วันเฉลิมฯ...วัดธรรมฯนฐ. แจกข้าวถุง...หุงเลี้ยงแม่

ข่าว

วันเฉลิมฯ...วัดธรรมฯนฐ. แจกข้าวถุง...หุงเลี้ยงแม่

ก้อง กังฟู

  2 ส.ค. 2558 05:01 น.

  องค์ต้นแบบเจ้าแม่กวนอิมปางเสวยสุข.

  “bike for MOM” ปั่นเพื่อแม่...

  เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ร่วมในการฉลอง เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ อันจะจัดขึ้นในทุกจังหวัดช่วงบ่าย 16 สิงหาคม นี้...

  กิจกรรมนี้ถือเป็น มิติใหม่แห่งยุค พสกนิกรทั่วพระราชอาณาจักรต่างตื่นเต้นและปีติยินดีที่จะได้มีโอกาสร่วมสร้างประวัติศาสตร์ ครั้งสำคัญในวันนั้น

  O O O

  อย่างไรก็ตาม...12 สิงหาคมอันเป็นวาระคล้ายวันประสูติของพระองค์ ก็ยังมีการจัด กิจกรรมอื่นๆ ร่วมเฉลิมฉลองเป็นปกติ โดยเฉพาะศาสนสถานต่างๆพากันจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลใหญ่บ้างเล็กบ้างตามกำลังและแรงแห่งศรัทธา...

  พระอาจารย์เถี่ยนบ๊าวนำศิษยานุศิษย์ประกอบศาสนกิจ.
  พระอาจารย์เถี่ยนบ๊าวนำศิษยานุศิษย์ประกอบศาสนกิจ.

  วัดธรรมปัญญารามบางม่วง 108/8 ม.8 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน นครปฐม เสนอกิจกรรม ร่วมเฉลิมฉลองฯด้วยการไถ่ชีวิตโคกระบือ จากโรงงานฆ่าสัตว์ ถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเฉลิมฯเช่นกันแล้วก็จะ มอบชีวิตซึ่งรอดจากการถูกคร่านี้ให้กับเกษตรกรผู้ยากไร้ ตามรอย พระราชดำริฯ เศรษฐกิจพอเพียง

  O O O

  วัดธรรมปัญญารามบางม่วง...เป็นศาสนสถานในสังกัด คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย โดยพัฒนามาจาก โรงเจบางม่วง หรือ “เฮ็ง เส็ง ตั๊ว” ซึ่งตั้ง อยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนมากว่า 100 ปี ให้เป็นวัด

  เมื่อปี 2550 (...ในวโรกาสเฉลิมฉลอง 80 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...) โดย “พระอาจารย์ เถี่ยนบ๊าว” เป็นเจ้าอาวาส...

  (...สงฆ์อนัมนิกาย (พระญวน) เข้าสู่แผ่นดินสยามราวๆปี 2319 โดย องเชียงชุน นำมาเผยแผ่พร้อมๆกับพาชาวญวนอพยพจากเมืองเว้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระเจ้ากรุงธนบุรี ต่อมาในปี 2326 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ จึงได้ให้ชาวญวนที่นับถือพุทธฝ่ายอนัมนิกายไปตั้งรกรากและสร้างวัดที่บางโพ...)

  O O O

  พระอาจารย์เถี่ยนบ๊าว Ph.D of Buddhist studies, Magadh University, India นามเดิมคือ พิสิษฐ์ ศรีวิชา อายุ 38 ปี พรรษา 18 เกิดเมื่อปี 2520 ที่บ้านฟากเลย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย ปัจจุบันมีราชทินนามราชาคณะที่...องสรภาณอนัมพจน์

  แจกพันธุ์ข้าวเกษตรกรนำไปปลูกในชนบท.
  แจกพันธุ์ข้าวเกษตรกรนำไปปลูกในชนบท.

  ...ก่อนอุปสมบทเรียนจบชั้น ม.3 จากโรงเรียนศรีจันทร์วิทยา วัดศรีสุทธาวาส (เลยหลง) พร้อมๆกับจบปริยัติธรรมนักธรรมเอกในปี 2535 แล้วจึงเดินทาง เข้ากรุงเทพฯบรรพชาที่วัดกุศลสมาคร ราชวงศ์ ถึงปี 2540 จึง อุปสมบท ณ พระอุโบสถวัดมงคลสมาคม สัมพันธวงศ์ กทม. ได้รับฉายา “เถี่ยวบ๊าว”

  O O O

  ...พระอาจารย์เถี่ยนบ๊าว ได้รับแต่งตั้งให้มาเป็น เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามฯในปี 2550 ขณะนั้นอยู่ในฐานะ “องวินัยธรพิสิษฐ์ เถี่ยนบ๊าว” และเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดแห่งนี้ จึงเป็นผู้บุกเบิกก่อร่างสร้างทุกสิ่งทุกอย่างจนถือว่าเป็นศาสนสถานที่มีองค์ประกอบในการปฏิบัติศาสนกิจอย่างครบถ้วน...

  ด้วยศรัทธาที่เพิ่มพูน...บางครั้งที่จัดปฏิบัติศาสนกิจสถานที่รองรับผู้ศรัทธาไม่พอเพียงกับปริมาณ จึงได้สร้าง อาคารปฏิบัติธรรม ขึ้นอีกแห่งโดยด้านบนให้เป็นแท่นประดิษฐานองค์ เจ้าแม่กวนอิมปางเสวยสุข...

