วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ช่วยเกษตรกรสู้ภัย...แบบจับเข่าคุย

ช่วยเกษตรกรสู้ภัย...แบบจับเข่าคุย

โดย ดอกสะแบง
2 ก.ย. 2558 05:01 น.
  • Share:

แล้งซ้ำซาก...เป็นปัญหาใหญ่ในการเกษตร ซึ่งใน ช่วงฤดูฝนบางปีลุกลามไปถึงการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ด้วย โดยเฉพาะ 22 จังหวัดในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา อันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำแผ่นดินสยามมาอย่างยาวนาน...ปัจจุบันได้รับผลกระทบแบบเต็มๆ

คุณสมชาย ชาญณรงค์กุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พูดถึงแนวทางในการผ่อนปรนบรรเทาทุกข์ว่า...ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมประมง และกรมปศุสัตว์ ร่วมบูรณาการ....

โดย....จัดตั้ง ชุดปฏิบัติการเผชิญภาวะวิกฤติภัยแล้ง ทำหน้าที่ติดตาม ผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดกระจายทั่วปริมณฑล 273 ชุด และมอบหมายเกษตรอำเภอรับหน้าเสื่อเป็นหัวหน้าชุด...

......ชุดปฏิบัติการฯ นี้ลงพื้นที่ไปตั้งแต่ 20 กรกฎาคม ในรูปแบบเข้าไปจับเข่าคุยกับผู้ประสบภัยกันเลย เบื้องต้นได้จัด หาน้ำให้นาข้าวในภาวะวิกฤติช่วงข้าวตั้งท้อง ทั้งจัดสรรรอบเวลาสูบน้ำ จัดหาเครื่องสูบน้ำและประสานแหล่งน้ำสำรอง เป็นการช่วยแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน...

.....ส่วนปัจจัยอื่นๆก็มีเช่นจัดหาอาหารสัตว์ เวชภัณฑ์และทำวัคซีนให้สัตว์เลี้ยง จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชไร่ ท่อนพันธุ์ให้กับเกษตรกร พร้อมทั้งมุ่งสร้างความเข้าใจกับสถานการณ์ รวมถึงนโยบายการบริหารจัดการน้ำและมาตรการต่างๆของภาครัฐแก่เกษตรกร ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเกิดความพึงพอใจ...

“.....ชุดปฏิบัติการฯยังได้ประสานให้มีการแก้ไขปัญหาหลายเรื่องนอกจากน้ำแล้วยังประสาน ธ.ก.ส.เข้าร่วมปฏิบัติงานกับชุดปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกร (ปัจจัยนี้สำคัญที่สุด...) ทำให้เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน ถือว่าแผนปฏิบัติได้รับความสำเร็จไปในระดับหนึ่ง...” รองปลัดฯ บอกแล้วก็ต่ออีกว่า...

“.....กระทรวงฯ ยังมีแผนเร่งด่วนให้ความรู้ในการฟื้นฟู ทั้งข้าว พืชชนิดต่างๆ และสัตว์เลี้ยงให้ได้ผลผลิตดีขึ้นหลังจากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติมีปริมาณน้ำเพียงพอ นอกจากนั้นยังจะเฝ้าระวังการระบาดของโรค แมลงศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ เนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงที่กำลังคืบคลานเข้ามา...”

รูปแบบการทำงานของชุดปฏิบัติการฯ 273 กลุ่มนี้ จะเป็นอีกหนึ่งแบบอย่างในการแก้ไขวิกฤติ ให้ล่วงลุได้....ก็ขอให้ สมหวังนะครับ...!!

ดอกสะแบง

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้