งานคือเงิน 03/09/58

ข่าว

  งานคือเงิน 03/09/58

  หมึกเขียว

   3 ก.ย. 2558 05:01 น.

   คนฉลาดลงมือกระทำเพื่อเดินตามความฝัน แต่คนโง่จะเฝ้ารอคอยโชคชะตาช่วยสานฝัน

   สารพัด ตำแหน่งงานดีๆ มีให้เลือกจับจองเช่นเคย ที่ งานคือเงิน

   คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขยายเวลารับ อาจารย์ 2 อัตรา ภาควิชาสังคมศาสตร์ วุฒิ ปริญญาเอก ด้าน สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ การจัดการสิ่งแวดล้อม วิจัยทางสังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (อ่าน–พูด– ฟัง–เขียน) ในระดับดีมาก หรือ สอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (ETS) 500 คะแนนขึ้นไป, TOEFL (ITP) 550 คะแนนขึ้นไป หรือ CUTER/TUGET 550 คะแนน ขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ทางด้านการเรียนการสอน หรือการวิจัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ) สนใจสอบถามและสมัครที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม 73170 โทร.0-2800-2840 (-78) ต่อ 1006,1110,1105 รับถึง 4 ก.ย.นี้

   คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา กลุ่มวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทางด้าน สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี (หากมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านศิลปะการออกแบบจัดหน้า/สื่อใหม่/นิตยสาร/สารคดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ) สำหรับวุฒิ ปริญญาโท ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 และไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก และเกรดเฉลี่ยสะสมปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50 วุฒิ ปริญญาเอก ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 และไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก และเกรดเฉลี่ยสะสมปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25 จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง หากมีระดับผลการศึกษา (เกรดเฉลี่ย) ไม่ตรงที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถพิเศษโดยเฉพาะด้านการข่าวหรือด้านการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ หรือมีผลงานวิชาการที่มีคุณภาพดีมาก โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย (ต้องเป็นผลงานที่ไม่ได้จัดทำเพื่อสำเร็จการศึกษาหรือวิทยานิพนธ์) สมัครที่ สำนักงานเลขานุการคณะฯ ชั้น 3 คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี สอบถามที่ ฝ่ายบุคคล โทร.0-2696-6216 รับถึง 4 ก.ย.นี้

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา กองนโยบายและแผน งานนโยบายและยุทธศาสตร์ วุฒิ ปริญญาโท สาขา เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง สมัครที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-2665- 3777 ต่อ 6061-6066 ถึง 4 ก.ย.นี้

   คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลารับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7 จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในงานนโยบายและแผน ฝ่ายบริหาร อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ สถิติ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี พาณิชยศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ต้องมีผลการ

   ทดสอบภาษาอังกฤษที่ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร TOEIC ไม่น้อยกว่า 350 คะแนน, CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน, CU-TEP ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4 คะแนน (หากมีความรู้ความสามารถด้านการรวบรวม ตรวจสอบ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล หรือมีประสบการณ์ด้านงานนโยบายและแผน หรือการวิเคราะห์บัญชีและงบประมาณจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในภาควิชาสัตวบาล อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา เคมี ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP หรือ IELTS ที่ไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (รับพิจารณาทุกระดับคะแนน) มีความรู้ความสามารถทางห้องปฏิบัติการ ทั้งสองตำแหน่งหากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สนใจสมัครผ่านทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline  สอบถามที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.0-2218- 9 773 รับถึง 9 ก.ย.นี้

   สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับ นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) 10 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือ สารสนเทศศาสตร์ ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรี ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดและในพื้นที่ที่เสี่ยงภัย หรือทุรกันดารได้ มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง มีความอดทน สามารถปฏิบัติงานในภาวะที่กดดัน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีปฏิภาณไหวพริบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สนใจสมัครที่เว็บไซต์ http://www.nia.go.th  หรือที่ http://nia.job.thai.com  หัวข้อ “รับสมัครสอบ” เปิดรับถึง 9 ก.ย.นี้

   สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย รับ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ 2 อัตรา อายุ 40 ปีขึ้นไป วุฒิ ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขา การบัญชี มีประสบการณ์ ตรวจสอบภายใน 10 ปีขึ้นไป, หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบงานตรวจสอบ สำนักงานตรวจสอบ 1 อัตรา อายุ 40 ปีขึ้นไป วุฒิ ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขา การบัญชี มีประสบการณ์ตรวจสอบภายใน 10 ปีขึ้นไป, หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1 อัตรา อายุ 40-55 ปี วุฒิ ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขา การบัญชี การเงินและบัญชี, เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด 3 อัตรา อายุไม่เกิน 50 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การบัญชี (หากสามารถใช้โปรแกรมการประมวลผลทางด้านการเงิน การบัญชี ได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ), เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารและประสานกิจการเหล่ากาชาด เหล่ากาชาดจังหวัดภาค 9 จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด 1 อัตรา อายุไม่เกิน 50 ปี วุฒิ ปริญญาตรี ทางด้าน สังคมศาสตร์ทุกสาขา (หากมีคุณวุฒิด้าน บัญชี การเงิน การจัดการจะพิจารณาเป็นพิเศษ), พนักงานขับรถ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ 1 อัตรา เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)/มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า, คนสวน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานเสาวภา 1 อัตรา เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)/มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ปริญญาตรี/ปริญญาโท ทางด้าน คอมพิวเตอร์ สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสบการณ์ปฏิบัติงาน 1 ปีขึ้นไป ทุกตำแหน่งหากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารแล้ว สมัครที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ โทร.0-2256-4054, 0-2256-4058, 08-9938-9155 รับถึง 15 ก.ย.นี้

   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รับ อาจารย์ ทางด้านสถาปัตยกรรม 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก (สถ.ด) ต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (สถ.บ) และปริญญาโท (สถ.ม) หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และ ต้องเป็นหลักสูตรที่สภาสถาปนิกให้การรับรองในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (หากมีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ) สนใจติดต่อและสมัครที่ งานบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อ.เมือง จ.ตรัง โทร.0-7520-1715 หรือที่ งานประสานงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11 ตึกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 รับถึง 18 ก.ย.นี้

   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับ อาจารย์ 1 อัตรา ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา วุฒิ ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ภายในประเทศ/ต่างประเทศ สาขา กีฏวิทยา ปรสิตวิทยา อายุรศาสตร์เขตร้อน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องด้านปรสิตวิทยา และ/หรือกีฏวิทยา สนใจติดต่อที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ (อาคาร 1) ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2354-8543 ต่อ 1103 ถึง 18 ก.ย.นี้

   คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เอกคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ระบบสื่อประสม หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง, อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เอกเหมืองข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง สนใจสอบถามและสมัครที่ ส่วนสนับสนุนวิชาการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร.0-2329-8400 (-11) ต่อ 208, 204 ถึง 21 ก.ย.นี้

   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขยายเวลารับ อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดสาขาวิชาประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรการสอนและการเรียนรู้ อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา ประถมศึกษา หลักสูตรและการสอน วิจัยทางการศึกษา หรือ การศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาโททางด้านการประถมศึกษา และปริญญาตรีทางด้านประถมศึกษาหรือทางการศึกษา จากมหาวิทยาลัยที่สภาวิชาการรับรอง มีแผนการเรียนที่มีกระบวนวิชาพร้อมวิทยานิพนธ์ มีความรู้และใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยมีผลการทดสอบทางภาษาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือสถาบันที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาหรือมีผล TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน (paper–based) หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 คะแนน หรือเทียบเท่า โดยผลการทดสอบต้องไม่เกิน 2 ปี สมัครที่ หน่วยบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.0-5394-4210 ถึง 30 ก.ย.นี้

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 19:01 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์