ปาฏิหาริย์แห่งรัก...ของแม่ เปลี่ยนถ่ายไขกระดูก..ให้ลูก

ข่าว

ปาฏิหาริย์แห่งรัก...ของแม่ เปลี่ยนถ่ายไขกระดูก..ให้ลูก

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

  1 ส.ค. 2558 05:01 น.

  คนไทยตายจากมะเร็งปีละกว่า 50,000 ราย และ มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่เว้นแม้แต่เด็กหรือผู้ใหญ่

  ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง เลขาธิการกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ให้ข้อมูลอุบัติการณ์โรคมะเร็งในเด็กในประเทศไทยว่า ในแต่ละปีมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นถึง 1,200 ราย อายุตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง 15 ปี

  คุณหมอสุรเดช บอกว่า มะเร็งในเด็กที่พบบ่อยที่สุด คือ มะเร็งเม็ดเลือดขาว พบประมาณ 30% รองลงมา คือมะเร็งสมอง ประมาณ 20% มะเร็งต่อมน้ำเหลือง 15% มะเร็งต่อมหมวกไต 10% ที่เหลือเป็นมะเร็งไต มะเร็งกระดูกและกล้ามเนื้อลาย มะเร็งตับ มะเร็งลูกนัยน์ตา และมะเร็งอื่นๆ พบในสัดส่วน ประมาณ 5% เท่าๆกัน

  “แม้มะเร็งที่พบในโลกจะเป็นมะเร็งชนิดร้ายแรง เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งสมอง แต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดี เพราะมะเร็งที่พบในเด็กนั้นมีโอกาสรักษาหายได้มากกว่าผู้ใหญ่ จากสถิติเราพบว่า มะเร็งในเด็กมีโอกาสหายถึง 80% ขณะที่มะเร็งในผู้ใหญ่มีโอกาสที่จะหายเพียงแค่ 20% เท่านั้น”

  เหตุผลที่มะเร็งในเด็กรักษาหายขาดได้มากกว่าผู้ใหญ่ คุณหมอสุรเดช บอกว่า เป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมของเซลล์มะเร็งในเด็กมีไม่มากจึงตอบสนองต่อการรักษาได้ดี ขณะที่เซลล์มะเร็งของผู้ใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าจึงมีผลกับการตอบสนองของการรักษาที่แตกต่างกัน

  ปัจจุบันวิวัฒนาการทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งในเด็กมีความก้าวหน้ามากกว่าในอดีตเป็นอย่างมาก เลขาธิการกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์พระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์ เจ้าโสมสวลี พระ วรราชาทินัด ดามาตุ บอกว่า วิธีการรักษาที่ใช้กันส่วนใหญ่มีอยู่ 4 แนวทาง คือ การผ่าตัด, การให้ยาเคมีบำบัด, การฉายแสง และ การปลูกถ่ายไขกระดูกในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว ในกรณีที่ดื้อต่อการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด

  และเพราะมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นมะเร็งในเด็กที่พบมากที่สุด การพัฒนาการรักษาด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูกจึงมีความก้าวหน้าอย่างมาก

  คุณหมอสุรเดช บอกว่า ปัจจุบัน เทคโนโลยีการปลูกถ่ายไขกระดูกดีกว่าในอดีตมาก ล่าสุดแพทย์โรคมะเร็งในเด็กได้ค้นคว้าวิจัยเอาไขกระดูกจากแม่ พ่อหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พี่น้องท้องเดียวกันมาใช้ในการปลูกถ่ายไขกระดูกได้สำเร็จ ซึ่งเดิมใช้ไม่ได้เนื่องจากมีปฏิกิริยาต่อต้านอย่างมาก

