานาคมาข้องเกี่ยว แม้ปัจจุบันจะอยู่ในยุคโลกาภิวัฒน์ยังมีเรื่องราวและบทบาท กระตุ้นความเลื่อมใสมิให้เสื่อมคลาย

   O O O

   เมื่อ...พระพุทธองค์เข้าสู่กาลตรัสรู้ ก่อนออกปฐมเทศนา 49 วันทรงเสวยวิมุตติสุข โดยย้ายสถานที่ไปแห่งละสัปดาห์ 7 สถานที่ ซึ่งพุทธศาสนิกชนได้ให้ความสำคัญกับ 7 แห่งนี้ว่าเป็น...สัตตมหาสถาน

   องค์หลวงปู่นาคเดิม.
   องค์หลวงปู่นาคเดิม.

   สัปดาห์ที่ 6 ทรงประทับนั่งทำสมาธิใต้ต้นมุจลินทร์ (ต้นจิก) เกิดฝนตกหนัก พญานาคมุจลินทร์จึงถวายตนขดล้อมแผ่พังพานป้องกันมิให้เม็ดฝนต้องพระวรกายพระพุทธพระองค์ ก็ถือว่าเหตุการณ์นี้เป็นหนึ่งในการยืนยันถึงบทบาทของพญานาคที่ข้องเกี่ยวกับพุทธศาสนา...

   O O O

   เมื่อพุทธศาสนาเผยแผ่ไปที่ใด ไม่ว่าจะเป็นเถรวาทหรือมหายาน มักจะสร้างสัตตมหาสถานจำลอง ขึ้น ณ ที่นั่นตามแรงศรัทธา ส่วน ลักษณะหรือรูปแบบก็อาจแตกต่างกันไปตามแนวคิด จินตนาการและเทคนิควิธีการของช่างแต่ละท้องถิ่น (...บ้างก็สร้างเป็นอาคารศาสนสถาน บ้างเป็นพุทธปฏิมาและบ้างก็เขียนเป็นจิตรกรรม...)

   อาณาจักรล้านช้าง... หรือ กรุงศรีสัตนาคนหุต ซึ่งมีอาณาเขตแผ่ครอบ คลุมพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำโขง ก็มี สัตตมหาสถานภายในปริมณฑล วัดพระธาตุบังพวน (... พิกัดปัจจุบันอยู่บ้านพระธาตุบังพวน ม.3 ตำบลพระธาตุบังพวน อ. เมือง จ.หนองคาย...) เป็นเอกลักษณ์คู่กับองค์พระธาตุ อันประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

   O O O

   สัตตมหาสถานแห่งอาณาจักรล้านช้าง แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด แต่มีประวัติ ในตำนานอุรังคธาตุว่าพระยาจันทบุรีสมัยครองนครเวียงจันทน์ (ไม่ระบุศักราช) เป็นผู้สร้างพระธาตุบังพวน ซึ่งอาจมีขึ้นพร้อมๆหรือในยุคเดียวกัน...

   พระอาจารย์ทวี กับอธิบดีกรมพัฒนาสังคมฯ ร่วมพิธีกรรม.
   พระอาจารย์ทวี กับอธิบดีกรมพัฒนาสังคมฯ ร่วมพิธีกรรม.

   ใน...สัตตมหาสถานมีสระมุจลินทร์ หรือ “สระพญานาค” ได้เกิดขึ้นจากที่ พระมหาเทพหลวง กับ พระมหาเทพพล ภิกษุผู้ดูแลองค์พระธาตุฯได้สังเกต เห็นน้ำพวยพุ่งออกจากปล่องเป็นสายตลอดเวลา จึงได้ชักชวนชาวบ้านขุดสระกักเก็บน้ำ...โดย เชื่อว่าปล่องนี้เป็นรูพญานาคที่เฝ้าองค์พระธาตุฯ

   O O O

   ต่อมา...พระไชยเชษฐาธิราช จึงได้โปรดให้สร้าง พระพุทธรูปปางนาคปรก 7 เศียร และ องค์พญานาคมุจลินทร์ ขึ้นที่กลางสระด้วย ศรัทธาว่าสระแห่งนี้เป็นที่เก็บน้ำศักดิ์สิทธิ์พิธีสำคัญในราชสำนักล้านช้างจึงได้นำเข้าพิธีสรงมูรธราชาภิเษก พิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาและใน ราชพิธีที่สำคัญของ เมืองไทยในปัจจุบัน...

   ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ผู้มีจิตเลื่อมใสทั้ง หลายต่างพากันมาสรงน้ำ พระนาคปรก หรือ หลวงปู่นาค 9 เศียร แต่เนื่องจากพระพุทธรูปองค์นี้สร้าง ด้วยปูนปั้น (โบราณจะใช้ปูนขาวตำผสมกับน้ำอ้อย) และมีอายุที่ยาวนาน จึงหมิ่นเหม่ต่อการชำรุดหักพัง...หากปล่อยให้มีการสรงน้ำตามประเพณีต่อไปอีก...

