วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มติ ครม.เพิ่มสวัสดิการรักษาพยาบาลศิลปินแห่งชาติ

มติ ครม.เพิ่มสวัสดิการรักษาพยาบาลศิลปินแห่งชาติ

  • Share:

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. เห็นชอบให้แก้ไขกฎกระทรวงกำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2555 ตาม พ.ร.บ.วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2553 เนื่องจากที่ผ่านมา สำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดิน ตรวจสอบเอกสารการเงินของกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ไม่อนุมัติการเบิกค่ารักษาพยาบาลของศิลปินแห่งชาติจากคลินิก หรือ รพ.เอกชน และค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินจากการเบิกจ่ายตามสิทธิ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

นายวีระกล่าวต่อไปว่า สาระสำคัญในการแก้ไขกฎกระทรวง คือ 1.ให้ศิลปินแห่งชาติได้รับประโยชน์ตอบแทนเป็นค่ารักษาพยาบาลเฉพาะตัวตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เช่นเดียวกับข้าราชการโดยอนุโลม หากมีสิทธิเบิกจากหน่วยงานอื่นให้เบิกจากหน่วยงานนั้นก่อน ถ้าเบิกจากหน่วยงานนั้นได้ต่ำกว่าการเบิกตามพระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้างต้น ให้มีสิทธิเบิกตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้างต้นได้ในส่วนที่ยังขาดอยู่ และให้เบิกได้เต็มตามจำนวน ภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ต่อปีงบประมาณ 2.กำหนดให้ศิลปินแห่งชาติมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลเฉพาะตัวตามกฎกระทรวงฉบับนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค.2555 เป็นต้นไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้