  “เด็กที่ป่วยเป็นมะเร็ง เหมือนกำลังอยู่ในสนามรบ เขาต้องต่อสู้เพื่อให้มีชีวิตอยู่รอด ซึ่งกำลังใจของเด็กและคุณพ่อคุณแม่สำคัญมากๆเพื่อเอาชนะกับโรคนี้ สำหรับการรักษาด้วยการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกจากแม่ให้ลูกนั้น นับเป็นการสร้างปาฏิหาริย์แห่งรักที่ยิ่งใหญ่ของแม่ เพราะเหมือนกับแม่ได้ชุบชีวิตใหม่ให้กับลูกอีกครั้ง” คุณหมอสุรเดช บอก พร้อมกับให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ระยะเวลาในการรักษาของผู้ป่วยมะเร็งเด็กนั้น แต่ละรายจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 ปี ขึ้นกับชนิดของโรคมะเร็ง ค่าใช้จ่ายในการรักษาค่อนข้างสูงมาก ประมาณ 300,000-500,000 บาทต่อรายเป็นอย่างน้อย โดยเฉพาะหากผู้ป่วยต้องรักษาด้วยวิธีการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกที่มีค่าใช้จ่ายสูงถึงประมาณ 800,000-1,500,000 บาทต่อราย จะเห็นได้ว่าเงินเหล่านี้เป็นเงินจำนวนมากสำหรับ ผู้ป่วยยากไร้ส่วนใหญ่

  ปัจจุบันจึงมีผู้ป่วยโรคมะเร็งในเด็กอีกเป็นจำนวนมากที่ขาดโอกาสในการเข้ารับการรักษาเนื่องมาจากความขาดแคลนทุนทรัพย์

  “ด้วยปัญหาดังกล่าว มูลนิธิคุณแม่คุณภาพร่วมกับหน่วยโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดตั้งกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ขึ้น โดยพระกรุณาธิคุณในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสม สวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งเหล่านี้ มาตั้งแต่ปี 2544 โดยพระองค์ท่านทรงพระ กรุณาประทานเงินจำนวน 1 ล้านบาท ร่วมสมทบทุนก่อตั้งกองทุนนี้ด้วย” คุณหมอสุรเดช บอก

  ปัจจุบันกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ฯ ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งเด็กทั่วประเทศกว่า 10 โรงพยาบาล โดยให้การสนับสนุนปัจจัยด้านการรักษา เวชภัณฑ์และยาที่จำเป็น รวมทั้งค่าเดินทางเพื่อนำเด็กๆ มาเข้ารับการรักษา และติดตามอาการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะหาย แต่ยังมีผู้ป่วยเด็กที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็งอีกมากมายที่รอรับความช่วยเหลือจากกองทุนฯ

  ในช่วงเทศกาลวันแม่ 12 สิงหาคมนี้ เพื่อร่วมเทิดทูนพระคุณแม่คือ “ผู้ให้” ที่ยิ่งใหญ่ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดโครงการ “แบรนด์รังนกแท้....ปาฏิหาริย์แห่งรักที่ยิ่งใหญ่ของแม่ เพื่อกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ฯ” เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งเด็กที่ยากไร้และด้อยโอกาสทั่วประเทศ ให้มีโอกาสมีชีวิตต่อไป เพื่ออนาคตที่สดใส มีรอยยิ้มและความสุขเหมือนเด็กคนอื่นๆ ซึ่ง คุณตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด

  บอกว่า เป็นอีกครั้งที่ต้องการทำให้เห็นถึง ปาฏิหาริย์แห่งรักของ “แม่” ในการให้ชีวิตใหม่แก่ลูก และเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งทั่วประเทศที่มีจำนวนมากสำคัญที่สุดคือการเชิดชูแม่ในฐานะที่สุดของผู้ให้และผู้เสียสละที่น่ายกย่องที่สุด

  สนใจมีส่วนร่วมในโครงการนี้ สามารถบริจาคโดยตรงเข้าบัญชี “กองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ฯ” ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาอ่อนนุช บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 133-208742-3 กรุณาแจ้งชื่อ-ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และวันโอนเงินพร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน มาที่โทรสาร 0-2720-3323 หรือที่อีเมล childrencancerfund 2015@gmail.com เพื่อจะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินซึ่งสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.childrencancerfund.org

  มาร่วมกันให้ชีวิตใหม่แก่ผู้ป่วยมะเร็งในเด็ก เพื่อสร้างปาฏิหาริย์แห่งรักของแม่...ในวันแม่ปีนี้.

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  ตร.ไซเบอร์ ลั่น! บังแจ็คอย่าดูถูกตำรวจไทย ถ้าเห็นเอกสารในมือมีช็อก ท้าเก่งจริงก็กลับมา
  04:11

  ตร.ไซเบอร์ ลั่น! บังแจ็คอย่าดูถูกตำรวจไทย ถ้าเห็นเอกสารในมือมีช็อก ท้าเก่งจริงก็กลับมา

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันพฤหัสที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 21:10 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์