วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
จัดสรรเงินเด็กเล็ก

จัดสรรเงินเด็กเล็ก

  • Share:

นางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยจัดสรรให้แก่เด็กแรกเกิดถึง 1 ปี ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2558-30 ก.ย. 2559 ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน 135,768 คน รายละ 400 บาท ต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 1 ปี วงเงิน 657,686,400 บาท เริ่มดำเนินการปีงบประมาณ 2559 นั้น ถือเป็นนโยบายสำคัญระดับชาติตามแผนบูรณาการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ซึ่งหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการจ่ายเงินติดต่อได้ที่กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย กองส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ดย.โทร. 0-2651-6532 และ 0-2651- 6498 หรือดูที่ www.dcy.go.th

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้