  (...เจ้าแม่กวนอิมเป็นพระโพธิสัตว์ของพระพุทธมหายาน องค์เดียวกันกับพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ในภาษาสันสกฤตอันมีต้นกำเนิดจากพระสูตรมหายาน ในอินเดีย ซึ่งได้ผสมผสานกับความเชื่อดั้งเดิมของจีนเกี่ยวกับพระธิดาเมี่ยวซ่าน จึงก่อให้เกิดพระโพธิสัตว์ในภาคสตรีขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความอ่อนโยน...)

  O O O

  เจ้าแม่กวนอิมปางเสวยสุข...หรือ หมดทุกข์หมดโศก เป็นปางที่ พระโพธิสัตว์กำลังไสยาสน์อยู่ในลักษณะที่สบายๆ แต่นอนอย่างมีสติโดย พระพักตร์อิ่มเอิบแย้มพระโอษฐ์ แววพระเนตรลดต่ำไปข้างหน้าสำแดงถึงความเมตตาบารมี น้อยมากที่จะเห็นเจ้าแม่กวนอิมปางนี้ อันเป็นปริศนาธรรมในการ แผ่บารมีพลังให้ผู้เลื่อมใสกราบไหว้ได้อานิสงส์ซึ่งการไร้ทุกข์ หมดความโศกเศร้าทั้งหลายทั้งปวง...

  ถุงข้าวทิพย์ “แจกข้าวถุง หุงเลี้ยงแม่”.
  ถุงข้าวทิพย์ “แจกข้าวถุง หุงเลี้ยงแม่”.

  เจ้าแม่กวนอิมปางเสวยสุขวัดธรรมปัญญารามฯ มีขนาดความยาว 21 เมตร สูง 7 เมตร หล่อด้วยโลหะทองเหลืองหนักประมาณ 80 ตันและทองคำ (ส่วนยอดพระเศียร) 9 กิโลกรัม โดยแบ่งออกเป็น 32 ชิ้น ทำพิธีหล่อ 3 วาระ วาระสุดท้ายชิ้นสุดท้ายจะหล่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558“วันตากสินมหาราช” เป็นการน้อมรำลึกถึงกษัตริย์พระองค์แรกผู้ทรงอุปฐากพุทธอนัมนิกายบนแผ่นดินไทย

  O O O

  สิ่งที่เป็นแรงดึงดูดใจพุทธศาสนิกชนทั้งไกลใกล้ให้เข้าวัดแห่งนี้ นอกจากจะร่วมปฏิบัติธรรมแล้วยังมา กราบไหว้องค์พระประธานฯ “พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต” เป็นองค์ พระยูไลทรง “บาตรยาท” หรือ “หม้อยา” ซึ่งตามพุทธมหายานเลื่อมใสกันว่า มีความศักดิ์สิทธิ์...สามารถบันดาลให้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆหายได้...

  ด้วยศรัทธาต่อพระประธานยูไลที่เปี่ยมล้น จึงได้ตั้ง “มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์” ขึ้นนำปัจจัยจัดกิจกุศล อย่างเช่น โครงการแสงสว่างสู่ชนบท โดย หาพันธุ์ข้าว (กข.47) พร้อมปุ๋ยอินทรีย์ จ่ายแจกเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ ปลูก ตามแนวพระราชดำริฯ เศรษฐกิจพอเพียง

  O O O

  เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว...มูลนิธ ฯก็รับซื้อผลผลิตของเกษตรกรคืน (...ก่อนจ่ายแจกพันธุ์ พระอาจารย์เถี่ยนบ๊าวก็จะทำพิธีปลุกเสกตามพุทธมหายาน เมื่อผลผลิตออกมาแปรรูปแล้วก็จะเข้าพิธีอีกครั้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลเรียกว่า“ข้าวทิพย์” ครั้งล่าสุดเข้าพิธีเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคมที่ผ่านมา อันเป็น...วันอาสาฬหบูชา...)

  อาคารรองรับเจ้าแม่กวนอิมจัดสร้างเป็นถ้ำพระโพธิสัตว์เพื่อปฏิบัติธรรม.
  อาคารรองรับเจ้าแม่กวนอิมจัดสร้างเป็นถ้ำพระโพธิสัตว์เพื่อปฏิบัติธรรม.

  12 สิงหาคม “วันแม่แห่งชาติ”...ซึ่ง วัดธรรมปัญญารามบางม่วงได้จัดกิจไถ่ชีวิตโคกระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล 10.39 น. จะ เอา “ข้าวทิพย์” จ่ายแจกแก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกุศล...ทุกคน (ไม่มีการเวียนเทียน)

  ก็เป็นมิติใหม่แห่งมหากุศลอีกอย่างด้วยการ... แจกข้าวถุง หุงเลี้ยงแม่...!!

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  หนุ่มญี่ปุ่นไม่อยากเป็นคนแล้ว ทุ่มเงินกว่า 5 แสน ตัดชุดแปลงร่างเป็นมะหมา 4 ขา
  03:30

  หนุ่มญี่ปุ่นไม่อยากเป็นคนแล้ว ทุ่มเงินกว่า 5 แสน ตัดชุดแปลงร่างเป็นมะหมา 4 ขา

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:04 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์