วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ผุด “เครือข่ายวิชาปรัชญาศึกษา” เสริมหลักคิด

ผุด “เครือข่ายวิชาปรัชญาศึกษา” เสริมหลักคิด

  • Share:

ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ คณบดีวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อดีตประธานกรรมการคุรุสภา กล่าวในการประชุมวิชาการเรื่อง “ปรัชญาการศึกษา : สาระ การสอนและการวิจัย” โดยมีอาจารย์ผู้สอนวิชาปรัชญาการศึกษาจาก 15 สถาบันเข้าร่วมว่า วิชาปรัชญาการศึกษาได้รับความสนใจน้อยลงอย่างมาก ทั้งที่เป็นวิชาสำคัญ ซึ่งเมื่อ 10 ปีก่อนทุกสถาบันฝึกหัดครูจะต้องมีวิชาปรัชญาการศึกษาให้ทุกคนได้เรียน แต่ปัจจุบันบางแห่งเลิกสอนไปเลยหรือที่มีก็มีแบบเล็กน้อยสอดแทรกในบางรายวิชา ทำให้ครูและผู้บริหารที่จบมาจากสถาบันครุศึกษาขาดหลักคิดและเหตุผลของการจัดกิจกรรมทางการศึกษา ขณะเดียวกันจะเห็นได้ว่าการกำหนดทิศทางการศึกษาไทยในปัจจุบันก็ขาดปรัชญารองรับที่ชัดเจน การศึกษาไทยจึงดูเหมือนสะเปะสะปะต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างทำกัน

ศ.ดร.ไพฑูรย์กล่าวอีกว่า ที่ประชุมจึงเห็นพ้องให้มีการจัดตั้งเครือข่ายการเรียนการสอนวิชาปรัชญาการศึกษาขึ้น โดยมีวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นเจ้าภาพ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาปรัชญาการศึกษาให้กว้างขวางและมีคุณภาพสูงขึ้น เพื่อให้ครูและผู้บริหารมีหลักคิด มีเหตุผล มีที่มาในการจัดกิจกรรมทางการศึกษาให้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังจะใช้วิชาปรัชญาการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้ผู้เรียนในสถาบันครุศึกษาได้เติบโตทางความคิด รู้จักวิเคราะห์ สังเคราะห์และมองอนาคตได้ลึกซึ้งแหลมคม และชัดเจนมากขึ้น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้