วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มติ ครม.เพิ่มสวัสดิการรักษาพยาบาลศิลปินแห่งชาติ

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. เห็นชอบให้แก้ไขกฎกระทรวงกำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2555 ตาม พ.ร.บ.วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2553 เนื่องจากที่ผ่านมา สำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดิน ตรวจสอบเอกสารการเงินของกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ไม่อนุมัติการเบิกค่ารักษาพยาบาลของศิลปินแห่งชาติจากคลินิก หรือ รพ.เอกชน และค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินจากการเบิกจ่ายตามสิทธิ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

นายวีระกล่าวต่อไปว่า สาระสำคัญในการแก้ไขกฎกระทรวง คือ 1.ให้ศิลปินแห่งชาติได้รับประโยชน์ตอบแทนเป็นค่ารักษาพยาบาลเฉพาะตัวตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เช่นเดียวกับข้าราชการโดยอนุโลม หากมีสิทธิเบิกจากหน่วยงานอื่นให้เบิกจากหน่วยงานนั้นก่อน ถ้าเบิกจากหน่วยงานนั้นได้ต่ำกว่าการเบิกตามพระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้างต้น ให้มีสิทธิเบิกตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้างต้นได้ในส่วนที่ยังขาดอยู่ และให้เบิกได้เต็มตามจำนวน ภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ต่อปีงบประมาณ 2.กำหนดให้ศิลปินแห่งชาติมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลเฉพาะตัวตามกฎกระทรวงฉบับนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค.2555 เป็นต้นไป.

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. เห็นชอบให้แก้ไขกฎกระทรวงกำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ... 2 ก.ย. 2558 04:35 2 ก.ย. 2558 04:35 ไทยรัฐ