วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คุรุสภาเล็งยุบ กมว.ชี้ชัดงานซ้ำซ้อน

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา เมื่อเร็วๆนี้ ได้มีมติให้แก้ไข พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ในบางมาตรา เช่น มาตรา 12 ว่าด้วยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารคุรุสภา จากที่มีกรรมการประกอบด้วย กรรมการโดยตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้แทนครู และประธานกรรมการ รวมทั้งสิ้น 39 คน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ใหญ่ ดังนั้นจึงเห็นควรปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการให้มีจำนวนลดลง โดยมอบคุรุสภาไปพิจารณาว่าควรมีจำนวนเท่าใดจึงจะเหมาะสม ซึ่งส่วนตัวเห็นว่าไม่ควรเกิน 20 คน และมาตรา 18 ที่ว่าด้วยคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ประชุมเห็นว่าควรจะปรับปรุงการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหาให้เหมาะสมมากขึ้น ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) ที่ในกฎหมายฉบับนี้ได้ให้อำนาจ กมว.ค่อนข้างซ้ำซ้อนกับคณะกรรมการบริหารคุรุสภา ที่ประชุมจึงมอบให้คุรุสภาไปทบทวนว่ายังจำเป็นต้องมี กมว.อยู่หรือไม่ หรือตั้งอนุกรรมการขึ้นมาทำหน้าที่แทน ทั้งนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งกำหนดไว้ว่าต้องผ่านหลักสูตรบริหารสถานศึกษา

ก่อน จึงทำให้ครูที่เรียนต่อในระดับปริญญาโทจำนวนมากเลือกเรียนหลักสูตรบริหารสถานศึกษาแทนการเรียนต่อยอดเฉพาะทางในวิชาที่จบมา เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ที่ประชุมจึงมีมติให้แก้ไขข้อบังคับคุรุสภาในเรื่องดังกล่าว โดยต่อไปไม่จำเป็นต้องจบจากหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาแต่ต้องมีหลักเกณฑ์การคัดกรอง ว่าต้องมีประสบการณ์อะไรบ้างจึงจะได้ใบอนุญาตฯ ผู้บริหารสถานศึกษา.

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา เมื่อเร็วๆนี้ ได้มีมติให้แก้ไข พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546... 30 ก.ค. 2558 00:12 30 ก.ค. 2558 00:13 ไทยรัฐ