   O O O

   ดั่งตัวอย่าง...อาทิ พระธาตุบังพวนใช้ปูนชนิดเดียวกันนี้เป็นตัวประสานวัสดุก็พังลงเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2513 หรือ พระธาตุพนมซึ่งสร้างในสมัยเดียวกันกับพระธาตุบังพวนและใช้วัตถุแบบเดียวกันก็พังลงเช่นกันในปี 2518 (...สำหรับหลวงพ่อนาคประดิษฐานอยู่ในที่บังแดดบังฝนวัสดุจึงมีอายุได้นานกว่า...)

   พระอาจารย์ทวี มหาวีโร.
   พระอาจารย์ทวี มหาวีโร.

   พระครูภาวนาเจติยาภิบาล “ทวี มหาวีโร” เจ้าอาวาสวัดพระธาตุบังพวนรูปปัจจุบัน จึงสร้างกุศโลบาย โดยจำลอง หลวงพ่อนาคจากขอบสระมุจลินทร์เป็นนวโลหะขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ขึ้นมาประดิษฐานเป็นพระ ประธานในพระอุโบสถหลังใหม่ ต่อไปในเทศกาลและประเพณีการสรงน้ำพระพุทธรูป ใครจะขัดจะถูอย่างไรก็ให้ทำกันได้อย่างเต็มที่

   O O O

   และ...เพื่อให้ผู้ศรัทธามีโอกาสได้สักการะบูชาองค์หลวงพ่อนาคฯภายในเรือนตน จึงได้ ย่อส่วนให้มีขนาดหน้าตัก 7 นิ้วและ 9 นิ้ว เป็นพระบูชา ประจำบ้านจ่ายแจกแก่ผู้เลื่อมใส พร้อมกันนี้ก็ได้สร้าง องค์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช โดยใช้มวลสารอันเดียวกัน

   ซึ่ง ขณะวางแนวจะดำเนินการสร้างก็ได้รับแรงอนุโมทนาจากพระเกจิอาจารย์ 77 จังหวัดทั่วพระราชอาณาจักร นั่งปรกอธิษฐานจิตจารแผ่นทองกว่า 321 แผ่นร่วมเป็นมวลสาร โดยกำหนดพิธีกรรมหล่อขึ้น ณ ปริมณฑล หน้าองค์พระธาตุบังพวนเป็นลานกว้างข้างพระอุโบสถหลังใหม่

   O O O

   ตามฤกษ์...ดาวจันทร์เสวยดาวอนุราชา นักษัตรฤกษ์ที่ 17 ราชาฤกษ์ ต่อด้วยสมโณฤกษ์ ตรงกับขึ้น 9 ค่ำเดือน 9 อัน เป็นวันที่ 23 สิงหาคม 2558 ช่วงคาบเวลา 13.39 น....ทำพิธีเททองฯ

   สระนาคมุจลินทร์ในวัดพระธาตุบังพวน.
   สระนาคมุจลินทร์ในวัดพระธาตุบังพวน.

   ขณะประกอบพิธีช่วงที่...พระอาจารย์ทวี มหาวีโร กำลังเททองหลอมลงเบ้า พลันมีลมกระโชกแรงวูบวาบ หลายคนที่มุ่งมั่นในด้านไสย์ตื่นเต้นว่าเป็น ปรากฏการณ์บ่งเน้นในความเข้มขลัง...ฯลฯ

   แต่...ในทางวิทยาศาสตร์สามารถเกิดขึ้นได้ เนื่องจากเตาหลอมนั้นได้โหมไฟที่ร้อนแรง เมื่ออุณหภูมิสูงส่งผลให้อากาศตรงนั้นลอยขึ้นเบื้องบน ส่วนที่อยู่รอบๆก็โหมพัดเขามาแทนที่หมุนติ้ว...กระพือพัดเป็น ลมบ้าหมู...

   O O O

   แต่ที่เป็น Amazing คือในคาบเวลาเดียวกันนั้น ผิวน้ำในสระมุจลินทร์ค่อยๆกระเพื่อมทีละนิดแล้วก็พัดวนรอบรูปแท่นพญานาคที่กลางสระ แม้จะเกิดขึ้นไม่รุนแรงและนานนัก เพียงแค่ครึ่งนาทีก็สงบลงเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น ผู้ที่สัมผัสก็มีความอัศจรรย์และพูดได้คำเดียวว่า...งึด...!!

   ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น...ถือว่าเทพแห่งธาตุทั้ง 4 ซึ่งมี ไฟ ลมและน้ำ ส่งสัญญาณรับรู้ส่วน“ดิน” ถ้ารับรู้แล้วเกิด “...ไหว” เมื่อไหร่ ก็ตัวใครตัวมัน...!!

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 01:03 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์