วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ไฟเขียวกรอบประกันคุณภาพอุดมฯ

ไฟเขียวกรอบประกันคุณภาพอุดมฯ

  • Share:

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ประเทศไทย ในฐานะประธานกรรมการบริหารเครือข่ายการประกันคุณภาพอุดมศึกษาอาเซียน +3 (Quality Assurance Network) หรือ AQAN เป็นประธานประชุมเวทีเครือข่ายฯ ผลักดันกรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษาในอาเซียน เพื่อสร้างความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาก่อนเปิดประชาคมอาเซียน โดย มีสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศพร้อมด้วยประเทศจีน เกาหลีและญี่ปุ่นเข้าร่วม โดย ดร.ชาญณรงค์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯได้เห็นชอบกรอบการประกันคุณภาพการอุดมศึกษาของอาเซียน (Quality Assurance Framework) หรือ AQAF ประกอบด้วย 4 หลักคือ หลักการของหน่วยประเมินคุณภาพภายนอก หลักการการประเมินคุณภาพภายนอก หลักการการประเมินคุณภาพภายใน และหลักการกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ โดยแต่ละประเทศจะต้องไปกำหนดรายละเอียดเพื่อใช้เป็นเครื่องมืออ้างอิงและ มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับประเทศในอาเซียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ซึ่งจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนและเคลื่อนย้ายนักศึกษา อาจารย์ การถ่ายโอนหน่วยกิตและการยอมรับคุณวุฒิระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติกำหนดกรอบประกันคุณภาพอุดมศึกษาอาเซียนทั้ง 4 ด้านให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และจัดทำคู่มือนำไปสู่การปฏิบัติให้แล้วเสร็จภายในเดือน ต.ค.นี้ โดยทางสหภาพยุโรปยังเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงในการจัดทำกรอบดังกล่าวด้วย ซึ่งเชื่อว่าภายในระยะเวลา 5 ปีน่าจะเห็นผล.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้